Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. apríl 2019 | Jaroslava

Právo a dane

Náhradné výživné

Problematika náhradného výživného je pravidelne diskutovanou témou. Hoci tento inštitút máme upravený v našom právnom poriadku pomerne dlho, veľká časť verejnosti nemá v tejto otázke ešte stále úplne jasno.

29.09.2017 | 11:18

Prípadov, kedy rodičia neplatia súdom stano­vené výživné, sú tisí­ce. Prevažnú časť ne­platičov tvoria otcovia, ktorí akosi zabúdajú, že aj po rozvode potrebuje dieťa ich lás­ku a finančnú podporu. V takých prípadoch matkám neostávajú len oči pre plač kvôli nevydare­nému manželstvu, ale i viac-me­nej pretrvávajúci boj s otcom o neuhradené výživné.

Ak si rodič alebo iná fyzická osoba, ktorej bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená po­vinnosť platiť výživné, neplní vy­živovaciu povinnosť v plnej výš­ke, v lehote a spôsobom určeným právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, má nezaopatrené dieťa nárok na tzv. náhradné výživné.

Nárok na náhradné výživné vzniká len v tom prípade, ak ne­plnenie vyživovacej povinnosti povinnou osobou trvá najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od do­ručenia návrhu na vykonanie exe­kúcie exekútorovi.
Náhradné výživné patrí i ne­zaopatrenému dieťaťu, ktorému nevznikol nárok na sirotský dô­chodok alebo výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku mini­málneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Ak ste sa ocitli v situácii, že po­vinná osoba neplatí súdom ale­bo dohodou určené výživné, na prvom mieste by ste mali podať návrh na vykonanie exekúcie. Na tomto mieste upozorňujeme, že počínajúc 1. 4. 2017 sa návrhy na výkon exekúcie podávajú elek­tronicky, o čom sme informovali v minulom vydaní našej rubriky. Ak sa exekútorovi výživné nepo­darí získať ani za tri mesiace od začiatku exekúcie, môžete požia­dať o náhradné výživné.

Aby dieťaťu vznikol nárok na ná­hradné výživné, musia byť splnené aj ďalšie podmienky. Dieťa si musí riad­ne plniť povinnú školskú dochádzku (ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku), musí mať trvalý pobyt na území Sloven­skej republiky alebo sa tu zdržiavať a príjem dieťaťa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoloč­ne, nemôže byť vyšší ako 2,2-náso­bok sumy životného minima.

Ak sú všetky podmienky splne­né, môže rodič dieťaťa, iná fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti, alebo samo nezaopatrené dieťa, ak už je plnoleté, podať žiadosť o ná­hradné výživné. Žiadosť sa podáva na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa mies­ta trvalého pobytu dieťaťa.

K žiadosti je potrebné pripo­jiť právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválenú dohodu, potvrdenie exekútora, potvrde­nie sociálnej poisťovne o výške sirotského dôchodku, sirotských dôchodkov alebo potvrdenie o ne­priznaní sirotského dôchodku, potvrdenie školy o riadnom plne­ní povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo potvrdenie strednej alebo vysokej školy o sústavnej príprave dieťaťa na povolanie štú­diom a potvrdenie o príjme dieťa­ťa a osôb, ktorých príjmy sa posu­dzujú spoločne.

S poskytovaním náhradného výživného sú, samozrejme, spo­jené aj isté povinnosti. Poberateľ náhradného výživného je povin­ný informovať úrad o každej zme­ne skutočnosti, rozhodujúcej pre jeho vyplácanie, a to najneskôr do 8 dní odo dňa tejto zmeny. Tý­mito skutočnosťami sa myslí, že povinný uhradil výživné, podal návrh na zníženie výživného, súd právoplatne rozhodol o zmene výšky výživného, dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku, za­nikla vyživovacia povinnosť ale­bo sa zmenila výška sirotského dôchodku.

Treba mať tiež na pamäti, že ak sa náhradné výživné vyplatilo neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrilo, alebo ak sa dodatočne zistí, že zanikol nárok na náhrad­né výživné, alebo nastala zmena skutočností rozhodujúcich na jeho vyplácanie, poberateľ náhradné­ho výživného je povinný vrátiť neprávom vyplatené sumy alebo sumy vyplatené vo vyššej sume, ako patrili.

Ďalším prostriedkom, účin­ným v niektorých prípadoch, je podanie trestného oznámenia na osobu, ktorá neplatí výživné. Podmienkou na jeho podanie je, že povinná osoba neplatí výživné podľa právoplatného rozhodnutia alebo schválenej dohody mini­málne 3 mesiace v období 2 ro­kov. Takej osobe môže hroziť až trest odňatia slobody vo výmere 2 rokov, v prípade úmyselného neplatenia až 3 roky. Vo väčšine prípadov trestné stíhanie moti­vuje povinnú osobu, aby doplati­la omeškané výživné, v dôsledku čoho následne zaniká trestnosť trestného činu.

Na neplatenie výživného v ko­nečnom dôsledku dopláca dieťa, načo by rodičia nemali zabúdať ani po skončení ich manželstva.

Autor: Lucia Lempochnerová

Foto: Ilustračná

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
23 °C
10 °C
7 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod