Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

14. august 2020 | Mojmír
| 18°C

Právo a dane

Keď je nová kuchyňa stále v nedohľadne

Poznáte to – známy vám odporučil „zaručene spoľahlivého“ kamaráta stolára, ktorý vám vyhotoví kvalitnú novú kuchynskú linku za lacný peniaz. Stolár zoberie zálohu a prisľúbi, že kuchyňa snov bude hotová do troch týždňov. Kuchyňa neprichádza ani po troch mesiacoch a po stolárovi niet chýru ani slychu. Ako sa podobným situáciám vyhnúť, si povieme v dnešnom článku.

24.04.2017 | 07:28

Prípadov, ako je ten, ktorý sme naznačili v úvode, je neúrekom. Najčastejšie sa týkajú práve zhotovenia zá­kazkového diela, či už je to zho­tovenie a montáž nábytku, vý­stavba rodinného domu, alebo zaobstaranie svadobnej výzdoby. Viac než kedykoľvek predtým je v dnešnej dobe dôležité držať sa hesla: „co je psáno, to je dáno“.

Občiansky zákonník nevyžadu­je, aby zmluvné strany uzatvárali zmluvu o dielo výslovne písom­ne. Zmluvu je možné uzatvoriť aj ústne alebo prostredníctvom prostriedkov elektronickej komu­nikácie. Okamihom potvrdenia objednávky zo strany zhotoviteľa dochádza k vzniku záväzkového vzťahu, z ktorého zmluvným stra­nám plynú určité práva i povin­nosti. Nič sa však nevyrovná riad­nej písomnej zmluve, v ktorej sú podmienky zhotovenia diela napí­sané „čierne na bielom“, takže sa zhotoviteľ nemôže vyhovárať, či bolo niečo dohodnuté alebo nie.

Pokiaľ to situácia umožňuje, uzatvárajte zmluvu o dielo vždy radšej písomne, najmä ak ide o dielo zhotovované na mieru alebo s atypickými vlastnosťami. Pokiaľ zhotoviteľ vyslovene trvá len na ústnej dohode alebo spí­saní veľmi stručnej a všeobecnej objednávky a zároveň požaduje uhradenie veľkej zálohy, môže to naznačovať, že nejde o celkom seriózneho podnikateľa a mali by ste si preveriť jeho referencie.

Bez ohľadu na to, v akej forme uzatvárate zmluvu o dielo, na pr­vom mieste by malo byť určitým a jednoznačným spôsobom špe­cifikované, aké dielo má byť zho­tovené, aké má mať vlastnosti, rozmery, dizajn, prípadne uviesť konkrétne materiály a doplnky, ktoré majú byť na jeho zhotove­nie použité. Ideálne je, ak vám zhotoviteľ pripraví detailnú gra­fickú vizualizáciu, z ktorej bude nepochybné, ako má dielo vy­zerať a podrobný zoznam kom­ponentov použitých na vyho­tovenie diela. Samozrejme, pri komplexnejších dielach, ako je stavba rodinného domu, by mali byť k zmluve pripojené príslušné technické podklady, najmä pro­jektová dokumentácia.

Ďalšou dôležitou náležitos­ťou zmluvy, na ktorú je potrebné dbať, je určenie ceny za dielo. Či už je cena určená pevnou su­mou alebo na základe rozpoč­tu, je nevyhnutné, aby konkrét­ne podmienky vzniku nároku na cenu za dielo boli v zmluve jed­noznačne dohodnuté. Na účely zvýšenia právnej istoty tiež od­porúčame v zmluve špecifiko­vať, že dojednaná cena je koneč­ná a nemenná a zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením a montážou diela a meniť sa môže len so súhlasom objednávateľa.

V ideálnom prípade by malo byť v zmluve dohodnuté, že zho­toviteľovi vznikne nárok na za­platenie ceny za dielo až po riad­nom a bezvadnom zhotovení diela. Je však pochopiteľné, že náročnejšie alebo väčšie zákazky si vyžadujú uhradenie určitej čas­ti ceny vopred, vo väčšine prípa­doch pôjde najmä o poskytnutie zálohy na materiál. V takom prí­pade rozhodne nedávajte zhoto­viteľovi peniaze takpovediac „na ruku“. Istejší spôsob je vystave­nie daňového dokladu a následná platba cez internetbanking. Vy­hnete sa tak problémom s prípad­ným budúcim preukazovaním po­skytnutia zálohy zhotoviteľovi. Ďalšou veľmi dôležitou súčas­ťou zmluvy je určenie času zho­tovenia diela. Ten môže byť daný presným dátumom alebo lehotou alebo časovým harmonogramom prác. Pokiaľ sa zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením die­la alebo jeho časťou, je potrebné okamžite reagovať a preukáza­teľným spôsobom na omeškanie zhotoviteľa upozorniť.

Ak je vám zrejmé, že dielo ne­bude hotové včas alebo vám ne­bude poskytnuté vôbec, a ak ste poskytli zhotoviteľovi primera­nú dodatočnú lehotu na vykona­nie nápravy, ktorá však uplynula márne, môžete od zmluvy o dielo odstúpiť a požadovať vrátenie po­skytnutej zálohy na cenu za dielo. Ak vám zhotoviteľ zálohu nevrá­ti, je potrebné podať žalobu na súd a k žalobe pripojiť všetku do­kumentáciu, ktorou vo veci dis­ponujete. Pokiaľ boli podmienky zhotovenia diela a komunikácia so zhotoviteľom vykonávané pí­somne alebo aspoň elektronicky, uľahčí vám to dôkaznú situáciu v spore.

I pri vyvinutí maximálnej opa­trnosti sa môže stať, že objedna­né dielo nebude mať požadované vlastnosti alebo nebude vyho­tovené vôbec. Dôkladne spísaná zmluva o dielo a preukázateľná komunikácia so zhotoviteľom vám však môže uľahčiť dokazova­nie v prípadnom budúcom spore.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod