Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

14. august 2020 | Mojmír
| 18°C

Právo a dane

Koniec „bielym koňom“ v podnikaní?

Už sme vás informovali o novele Obchodného zákonníka, týkajúcej sa zlučovania spoločností. S touto právnou úpravou bol novelizovaný aj Trestný zákon, ktorý zaviedol novú skutkovú podstatu trestného činu – nekalú likvidáciu.

09.03.2018 | 08:40

Skutková podstata trest­ného činu nekalej lik­vidácie má postihovať tzv. „biele kone“, ako aj osoby participujúce na konaní v sú­vislosti s prevádzaním majet­kovej účasti na právnických osobách na „biele kone“. Je to osoba účelovo „na­strčená“ na páchanie trest­nej činnosti, aby sa tým za­kryli skutoční páchatelia alebo osoby, ktoré z toho prosperujú.

V podnikateľskej sfére sa o „bielych koňoch“ zväčša hovorí pri obchodných spo­ločnostiach, kde sa ako spo­ločníci spoločnosti, prípadne ako ich štatutárny orgán, „na­strčia“ nemajetné alebo ne­dostihnuteľné osoby na účel uzatvárania obchodov a pre­berania tovaru bez zaplatenia alebo na účel prevzatia majet­kovej účasti v zadlženej spo­ločnosti. Veritelia pri vymá­haní svojich pohľadávok od takýchto spoločností nepo­chodia, keďže zo spoločnosti ostane len prázdna schránka so štatutármi, ktorých je ťaž­ké postihnúť. Veritelia sa v ta­kýchto prípadoch nielenže svojich peňazí nikdy nedočka­li, ale zodpovedné osoby ne­boli nikdy potrestané.

Novelou Trestného zákon­níka sa táto situácia zmeni­la, keď počínajúc 8. 11. 2017 zaviedla trestný čin nekalej likvidácie. Dovtedy mal ne­úspešný podnikateľ možnosť v prípade neprosperujúcej spoločnosti vykonať jej lik­vidáciu, zlúčiť ju s inou, kto­rá prevzala jej záväzky, alebo ak bola spoločnosť predlžená (t. j. hodnota záväzkov pre­siahla hodnotu majetku), bol štatutár povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

Špekulanti si teda našli osobu, z ktorej urobili no­vého spoločníka a štatutára spoločnosti. Tým prestal byť neúspešný podnikateľ spo­ločníkom a štatutárom vo vlastnej spoločnosti a stal sa nepostihnuteľným.

Po novom má zavedenie skutkovej podstaty trestného činu nekalej likvidácie sle­dovať trestné postihovanie osôb, ktoré na účel zmarenia ukončenia podnikania riad­nou a zákonnou likvidáciou, napr. sprostredkujú a vyhľa­dajú „bieleho koňa“ alebo priamo prevedú obchodný podiel v obchodnej spoloč­nosti na „bieleho koňa“, teda tretiu osobu, ktorá nemá skutočný záujem na reali­zácii práv a povinností, vy­plývajúcich z jej účasti v ob­chodnej spoločnosti.

Trestné stíhanie neobí­de ani „bieleho koňa“, kto­rý prepožičia svoju totož­nosť na účely prevzatia práv a povinností, ktoré nemá skutočný záujem vykonávať. Pre vyvodenie trestnej zod­povednosti voči „bielemu koňovi“ však musí byť splne­ná podmienka, že „biely kôň“ mal a mohol vedieť, že ten, kto na neho previedol účasť na právnickej osobe alebo ho ustanovil ako štatutárny or­gán, mal úmysel zmariť rie­šenie ukončenia podnikania právnickej osoby likvidáciou.

Trestne postihované je sprostredkovanie nekalej likvidácie, prevod majetko­vej účasti na „bieleho koňa“ alebo samotné pôsobenie ako „biely kôň“. Kým pri pr­vých dvoch konaniach sa vy­žaduje úmysel, v prípade pô­sobenia ako „biely kôň“ stačí na spáchanie tohto trestné­ho činu nedbanlivosť.

Vo všetkých troch prípa­doch ide o prečin, t. j. zákon zaň ustanovuje trest odňatia slobody v dĺžke do 5 rokov. Vyššie trestné sadzby sa od­víjajú od výšky spôsobenej škody, ako aj od spôsobu ko­nania, resp. od organizovanej formy páchania trestnej čin­nosti. Najvyššia trestná sa­dzba môže byť 15 rokov.

Pokiaľ likvidácia nie je možná, pretože spoločnosť je predlžená, sú štatutári po­vinní postupovať v súlade so z. č. 7/2005 Z. z. o konkur­ze a reštrukturalizácii a po­dať v zákonom stanovenej lehote návrh na vyhlásenie konkurzu. Nesplnenie si tej­to povinnosti môže priniesť nielen peňažné sankcie, ale tiež riziko trestnej zodpo­vednosti za trestný čin ma­renia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 Trestného zákona.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod