Žilinský Večerník

23. máj 2024 | Želmíra
| 14°C

Novinky

Nový Citroën C3: staré meno, ale nový, extravagantný štýl

Dnes si zatiaľ len zľahka predstavíme vynovený model od značky Citroën, ku ktorému sa ešte v budúcnosti určite vrátime aj s pocitmi z testovacej jazdy.

15.07.2016 | 09:48

Citroën odhalil 29. júna nový Citroën C3. Do sveta automobilov tak prináša nový, veľmi zaujíma­vý model v podobe energic­kého a príťažlivého vozidla. Najskôr si ale pripome­nieme jeho predchodcu. Už totižto v roku 2002 nahradil C3 prvej generácie v ponu­ke model SAXO, čo bol veľ­mi veľ ký, ale podstatný skok v dizajne a smerovaní tohto modelu. Už vtedy bolo jasné, že si mnohých získa hlavne svojím roztomilým oblým di­zajnom. Tento model vydržal úspešne prezentovať znač­ku neuveriteľných 7 rokov až do roku 2009, pričom vyrobe­ných bolo viac ako 3,5 milió­na exemplárov. Presne vtedy bol na autosalóne vo Frank­furte nad Mohanom širo­kej verejnosti predstavený druhý model, a ten už v tom roku pôsobil oveľa dospe­lejším dojmom. Síce preda­je tohoto modelu ani zďaleka neboli a nie sú nízke, opro­ti porovnaniu s predchádza­júcim modelom sú podstat­ne nižšie, ako si sám Citroën pravdepodobne predstavo­val. A preto prichádza model s poradovým číslom 3!


Nový model by mal byť postavený na platforme Peu-geot 208. Na prvý pohľad za­ujmú originálne tvary, kto­ré už zďaleka nepripomínajú 2CV, ako to bolo pri prvom modeli. Je oveľa viac odváž­ny, až extravagantný. Pred­ná časť sa očividne zvýšila a zmohutnela. Veľmi efek­tívne ju dopĺňa a zvýrazňu­je zdvojenie predných svet­lometov, ako to poznáme aj z aktuálnych modelov C4 Pi­casso, C4 Cactus alebo na­príklad elektromobilu E‑Me­hari. Predné hmlovky veľmi pekne osviežuje farebné le­movanie. Jedným z nezame­niteľných prvkov, ktorým ešte disponuje značka Cit­roën, je určite ochranný plastový systém Airbump®. Ten nielenže chráni karo­sériu pred odermi, ale do­dáva jej silu a mohutnosť. Je to v podstate 6 vzducho­vých kapsúl z pružného ter­moplastu, ktorý veľmi dob­re odoláva nástrahám, ako je napríklad slnko, voda a hlav­ne škrabance, ktorým sa naj­mä v meste nevyhnete. Na veľ ké blatníky, do ktorých sa zmestia až 17-palcové pneu­matiky, sa dajú namontovať aj ochranné lišty, ktoré spra­via z C3 razom crossover. No a z farebných kombinácií ka­rosérie bude tiež z čoho vy­berať. Tri druhy farieb stre­chy a 9 lakov karosérie, čo znamená 36 farebných kom­binácií, bude určite dostaču­júcich aj pre najvyberanej­ších zákazníkov.


Na interiéri si dali dizaj­néri od PSA naozaj záležať. Je veľmi moderný a komfortný. Prevláda dostatok priestoru a prostredie inšpirované ná­bytkom či cestovaním presne ako v Cactuse. Šírka v oblas­ti ramien je až 1379 mm, no a miestom na nohy pre vzadu sediacich pasažierov by mala deklasovať všetku konkuren­ciu. Kabína má horizontálne delenie. Palubná doska za­berá celú šírku vozidla a pre zjednotenie so sedadlami môže byť potiahnutá tou is­tou látkou alebo plastom, či klavírnym lakom. K dispozí­cii sú celkom štyri druhy fa­rebných kombinácií. Jej teraz už neoddeliteľnou súčasťou je 7-palcová dotyková obra­zovka, ktorá akoby sa vzná­šala nad palubovkou. Vďaka nej sa palubná doska uvoľnila od akýchkoľvek zbytočných ovládacích prvkov a zjedno­tila ich v jednom multimedi­álnom ovládacom centre vo­zidla. Po prvýkrát sa dokonca v takomto malom mode­li predstaví aj novinka Con­nected CAM Citroen™, kto­rá pre vodiča neznamená nič iné, než väčší pokoj. Novinka pozostáva zo širokouhlej full HD kamery s vysokým uhlom záberu a rozlíšením 2 mipozostáva zo širokouhlej full lióny pixelov, modulu GPS a s internou pamäťou s ka­pacitou 16 GB. Kamera sníma všetko, čo sa deje pred vozid­lom a vodič môže jednodu­chým kliknutím odfotiť, čo ho v danom momente zaujíma a následne fotografiu uverej­niť na sociálnych sieťach. Sa­mozrejme, inteligentný sys­tém nezabúda ani na to, čoho by sme sa najradšej všetci vo­diči celý život stránili, a to, že v prípade nárazu sa automa­ticky spustí nahrávanie a za­znamenáva 30 sekúnd pred a 1 minútu po nehode. Veľ­mi efektné, pokiaľ chce vodič použiť záznam ako dôkazový materiál.­


Na pohon by mali poslú­žiť najnovšie super úsporné benzínové 3‑valcové moto­ry s označením PureTech 68, 82 a 110(Stop & Start) a rov­nako tak aj naftové s označe­ním BlueHDi 75 a 100 (Stop & Start), ktoré sa spoja s ma­nuálnou prevodovkou. Sa­mozrejme, pre náročnejších a ich pohodlie bude od za­čiatku predaja k dispozícií aj 5‑stupňová robotizovaná automatická prevodovka pre motor 1,2 PureTech (60 kW) a 6‑stupňový automat pre najsilnejší benzínový motor PureTech (110 kW).


Pre zaujímavosť, výrobu podľa všetkého z najväčšej časti zabezpečí náš slovenský závod PSA v Trnave. Umiest­nenie výroby k nám na Slo­vensko je možno prekvapivé, ale je na to veľmi jednodu­ché vysvetlenie. Nejde totiž len o efektivitu nášho závo­du, čo by si asi mnohí pria­li. Veď ten predsa patrí me­dzi najmodernejšie v rámci celej výrobnej skupiny PSA. Čo teda priviedlo novú C3‑ku na Slovensko? Sám šéf kon­cernu PSA Carlos Tavares sa totiž už dávnejšie vyjad­ril, že výroba malých áut je pre Francúzsko veľmi citlivá na náklady a z dlhodobého hľadiska neudržateľná. Ta­kže odpoveď znie... No, sa­mozrejme, ekonomické uka­zovatele, po našom: výplaty! Naši zamestnanci zarábajú približne štyrikrát menej ako ich francúzski kolegovia.

 
Roman Bene, B&B Car
Snímky autor

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod