Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

23. júl 2019 | Oľga

Z regiónu

Igor Choma o mesiac predstúpi pred verejnosť. Oznámi svoju kandidatúru?

Komunálne voľby, v ktorých si na jeseň zvolíme starostov, primátorov a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev, sú už predo dvermi. Predseda NR SR Andrej Danko ich vyhlásil na sobotu 10. novembra. Tento rok musia kandidáti počítať aj s niekoľkými novinkami. Jednou z nich je napríklad aj limit, koľko peňazí môžu v kampani minúť.

20.08.2018 | 13:21

V Žiline už kandidatúru ohlásili Peter Fiabáne a Martin Kapitulík. Spomína sa aj meno súčasného prvého viceprimátora Patrika Gromu. Podpisy majú údajne zbierať aj súčasní poslanci Marián Janušek a Ján Púček. A znova sa začína šuškať, že strana SMER nebude mať na výber a ku kandidatúre opätovne presvedčí aj Igora Chomu. Nechajme sa prekvapiť, rozhodnúť sa má v najbližších dňoch.

Otázku, či sa bude Igor Choma uchádzať o znovuzvolenie i napriek tomu, že viackrát verejne deklaroval, že nie, sme mu položili prostredníctvom hovorkyne. Zaslala nám takúto odpoveď: „Začiatkom septembra, konkrétne 10. 9., plánuje pán primátor zvolať tlačovú konferenciu, kde sa bude okrem iného vyjadrovať aj k tejto téme.“

ČO HOVORÍ ZÁKON?

Za poslanca zastupiteľstva môžete kandidovať, ak ste dovŕšili najneskôr v deň konania volieb 18 rokov. Za starostu a primátora vás môžu zvoliť po dosiahnutí 25 rokov. Na kandidátnu listinu sa dostanete, ak vás nominuje niektorá politická strana alebo budete nezávislým kandidátom. „Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 11. 9. 2018) zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie,“ uvádza sa na internetovej stránke ministerstva vnútra. Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje. Ich počet je daný počtom obyvateľov obce, v kto­rej kandidát kandiduje. Pre obec s počtom obyvateľov do 50 je to 10 podpisov, od 51 do 100 obyvateľov je to 20 pod­pisov, od 101 do 500 oby­vateľov je to 40 podpisov. V obci s počtom obyvateľov medzi 501 a 2000 musí kan­didát vyzbierať 100 podpisov. Mesto Bytča spadá do ka­tegórie 2001 – 20 000 obyva­teľov a kandidáti v nej musia mať 200 podpisov. V Žiline je to dokonca 500 podpisov (20 001 – 100 000 obyvate­ľov).

KTO MOŽE VOLIŤ?

Právo voliť do orgánov sa­mosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cu­dzinec (ďalej len obyva­teľ obce), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov.
Novinkou je aj skutoč­nosť, že kandidáti nemôžu na kampaň použiť neob­medzenú sumu finančných prostriedkov. Jej výška je opäť limitovaná počtom obyvateľov obce. V Brati­slave a v Košiciach môžu nezávislí kandidáti minúť najviac 250-tisíc eur, v Ži­line maximálne 100-tisíc eur, v Bytči 20-tisíc eur.
Do nákladov na voleb­nú kampaň kandidáta sa započítavajú všetky fi­nančné prostriedky, dary a iné bezodplatné plnenia oceniteľné peniazmi, kto­ré kandidát vynaložil na úhradu platenej inzercie alebo reklamy, za zhotove­nie reklamných programov, plagátov, letákov a iných propagačných materiálov a predmetov bez ohľadu na to, či povinnosť úhrady vznikla priamo kandidáto­vi alebo tretím osobám. Do limitu nákladov na volebnú kampaň kandidáta sa zapo­čítavajú aj náklady vyna­ložené na jeho propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.
Za nesplnenie povinnosti môže ministerstvo kandidá­tovi uložiť pokutu od 1000 do 10 000 eur.


POVOLENÉ NÁKLADY NA VO­LEBNÚ KAMPAŇ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTOV NA PRIMÁTOROV A STAROSTOV
- na funkciu primátora hlavné­ho mesta Slovenskej republi­ky Bratislavy a na funkciu pri­mátora mesta Košice najviac 250 000 eur
- od 60 001 do 120 000 obyvate­ľov najviac 100 000 eur
- od 30 001 do 60 000 obyvateľov najviac 70 000 eur
- od 16 001 do 30 000 obyvateľov najviac 50 000 eur
- od 10 001 do 16 000 obyvateľov najviac 20 000 eur
- od 5001 do 10 000 obyvateľov najviac 10 000 eur

Foto: Archív redakcie

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
16 °C
22 °C
23 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod