Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

6. december 2023 | Mikuláš
| -10°C

Novinky

Nová vlajková loď značky Toyota

Prednedávnom sme písali o prvom superluxusnom SUV značky Rolls-Royce, ako aj o novej pýche ruského automobilového priemyslu, automobile Aurus Senat. V nastolenom trende pokračujeme.

16.07.2018 | 13:29

Automobilka Toyota je nielen najväčšou automobilkou z kra­jiny vychádzajúceho slnka, ale taktiež už niekoľko ro­kov súperí aj o absolútne prvenstvo medzi najväčší­mi výrobcami automobilov na našej planéte. Pomerne pestré modelové portfólio ponúka v našom priestore aj slovenský importér. Veľ­mi známe sú taktiež veľké SUV a pikapy dostupné pre­dovšetkým na amerických trhoch. Aj napriek všetké­mu spomenutému existuje ešte jeden výnimočný mo­del značky Toyota, o kto­rom ste toho pravdepodob­ne veľa nepočuli. V Európe a Amerike predstavuje pré­miovú, resp. luxusnú odnož „Made in Toyota“ v prvom rade značka Lexus. Avšak na domácom japonskom trhu panuje diametrálne odlišná situácia. Absolútny vrchol luxusu celého kon­cernu doma reprezentu­je model Toyota Century. Ide o ešte prestížnejší mo­del, ako je Lexus LS, dobre známy aj z našich ciest. Pre lepšiu predstavivosť by sme mohli povedať, že Toyota Century je akoby „japon­ský Rolls-Royce“. Prvý mo­del Century, stelesňujúci poctu zakladateľovi auto­mobilky Sakičimu Toyo­dovi, sa po prvýkrát obja­vil v roku 1967. Absolútnu prestíž tohto modelu deklaruje aj fakt, že ho na do­mácom trhu reálne ponú­kajú len vybrané dílerstvá. V automobilových bazá­roch sa aj preto tento mo­del bude zháňať len veľmi ťažko. Osobitosť a špeciál­nosť následne deklaruje to, že ho okrem najbohatších biznismenov z krajiny vy­chádzajúceho slnka využí­vajú predovšetkým vládni predstavitelia a dokonca aj samotný japonský cisár Akihito.

Prednedávnom Toyo­ta predstavila v celkovom poradí tretiu generáciu modelu Century. Príznač­ný pre tento model je pre­dovšetkým konzervatív­ny dizajn a typický čierny, prípadne tmavý farebný odtieň. Prednú časť s domi­nantnou maskou chladiča dokonca nezdobí ani sve­toznáme logo automobilky Toyota. Model Century totiž dostal špeciálne logo, zla­tého fénixa, odvodené z ja­ponskej mytológie. Aj keď sa konzervatívny dizajn od počiatku existencie toh­to modelu príliš nezmenil, technika ukrytá pod ma­jestátnym zovňajškom re­prezentuje aktuálnu výklad­nú skriňu automobilového priemyslu. Zaujímavé pri­tom je, že už prvá generá­cia zo začiatku 70. rokov minulého storočia mala vo výbave napr. masážne se­dadlá, vzduchové odpru­ženie, automatickú klima­tizáciu alebo automatickú prevodovku. Samozrejme, aj najnovšia Toyota Centu­ry sa opäť môže popýšiť ma­ximálnym luxusom. Zadná časť kabíny disponuje okrem kráľovského priesto­ru špičkovými sedačkami so širokou škálou nastave­ní polohy. Interiér je priam prešpikovaný najkvalitnej­šou kožou, resp. pravými drevenými dekórmi. Samo­zrejmosťou je ovládanie dô­ležitých funkcií z priestoru zadných pasažierov pro­stredníctvom dotykového tabletu. Samostatnú kapi­tolu predstavuje aj doko­nalé odhlučnenie a ozvuče­nie s 20 reproduktormi. Automobil má okrem vzdu­chového pruženia podvoz­ka taktiež špeciálne vyvi­nuté pneumatiky slúžiace na čo najoptimálnejšie eli­minovanie prenosu hluku do interiéru. A takto by sme mohli pokračovať ešte veľmi dlho. V neposlednom rade spomeňme aj pohonný re­ťazec. Vzhľadom na filozo­fiu automobilky asi niko­ho veľmi neprekvapí, že aj Toyota Century je hybrid. Pod prednou kapotou pra­cuje benzínový 5-litrový 8-valec, ktorému pomáha elektromotor. Kombinova­ný výkon hybridnej sústavy dosahuje 431 koní.

Toyota za svoj top mo­del účtuje v prepočte cca 153 000 eur. To, že ide o sku­točne veľkú exkluzivitu, po­tvrdzuje aj fakt, že mesačne sa v Japonsku predá približ­ne len cca 50 modelov Toyota Century.

Zdroj: - ph -

Foto: Toyota

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod