Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. september 2023 | Edita
| 11°C

Zaujímavosti

Novinky čakajúce motoristov v roku 2017

Príchod nového roku so sebou vždy prináša zmenu, niekedy k lepšiemu, inokedy k horšiemu. Nižšie uvádzame trojicu zmien, ktoré môžu výraznejšie ovplyvniť život bežného vodiča. A aj keď tieto informácie nie sú úplnými novinkami, malá rekapitulácia nie je na škodu.

16.01.2017 | 13:42

REVOLÚCIA V OZNAČOVANÍ PALÍV NA ČERPACÍCH STANICIACH
Od apríla nového roku by sme mali nájsť na stojanoch čerpacích staníc nové označenia palív. Eu­rópsky výbor odsúhlasil novú nor­mu už v priebehu minulého roku a jej cieľom je zjednotenie označe­ní a uľahčenie tankovania naprí­klad v zahraničí. Nové označenia používajú čísla, písmená a tvary pre jednoduchú a jasnú orientá­ciu. Benzín bude označovaný kru­hom, nafta štvorcom a plynným palivám ostáva kosoštvorec rovna­ko ako doteraz. Okrem toho budú palivá označené tiež písmenami, benzín tak bude po novom symbo­lizovať písmeno E a naftu prekva­pivo písmeno B, ktoré môže pô­sobiť celkom mätúco. Posledným prvkom v označení sú číslice, kto­ré zodpovedajú hodnote biozložky v danom palive. Okrem stojanov na čerpacích staniciach by sa mala norma uplatniť aj na označeniach umiestnených priamo na vozidle.

VÝŠKA REGISTRAČNÉHO POPLATKU PO NOVOM AJ PODĽA VEKU VOZIDLA
Druhý mesiac nového roka pri­nesie výraznú zmenu v kontro­verznom registračnom poplatku. Takzvaná „daň za luxus“, ktorá vstúpila do platnosti už pred pia­timi rokmi, sa totiž nepáčila Bru­selu, podľa ktorého nezohľadňo­vala vek auta a bola tak v rozpore s európskym právom. Registračná daň však predstavuje pre štátny rozpočet „dojnú kravu“ a jej smrť, samozrejme, neprichádzala do úvahy. A tak prišiel rad na nové tabuľky rozdeľujúce autá nie­len podľa výkonu, ale taktiež podľa veku vozidla. Dobrou správou je, že bežný motorista pri prvej registrácii skutočne ušetrí. Výš­ka poplatku sa totiž vo všetkých kategóriách do 202 kW znížila. Naopak, motoristi bažiaci po vy­sokom výkone si priplatia ove­ľa viac. Najväčším negatívom je však zavedenie poplatku nielen na prvú registráciu, ale tiež na všetky ďalšie. Suma, ktorú zapla­títe, našťastie, neostáva rovnaká, ovplyvňuje ju vek vozidla, na základe ktorého sa poplatok násled­ne znižuje. V praxi to znamená, že zatiaľ, čo ste doteraz zaplatili pri prepise registrovanej trojročnej Octavie len 33 eur, teraz to môže byť takmer desaťnásobne viac. Podľa vyhlásení viacerých od­borníkov vedie nový systém ľudí ku kúpe starších vozidiel, čo je presný opak toho, čo naša krajina potrebuje.

VYŠŠIE CENY PZP
Do tretice tu máme opäť zdražo­vanie, tentoraz cien povinného poistenia. Tento negatívny vývoj má niekoľko dôvodov, avšak neza­siahne všetkých vodičov rovnako.
Ceny povinného poistenia vo­zidiel boli donedávna veľmi sta­bilné a dosahovali dokonca kle­sajúcu tendenciu. Poskytovatelia povinného ručenia však dlhodobo hodnotili tieto produkty ako stra­tové a pristupovali dokonca k ich dotovaniu kapitálom z iných pois­ťovacích produktov. Vzhľadom na tieto fakty a taktiež na neustále stúpajúce štatistiky nehodovosti bol nárast cien poistenia len otáz­kou času. Posledným klincom do rakvy bolo rozšírenie 8 % daňo­vého odvodu zo všetkých neživot­ných poistiek, ktoré si priamo vy­žiadalo navýšenie koncových cien. Ich nárast však nepocítia všetci motoristi rovnako, pretože väčši­na poisťovní sa rozhodla zohľadniť pri určovaní koncových cien vek a skúsenosti vodičov. Hlbšie do vrecka si tak budú musieť siahnuť hlavne mladí začínajúci vodiči, ktorí predstavujú najrizikovejšiu skupinu. Cena povinného poiste­nia pre výkonné auto, za ktorého volantom sedí mladý vodič, tak môže stúpnuť až o 10 %. Naopak, starší vodiči s dlhoročnou praxou a minulosťou bez škodových uda­lostí môžu dokonca ušetriť.

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod