Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. august 2020 | Dominik, Dominika
| 16°C

Kultúra

Michal Moravčík: Držíme spolu, ak prestaneme – padneme

Výstava Michala Moravčíka predstavuje prvý základný výskum celoživotnej tvorby tohto dôležitého slovenského umelca strednej generácie. Výstavu, ktorej paralelne prvú časť otvorili v Banskej Bystrici a druhú v Žiline, realizovali umelci a autorovi blízki priatelia.

18.02.2019 | 13:39

V priestoroch Novej synagógy otvori­li výstavu Micha­la Moravčíka, kto­rý študoval sochárstvo, no postupom času sa posunul z figuratívnych východísk k diskurzívnej tvorbe a od klasickej sochy k priesto­rovým a interaktívnym in­štaláciám, v ktorých stále zohľadňoval mierku figúry, len ju nahradil divákom.

IN MEMORIAM

Paralelne s výstavou v No­vej synagóge je inštalovaná výstava v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Ide o retrospektívny formát výstavy Michala Moravčí­ka in memoriam s cieľom predstaviť prvý základný výskum celoživotnej tvor­by tohto dôležitého slo­venského umelca strednej generácie.
Monografický rámec je však do istej miery poňatý autorsky kolektívne, s čím korešpondujú aj názvy oboch častí (podľa Morav­číkovho diela By Uniting We Stand, By Dividing We Fall – „Držíme spolu, ak prestaneme – padneme“ z roku 2005).
Prvá časť výstavy United We Stand je inštalovaná v Banskej Bystrici a druhá časť Divided We Fall je na­inštalovaná v Žiline. Diela Michala Moravčíka v oboch mestách inštalujú, inter­pretujú a vytvárajú i do­končujú (v prípade nezre­alizovaných) jeho priatelia a súpútnici, umelci a kurá­tori Dalibor Bača, František Demeter, Tomáš Džadoň, Jana Kapelová, Mira Kera­tová, Marold Langer-Phi­lippsen, Svätopluk Mikyta, Lucia Nimcová, Martin Pia­ček a Ivana Rumanová. V Novej synagóge je spo­luautorom Dalibor Bača, ktorý vybrané Michalove diela reinterpretuje a púš­ťa sa do autorského dialógu s nimi.

UMENIE MICHALA MORAVČÍKA

„V byte, kde som vyras­tal, sme mali detskú izbu a chodbu, ktoré boli zaria­dené sektorovým nábyt­kom UNIVERSAL, tak to mala i väčšina našich zná­mych a susedov,“ prezradil kedysi. „Denne som pre­chádzal do detskej izby po­pod „víťazný oblúk“, zosta­vu, ktorú vymyslela moja mama. Chcel som oceniť paradoxný „víťazný“ mo­dernistický koncept, ktorý je v pozadí idey dostupnos­ti a praktickosti. Svoj zá­mer som jedného dňa na­kreslil na papier, ktorý som nechal náhodou na ku­chynskom stole. V skici sa chodbová zostava zmeni­la na vyhliadkový „víťazný oblúk“ pre ľudí, bolo tam jasne vidieť človeka, kto­rý stojí na UNIVERSAL-e ako na vyhliadke. Mama mi do skice dopísala: „Urob to! Nepoznám ťa!“ Dnes na jeho mieste stojí vešiak z IKEY.“
Michal Moravčík sa an­gažoval v umeleckých a ob­čianskych iniciatívach, učil na umeleckých ško­lách, a popritom všetkom sa venoval vlastnej kritic­kej praxi, v ktorej temati­zoval spoločenskú nerov­nosť a prejavy nacionalizmu, manipulovania historickej pamäte a symbolických či pragmatických demonštrácií neoliberálneho ekonomiz­mu v zmätenej postsocialis­tickej dobe.
Často pracoval miestošpe­cificky a vo svojej tvorbe sa zaoberal praktickými i teo­retickými súvislosťami stre­doeurópskeho urbanizmu, najmä osobitými historický­mi vrstvami nedokončených infraštruktúr či súčasných developerských zjednodu­šení. Z jeho záujmu o his­toricko-politický kontext vyplývala aj jeho kritika na­cionalizmov, ktoré presakujú z politiky (úzko naviazanej na ekonómiu a ideológiu) do každodennosti. V tejto súvis­losti často tematizoval fle­xibilitu dejín ako ich skrytú kontroverznú kvalitu, pri­nášajúcu stálu premenlivosť minulosti, usmerňovanej aktuálnou politickou propa­gandou a, samozrejme, de­jinnými zvratmi. Výstavu tohto výnimoč­ného umelca máte možnosť si pozrieť v Novej synagóge do 10. marca vždy v stredu až nedeľu medzi 13. a 19. h.

Zdroj: -ns-, -kk-

Foto: Archív Novej synagógy

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod