Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

25. marec 2023 | Marián
| 4°C

História

Dielo Jána Frátrika je už na webe

Kompletné dielo žilinského básnika a spisovateľa Janka Frátrika nájdete už aj na webe. Pri príležitosti jeho nedožitého 100. výročia narodenia oživili v utorok predstavitelia mesta s rodinou spisovateľa v historickej budove radnice internetovú stránku www.janfratrik.sk. Tá obsahuje kompletné zdigitalizované dielo autora.

20.10.2016 | 10:30

Webová stránka v sebe ne­sie aj podtitul katolíckamoderna.sk so snahou postupne vytvoriť aký­si portál tohto literárneho smeru. Po slávnostnom oživení sa kona­la spomienková akadémia – Pocta Jankovi Frátrikovi. Na nej odborní­ci z akademického a spisovateľské­ho prostredia prednášali o živote a diele spisovateľa. S príspevkami vystúpili Peter Mišák zo Spolku slovenských spisovateľov na tému Basnické zastavenia Jána Frátrika, Ján Gállik z Univerzity Konštan­tína Filozofa v Nitre prednášal na tému Janko Frátrik, o údele kato­líckeho básnika. Peter Cabadaj z Matice slovenskej predniesol prí­spevok Kdeže ťa nájsť, vzácne slo­vo básnika. Sprievodné slovo pat­rilo Jánovi Blahovcovi.

Ján Frátrik začínal svoje pôso­benie v polovici minulého storo­čia v kontakte s hlavnými pred­staviteľmi katolíckej moderny, no jeho poézia sa niesla aj v duchu Kraskovskej modernity. Najvrúc­nejším bol vzťah k jeho rodnému mestu Žilina, kde pôsobil ako uči­teľ na mnohých školách, kronikár mesta a neskôr spoluzakladateľ Zboru Žilincov. Mesto Žilina kaž­doročne udeľuje cenu mesta uči­teľom a v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline vyhodnotilo prvý ročník Literárnej ceny Jan­ka Frátrika. Riaditeľka knižnice Katarína Šusoliaková odovzdala ocenenia študentom základných a stredných škôl.

„Podarilo sa nám dostať slo­vo básnika Jána Frátrika do digi­tálneho priestoru. V dobe, kedy je internet všemocný, sa tak ľu­dia dostanú ku kompletnému zdi­gitalizovanému dielu Jána Frátri­ka. Dnes sú teda všetky jeho knižky a rukopisy na internete a pre nás je to veľká udalosť. Chceme, aby jeho verše boli známe a aby vzbudili u mladých záujem o poéziu,“ povedal vnuk Jána Frátrika Branislav Orava.

Peter Cabadaj je rád, že rodina Janka Frátrika pristúpila k tomu­to kroku, pretože ako hovorí, dnes ten, kto nie je na internete, akoby neexistoval. „To, že je Janko Frátrik na internete, je ďalší dôkaz toho, že nebol len nejaký provinčný bás­nik, ale že to bol básnik moderný. Otázka dnes stojí tak, či má niekto ešte chuť a čas prečítať si múdru poéziu aj na internete. Uvidím, sám som zvedavý, ako to celé bude.“

JÁN FRÁTRIK
Narodil sa 9. októbra 1916 v Ži­line v remeselníckej rodine. Ľu­dovú školu a štátnu reálku Jána Palárika navštevoval v rodnom meste. Po maturite v roku 1934 pôsobil ako učiteľ v Hornom Hri­čove, Terchovej, Nesluši a Žiline. Po získaní odbornej pedagogickej kvalifikácie v Bratislave (vysoko­školské štúdium s diplomom uči­teľskej spôsobilosti pre stredné školy, aprobácia slovenský jazyk a dejepis) učil na viacerých stred­ných školách a v jazykovej škole v Žiline. Štátnice z hry na husle absolvoval v Bratislave v roku 1955. V roku 1941 sa oženil s Mar­gitou Matejčíkovou a narodila sa im dcéra Tatiana. Veľmi pek­ný vzťah mal k svojmu vnukovi Brankovi.

Bol jedným z predstaviteľov slo­venskej katolíckej moderny, veno­val sa aj prekladateľskej a literár­no-teoretickej činnosti. Jeho básne recitovali poprední slovenskí herci v Slovenskom rozhlase (Machata, Chudík,…). Ako člen Speváckeho zboru slovenských učiteľov pre­cestoval celú Európu, čo sa preja­vilo aj v jeho tvorbe. Niekoľko ro­kov bol kronikárom mesta Žilina. V rokoch 1949 – 1951 pracoval na Krajskom národnom výbore – od­bore školstva v Žiline ako refe­rent pre umenie, ochranu pamia­tok a prírody. Literárne prispieval do časopisov Elán, Tvorba, Sloven­ské pohľady, Kultúra, Nová práca, Verbum, Slovenský jazyk a litera­túra, Učiteľské noviny, Literárny týždenník, Katolícke noviny, Zrno a do regionálnej tlače. Jeho básne vyšli v mnohých zborníkoch. Nie­ktoré jeho básne boli aj zhudob­nené, upravené pre mužské zbory a stali sa súčasťou repertoáru spe­váckych zborov (Ty zem krás­na, Za vlasť – za ľud – za mier). Popri pedagogickej a spisova­teľskej práci sa venoval aj osve­tovým, kultúrnym a športovým aktivitám. Bol členom Orchestra mesta Žilina, pracoval v miest­nom odbore Matice slovenskej a bol zakladajúcim členom Zboru Žilincov.

Ján Frátrik za svoju všestrannú a bohatú činnosť dostal mnohé vyznamenania a uznania. V roku 1967 získal literárnu Cenu mesta Žiliny za zbierku básní Kamenný vzdych, v roku 1968 mu bola ude­lená pamätná medaila a čestný ti­tul Zaslúžilý učiteľ, v roku 1969 získal Cenu a striebornú medailu J. A. Komenského za dielo Mo­derné postupy pri rozbore ver­ša na Uherskobrodských dňoch a v roku 1970 jubilejnú plaketu k 50. výročiu Speváckeho zboru slovenských učiteľov. V roku 1981 mu rada Mestského národného vý­boru v Žiline udelila pamätnú me­dailu Zaslúžilý občan mesta. Za významnú literárnu činnosť dostal v roku 1996 Pamätnú listinu Zbo­ru Žilincov za významnú literárnu činnosť venovanú Žiline.

V roku 1976 odišiel do dôchod­ku, ale aj v tomto období pri­spieval do odborných časopisov, recenzoval, zúčastňoval sa mno­hých besied a bol členom poroty rôznych literárnych súťaží.

Ján Frátrik zomrel 31. 7. 2000. Je pochovaný na Starom cintoríne v Žiline.

 

Web: www.janfratrik.sk 

Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest

Google+

Foto: zilina-gallery.sk

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod