Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. august 2020 | Dominik, Dominika
| 16°C

Právo a dane

Nástrahy kúpy tovaru pri podomovom predaji

Podomový predaj je rozšírený spôsob predaja tovaru, na základe ktorého vám obchodný zástupca príde ponúknuť tovar takpovediac pred dvere vášho domu alebo pracoviska. Priblížime vám, aké práva má spotrebiteľ pri kúpe takto ponúkaného tovaru.

12.01.2018 | 12:00

Zákon klasifikuje po­domový predaj ako „predaj tovaru alebo poskytovanie slu­žieb mimo prevádzkových priestorov predávajúceho“. Tento spôsob predaja tovaru upravuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo po­skytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Pri podomovom predaji ide o predvádzacie akcie or­ganizované predávajúcim mimo miesta prevádzkar­ne alebo trhového miesta; návštevu u spotrebiteľa ale­bo na jeho pracovisku, ak si spotrebiteľ takúto návštevu vopred nevyžiadal; alebo ak si spotrebiteľ návštevu vy­žiadal, ale predávajúci mu ponúkne aj iný tovar, o kto­rý spotrebiteľ neprejavil záujem. Mali by ste si však preve­riť totožnosť podomového predajcu. Vyžiadajte si OP a živnostenské oprávnenie, resp. identifikačný preu­kaz obchodnej spoločnos­ti, ktorú zastupuje. Ak máte akékoľvek pochybnosti, nevpúšťajte ho k sebe.

Okrem ponuky tovaru a určenia špecifikácií výrob­ku, ktorý chcete zakúpiť, by vás mal predávajúci písomne informovať o tom, akým spô­sobom môžete uplatniť rekla­máciu. Mal by vás upozorniť na právo odstúpiť od zmluvy, o podmienkach, lehote a po­stupe pri uplatňovaní prá­va na odstúpenie od zmluvy a poskytnúť vám formulár na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu máte prá­vo v lehote do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o po­skytnutí služby. Ak vám predávajúci po­skytol informácie o odstú­pení zmluvy dodatočne, naj­neskôr do roka od prevzatia tovaru alebo uzavretia zmlu­vy o poskytnutí služby, leho­ta na odstúpenie od zmlu­vy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci splnil informačnú povinnosť. Ak vám predávajúci nepo­skytol informácie o odstúpe­ní, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie až po roku a 14 dňoch odo dňa prevza­tia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Niekedy spotrebiteľ nie je oprávnený od zmluvy od­stúpiť, napr. pri tovare, kto­rý podlieha rýchlemu zní­ženiu akosti alebo skaze; pri predaji tovaru uzavreté­ho v ochrannom obale, kto­rý nie je vhodné vrátiť z dô­vodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Ak bude od vás predaj­ca žiadať zaplatenie zálohy za tovar, dbajte na to, aby vám na zaplatenie takejto platby vystavil potvrdenie.

Predávajúci je povinný vám oznámiť aj ďalšie in­formácie, napr. tel. číslo a ďalšie údaje, ktoré sú dô­ležité pre kontakt zákazní­ka s predávajúcim, celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane DPH a nákladov na dopravu, dodanie, poštovné alebo iné náklady a poplat­ky, lehotu, do ktorej sa pre­dávajúci zaväzuje dodať to­var alebo poskytnúť službu, informáciu o povinnosti zá­kazníka zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku, informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníc­tvom systému alternatívne­ho riešenia sporov. Všetky informácie vám predávajúci musí poskytnúť v listinnej podobe alebo s vaším sú­hlasom v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

Ak máte pochybnosti, či predajca postupuje pri predaji tovaru alebo po­skytovaní služieb mimo prevádzkových priestorov v súlade so zákonom, ob­ráťte sa na Slovenskú ob­chodnú inšpekciu.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod