Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

23. júl 2019 | Oľga

Z regiónu

Koko a Roko sa neboja spraviť si žarty z hocičoho a hocijako

Naspievali hymnu nespokojných Kysučanov na ceste I/11, rapovali o najznámejšom zbojníkovi v Žilinskej župe, zábavným i poučným spôsobom priniesli novú legendu o Jurajovi Turzovi a nahrali aj Letný hit. Drsní raperi z Kysúc – Koko a Roko.

09.09.2018 | 11:31

Chodia na nich osemnásťroční i sedemdesiatni­ci. Zabávajú ľudí svojimi vtipnými improvi­zovanými scénkami i hu­dobnými vložkami. „Snaží­me sa scénky ladiť tak, aby si v nich každý našiel to svoje,“ povedal František Tulec, s ktorým sme sa stretli, aby nám viac po­rozprával o čoraz slávnej­šej raperskej dvojici Koko a Roko i o štvorčlennom divadelno-improvizač­nom zoskupení Babylon­ská štvorka (B4), z ktorej táto nezvyčajná dvojka vzišla.

BABYLONSKÁ ŠTVORKA

Koko a Roko sú známa ra­pujúca dvojica z Kysucké­ho Nového Mesta. Ich cha­raktery vznikli spontánne počas divadelno-impro­vizačných predstavení Babylonskej štvorky. „Naj­skôr sme hrávali v ochot­níckom divadle Babylon,“ zaspomínal na začiatky František Tulec alias Roko. „Spolu s Vladom Papí­kom (Kokom), jeho ženou Zuzkou Papíkovou a re­žisérom Pavlom Zátekom sme sa v decembri 2013 od­trhli od divadla a odštar­tovali vlastné zoskupenie B4, ktoré sa venuje zábave a improvizácii.“ Primárne smerujú svoje scénky na zábavu. Ich motto znie: Nie je dôležité zahrať, ale zabaviť sa. „My sami sa pri hraní zabávame a verí­me, že aj ľudia,“ doplnil.

SÚ APOLITICKÍ

Počas svojho predstavenia odohrajú tri scénky, všetky založené prevažne na im­provizácii. Na začiatku roz­dajú ľuďom dva formuláre, na ktoré im ľudia píšu svo­je otázky či dotazy. „Píšu, čo ich trápi alebo čo im napadne.“ Po troch scénkach for­muláre zozbierajú a spo­ločne na jednotlivé otázky odpovedajú. Túto časť majú niektorí diváci najradšej. Či už kvôli vtipnej odpovedi, alebo len pre to, že niekto nahlas prečíta ich otázku. „Pri otázkach sa vyhýba­me politike, vulgárnostiam a podobne.“

HRÁVALI KAŽDÝ MESIAC

B4 spolu hrávali v kysuc­kom bare, kde pravidelne každý mesiac svojimi vy­stúpeniami zabávali bo­haté publikum takmer dve hodiny. „Vtedy sme všetci štyria bývali na Kysuciach, tak pre nás nebol problém stretávať sa a hrať.“ Na svojich vystúpeniach sa snažili vždy vymyslieť niečo nové. „Nebojíme sa spraviť si žarty z hocičo­ho a hocijako. Ja s Vladom sme si v rámci scénok našli postavy Koko a Roko. Mená vznikli spontánne, zne­li jednoducho. Vtedy ešte nemali so spievaním, resp. rapovaním nič spoločné.“ Tieto dve postavy v scén­kach vystupovali ako ty­pickí hrdí Kysučania, ktorí dokázali svojsky zvládnuť akýkoľvek problém. Scénky, v ktorých vystupovali Koko a Roko, mali veľký úspech.

RAPUJÚCA DVOJICA KOKO A ROKO

Ak ste si teda mysleli, že Koko a Roko boli raperi od začiatku, tak ste si mys­leli zle. Rapujúca dvoji­ca vznikla až oveľa neskôr. Ako? Spontánne. „Keď sa Vlado so Zuzkou presťahovali do Brna, na prípravu scénok sme vždy mali reálne deň a pol. Keď prišli v piatok večer z Brna, snažili sme sa všetci štyria dohodnúť si témy, na ktoré budeme nasledujúci večer hrať. Až sme sa v jeden pia­tok viac bavili o súkrom­ných veciach ako o tom, čo budeme hrať,“ zasmial sa pri spomienke. „Chýbal nám námet, tak sme si po­vedali, že to necháme na našu osvedčenú dvojicu Koko a Roko.“ Chalani vymýšľali celé dopoludnie, čo by zahrali. „Až nám Pavol povedal: Vlado, ty vieš dobre rýmo­vať a Frenkymu to tiež ide, čo tak niečo zaspievať?“ Vybrali si rap. Prečo? „Rap je najjednoduch­ší. Človek sa nemusí veľmi namáhať podávať extrém­ne spevácke výkony. Sna­žíme sa o nekomplikované rýmy.“ Text piesne je jem­nou satirou na Kysučanov. „Spravili sme si žarty z Ky­sučanov, hoci my sami sme Kysučania. Ukázali sme ich dobrú stránku, ale aj tú zlú. Zároveň sme poukázali aj na problémy, ktoré sú v Ky­suckom Novom Meste.“ Na YouTube našli voľnú hudobnú licenciu a vzni­kol hit Mám to tu rád. Táto pieseň je doteraz ich naj­hranejšou piesňou, akú spolu nahrali a neskôr k nej i natočili videoklip. Ten si sami vymysleli i natočili.

ZVÄČŠILI PRIESTORY

Ľuďom sa to páčilo. Keď ale bar zatvorili, museli pre­mýšľať, kde budú vystupo­vať. Fanúšikovia sa ich to­tiž dožadovali. Vtedy ich oslovili z Mestského kul­túrno-športového strediska Kysucké Nové Mesto. V no­vých priestoroch sa celkom rýchlo udomácnili. Uspo­riadanie ostalo rovnaké, ako mávali v bare. V sále je 25 stolov, kde je pri každom 7 až 12 miest na sedenie. Je tam otvorený bar a uvoľ­nená atmosféra. „Tým, že sme začínali v bare, tak sme chceli pri tom ostať, zachovať to a ľudia na nás stále chodia. Za posledné dva roky, čo sme v kultúr­nom dome, sme mali vždy vypredané. Myslím, že ľu­ďom sa to páči, pretože je to iné,“ vyslovil František Tulec. Hrajú tam už dva roky, i keď nie tak často, ako by si priali, či už ich fanúšiko­via alebo oni sami. „Hráme už len 4- až 5-krát do roka, vzhľadom na to, že Vla­do a Zuzka žijú a pracujú v Brne,“ odôvodnil.

VYBERAJÚ SI AKTUÁLNE TÉMY

„Od vzniku našej prvej pies­ne sme do hudobnej tvor­by začali smerovať via­cero scénok,“ prezradil František. A tak po úspeš­nej piesni Mám to tu rád prišli ďalšie hity. „V na­šich piesňach máme nutkanie trochu moralizovať,“ vyslovil František Tulec, „a pôsobí­me skôr regionálne. Diváci, ktorí sa na nás chodia poze­rať, potrebujú počuť satiru na regionálne problémy, pre­tože tie poznajú, priamo sa ich týkajú a my vieme po­ukázať na ten-ktorý prob­lém humorným spôso­bom.“ Takto vznikla aj pieseň Tak kedy, ktorá vtip­ným spôsobom poukazu­je na neúnosnú dopravnú situáciu v celom regióne. Okrem toho pieseň oslovila protestujúcich a petičný vý­bor, ktorí chceli docieliť, aby bola postavená diaľnica D3 cez Kysuce skôr, ako sa plá­novalo. „Či sa im to poda­rí? Neviem, no za nás mô­žem povedať, že sme radi, že ich pieseň oslovila a pocho­pili, že jediné, čo ostáva, je urobiť si z toho zábavu. Nedá sa predsa stále len lamento­vať a nadávať.“

NAJVÄČŠÍ ZBOJNÍK, NAJZNÁMEJŠÍ PALATÍN

Mladým sa ich svojský hu­mor páči. Ešte viac, keď je podaný v piesňach. Aj vďaka tomu dostali Koko a Roko príležitosť nahrať a natočiť pieseň o naj­známejšom palatíno­vi v Žilinskej župe – Ju­rajovi Turzovi. V piesni, ktorá získala aj ocenenie v súťaži Podnikové médium roka v kategórii Virál, pred­stavili uhorského palatí­na vtipným spôsobom ako hipstera s tak trochu väč­ším pupkom. Videoklip vznikol pri príležitosti jeho 400. výročia úmrtia s úmys­lom priblížiť Juraja Turza hlavne mladým ľuďom. Po úspešnom Turzovi po­kračovala ich spolupráca so Žilinským samosprávnym krajom tým, že naspieva­li ďalšiu pieseň, tentoraz o najznámejšom zbojníkovi Jurajovi Jánošíkovi, ktorý – podľa nich – bohatým bral a mladým rapoval.

VTIPNÁ PIESEŇ S MYŠLIENKOU

„Každý točí letný hit, aj my sme jeden chceli mať,“ po­vedal František. „Dlho sme si hovorili, že keď niečo také vymyslíme, budeme to volať Letný hit, lebo je to gýčo­vé, štandardné, opakujúce sa,“ dodal. Stalo sa. Pieseň je satirou na letné hity, no skrýva v sebe viac. „Zároveň sme chceli poukázať na to, že aj na Slovensku sa oplatí stráviť dovolenku.“ Chalani sa vždy sna­žia do svojich piesní vlo­žiť nejakú myšlienku, aby nešlo len o bezduchý song, ale mal aj výpovednú hodnotu. Najnovšie by mal uzrieť svetlo sveta nový video­klip k piesni o bryndzových haluškách. „Dúfam, že do konca roka pieseň vypustí­me von,“ vyslovil František. Pieseň vznikla pri scénke, ktorá bola venovaná tra­dičným jedlám a kuchyni. „Celá pieseň je odrapovaný recept na prípravu halušiek. Pravdaže, nie obyčajne, ale po našom.“ Je vidieť, že Koko a Roko sa neboja „zarýmovať“ o hocičom. A my veríme, že rýmov a piesní od nich sa dočkáme ešte viac.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív B4

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
18 °C
15 °C
22 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod