Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

11. august 2020 | Zuzana
| 19°C

Právo a dane

Môžu vás skontrolovať, či máte antiradar?

Používať v motorových vozidlách tzv. antiradary je zakázané. Môžu vás však policajti zastaviť a prehľadať vám vozidlo na účely zistenia, či máte také zariadenie nainštalované?

06.05.2018 | 14:23

Antiradar funguje ako pasívny detektor – upozorní vodiča na blí­žiaci sa policajný radar. Pre­dávajú sa aj tzv. rušičky, ktoré dokážu odhaliť najnovšie po­licajné radary a zabezpečiť vodičovi čas na spomalenie. Umiestnenie a použitie ta­kýchto zariadení v motoro­vom vozidle je zakázané.

Vyplýva to z ustano­venia § 3, ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a do­plnení niektorých záko­nov (ďalej len ZoCP), podľa ktorého používanie tech­nických prostriedkov a za­riadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie ale­bo ovplyvňovanie funk­cií technických prostried­kov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu do­hľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej pre­mávky alebo ich umiestne­nie vo vozidle spôsobom, ktorý umožňuje ich použi­tie, je zakázané.

Polícia má k dispozícii za­riadenia, ktoré antiradar do­kážu odhaliť. Ak ide o ru­šičku, pravdepodobnosť odhalenia sa zvyšuje. Vo­dičom, ktorí tieto zariade­nia používajú, hrozí pokuta 60 – 300 eur a zákaz činnosti do 2 rokov. Pri platení pokuty v blokovom či rozkaznom ko­naní vás to vyjde do 150 eur.

Ak antiradar používate a v aute ho máte na viditeľ­nom mieste, okrem pokuty vám ho môže príslušník PZ zaistiť. Toto oprávnenie vy­plýva z § 21 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z. z. o policaj­nom zbore, keďže policajt je oprávnený zaistiť na vykona­nie potrebných úkonov vec, ak má podozrenie, že tá sú­visí so spáchaním priestup­ku a jej zaistenie je potrebné na zistenie skutkového sta­vu veci alebo na rozhodnutie v konaní o priestupku.

Pri zaistení vám policajt vydá potvrdenie o zaiste­ní veci s jej opisom, ktorý umožní zaistenú vec identi­fikovať. Zaistenie veci môže trvať max. 90 dní. Ak by ste antiradar policajtovi nevy­dali, hrozí, že vám policajt zaistí celé motorové vozidlo.

Ak vás policajt zastaví s podozrením, že používa­te antiradar, avšak takéto zariadenie by na viditeľ­nom mieste vo vašom aute nebolo a chcel by vykonať prehliadku vozidla, konal by nad rámec zákona.

Zákon o policajnom zbore oprávňuje policajtov vyko­nať prehliadku dopravného prostriedku len v súvislos­ti s trestnou činnosťou, nie v súvislosti s objasnením priestupku. Používanie an­tiradarov je len priestupkom proti bezpečnosti a plynu­losti cestnej premávky, nie trestným činom.

Uvedené platí aj vtedy, keby chcel policajt vykonať prehliadku vášho vozidla. Môže tak urobiť len vtedy, ak má podozrenie, že pou­žívaním dopravného pro­striedku, na dopravnom pro­striedku alebo v súvislosti s dopravným prostriedkom bol spáchaný trestný čin; alebo pri pátraní po hľada­nej/nezvestnej osobe, zbra­niach, strelive, výbušninách, omamných látkach, psy­chotropných látkach, jedoch, prekurzoroch, jadrových alebo iných rádioaktívnych materiáloch, vysokoriziko­vých chemických látkach a vysokorizikových biologic­kých agensoch a toxínoch a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo sú­visiacich s trestnou činnos­ťou; alebo pri odhaľovaní neoprávneného prechodu štátnej hranice alebo pobytu.

Platí, že podozrenie poli­cajta musí byť dôvodné a ob­jektívne, nestačí len všeobec­né podozrenie či prevenčný dôvod. Podozrenie musí mať kvalifikovaný rozmer vyplý­vajúci z objektívne preukáza­ných skutočností.

Kto chce jazdiť rýchlo a neodradia ho pokuty za rýchlosť, nezľakne sa ani po­stihov za používanie anti­radaru. Na prvom mieste by však u vodiča mal byť zdra­vý rozum a zodpovednosť za bezpečnosť na ceste. Kolíziu či dopravnú nehodu vám to­tiž žiadny antiradar ani iné zariadenie vopred neodhalí.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod