Žilinský Večerník

24. jún 2024 | Ján
| 19°C

Zaujímavosti

Nelichotivý stav slovenskej cestnej infraštruktúry potvrdilo aj medzinárodné porovnanie

Predovšetkým pri tes­toch nových auto­mobilov sme často doslova prinútení zamyslieť sa nad kvalitou na­šej cestnej siete. Niekedy sa dokonca nevieme ubrániť po­citu, že podvozky nových mo­delov sú dimenzované akoby mimo reality našej cestnej infraštruktúry.

02.07.2018 | 13:44

Pravdepodob­ne aj väčšina z vás má celkom iste už podvedome nacvičené „úhybné manévre“, prostred­níctvom ktorých sa už rutin­ne vyhýbame prepadlinám, resp. iným nerovnostiam, na­príklad po ceste do práce.

Určite nám dá za pravdu každý aktívny vodič, že hor­šia kvalita asfaltových komu­nikácií sa nepriamo dokáže podpísať pod zvýšenými ser­visnými nákladmi. Tie sú na­viazané predovšetkým na ne­malé finančné nároky, ktoré súvisia s potrebnou údržbou podvozkových partií, a predo­všetkým náprav vozidla.

To, že pri slovenskej cest­nej infraštruktúre nie je všet­ko s kostolným poriadkom, potvrdil aj nedávny prieskum uskutočnený pod záštitou Svetového ekonomické­ho fóra. Podrobná analýza skúmala stav cestnej infraštruktúry až v 137 krajinách celého sveta. Z výsledkov a hodnotení vyplýva, že Slo­vensko sa kvalitou, alebo ak chcete nekvalitou svojich ciest umiestnilo až v druhej polovici rankingu. Konkrét­ne nám patrí 73. miesto z cel­kového poradia. Zo sused­ných krajín je na tom horšie len Česká republika. Tá sa umiestnila hneď za nami na 74. mieste. Ešte horšie je na tom Ukrajina, ktorá v cel­kovom poradí obsadila až 130. miesto. Naopak, ostat­ným našim susedom môže­me len tíško závidieť. Poľsko skončilo na 65. mieste, Ma­ďarsko na 62. mieste a Ra­kúsko sa dokonca umiestni­lo v prvej desiatke, konkrétne na 9. mieste. Každý vodič, ktorý má reálne skúsenosti aj s cestami v okolitých kra­jinách, nebude mať pravde­podobne k spomenutým vý­sledkom, ako aj porovnaniu našej situácie so susednými štátmi, žiadne výhrady.

Z porovnania taktiež vy­plýva, že na Slovensku máme cesty prekvapujúco v hor­šom stave ako v mnohých ekonomicky oveľa menej vy­spelých krajinách z Afriky či Ázie. Kvalitnejšiu cestnú in­fraštruktúru ako na Sloven­sku nájdeme napríklad aj na Srí Lanke, v Iráne, v Na­míbii či dokonca v Rwan­de. V nasledovnom prehľade uvádzame rebríček krajín, kde majú vodiči najviac dô­vodov na úsmev súvisiaci s kvalitou miestnej cestnej siete. Na prvom mieste sa umiestnili Spojené arabské emiráty, teda krajina, ktorá dokázala vyťažiť pravdepo­dobne úplne maximum zo svojho prírodného bohatstva. Európskym lídrom sa sta­lo Švajčiarsko, ktorému cel­kovo patrí bronzová pozícia. Mimochodom, úplne opačná situácia panuje v afrických štátoch, ako sú Kongo a Mau­ritánia, ktoré sa umiestnili na úplnom chvoste rebríčka, teda na 136. a 137. mieste.

Poradie štátov s najkvalitnejšími cestami:
1. Spojené arabské emiráty
2. Singapur
3. Švajčiarsko
4. Hongkong
5. Holandsko
6. Japonsko
7. Francúzsko
8. Portugalsko
9. Rakúsko
10. Spojené štáty americké
...
31. Namíbia
32. Rwanda
...
57. Albánsko
...
60. Keňa
61. Srí Lanka
62. Maďarsko
...
65. Poľsko
...
73. Slovensko
74. Česko
...
114. Rusko
...
130. Ukrajina
...
135. Haiti
136. Kongo
137. Mauritánia

Zdroj: - ph -

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod