Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

16. júl 2019 | Drahomír

Kultúra

Janko Lehotský odhalil v Žiline svoje druhé ja

Presne tak, svoje druhé ja odkryl známy slovenský skladateľ, hudobník a spevák Janko Lehotský na výstave v SOHO1 miniGallery. Jeho obrazy, figúrky z dreva, kameňa a nájdené objekty si budete môcť pozrieť do 26. apríla.

27.03.2019 | 09:31

Spevák Janko Lehot­ský ukázal Žilin­čanom svoju tvor­bu v celej svojej kráse. Výstava s názvom Moje druhé ja je koncipo­vaná do troch blokov – ob­raz, kameň a drevo. Prá­ve tie sú centrom jeho záujmu a predstavuje ich širokej verejnosti v SOHO1 miniGallery. „K umeniu ma priviedla moja dcéra,“ prezradil na vernisáži, „keď vyrezáva­la figúrky z dreva. Zapáči­lo sa mi to.“ V dreve videl niečo viac, napríklad tváre. „A každá je iná. Kôra je ako blues.“ Ako ďalej pozname­nal: „Kamene sú tiež veľmi pekné, ale tie dotváram len minimálne.“

TEPLÉ FAREBNÉ TÓNY

Výtvarnému umeniu sa Janko Lehotský venu­je už viac ako desať rokov. „S maľbou začal v rokoch 2006 – 2007,“ prezradila o ňom kurátorka výstavy Barbara Barthová. „Obra­zy maľuje technikou akry­lu podľa podkladu, ktorým je zväčša fotografia, pri­čom sa koncentruje na por­tréty svojich blízkych, ako je rodina, priatelia, zná­mi,“ pokračovala. Ako ďa­lej vysvetlila, jeho tváre sú na jednej strane kontrast­ne statické zobrazované en face v pokojnom výraze ako na fotografii alebo sú „bra­né“ z rôznych uhlov, po­hľadov, diagonál s vyjadre­ním expresívnej emócie či grimás. „Čiara je symetrická, niekedy až hektická, pou­žíva zväčša spektrum tep­lých farebných tónov a do výrazu zobrazovaných vná­ša istý stupeň ľahkého ka­rikovania, čo možno vidieť na obrazoch Prekvapený Marko v Auparku, Vzdia­lený Matuškov bratranec z druhého kolena, Ľudo v prievane a ďalších,“ dodala.

KAMEŇ A DREVO

Viac ako obraz však auto­ra uchvátili kameň a dre­vo. Podľa kurátorky sa prá­ve tam najkomplexnejšie vrství jeho kreatívny zásah do tvrdej a mäkkej maté­rie, tam tvorivo vychádza z formy daného – prírod­ného a prirodzeného, aby vstúpil do naturálneho fe­noménu svojím vlastným videním. „Indiferentné drevo alebo kameň dotvá­ra farbou, rezom, aby tak vdýchol do matérie ľudskú dušu, dal jej nový tvar aj tvár a vyprofiloval tak ar­tefakt bližšie komunikujúci s percipientom,“ vysvetlila Barbara Barthová. „Využíva prirodzenú štruktúru príro­dy a vstupuje do nej mini­malistickými zásahmi. Za­tiaľ čo kameň je len jemne dotvorený, v dreve je evi­dentný razantnejší umel­cov vstup, výsledkom čoho je séria figúrok s vlastnou novovzniknutou postavou a povahou.“

NÁJDENÉ OBJEKTY

Janko Lehotský vyzdvihu­je na umelecké diela aj ob­jekty, ktoré možno nájsť pri jazere alebo v lese. K tým­to objektom vtipne radí charakter, emóciu alebo príbeh. „Oživuje tak zdan­livo mŕtve, vyabstraho­vané, zásahom kreatívnej štylizácie na komunikatív­ne a konkrétne. Svoje ko­morné diela pomenováva s jemu vlastným humorom s esenciou láskavej irónie, provokácie a hry so slovom, ktorá je viacvýznamová. V jeho súčinnosti výtvar­ného a myšlienkového pro­cesu vznikajú vo finálnom výraze novotvary objektu i slova,“ vyslovila Barbara Barthová. „Akoby skladal hudbu a text zároveň, ako­by zároveň „skladal“ vizuál a význam,“ dodala. Na výtvarnej tvorbe Jan­ka Lehotského je sympa­tická skutočnosť, že ho proces tvorby baví a sám sa pritom baví dúfajúc, že zabaví aj ostatných. „Pre Janka je výtvarná tvorba ďalším spôsobom vyjad­renia. Jeho tvorba je hrou – tak ju treba vnímať, pri­jať a akceptovať,“ dodala kurátorka.
KAMARÁT ARCHITEKT Súčasťou vernisáže bolo aj predstavenie kníh archi­tekta Pavla Mrázka, v kto­rých píše o tvorivosti. Vo svojich motivačných kni­hách sa vnára do nehmot­ného sveta a objavuje aj to, o čom materialistická veda nehovorí. Odkrýva skryté prejavy vedomia, ktoré vní­mame ako kreativitu ľud­ského ducha. Výstavu Moje druhé ja si môžete prísť pozrieť do SOHO1 miniGallery (bu­dova Poradca podnikateľa) počas pracovných dní me­dzi 10. a 20. h do 26. apríla.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Michal Kolárik

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
14 °C
18 °C
15 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod