Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

18. júl 2019 | Kamila

Z regiónu

Novým rektorom Žilinskej univerzity v Žiline je Jozef Jandačka

Inaugurácia rektora univerzity sa uskutočnila minulý štvrtok spolu so slávnostným otvorením nového akademického roka. Oficiálny akt sa niesol aj v znamení osláv už 65. výročia založenia Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA).

04.10.2018 | 14:51

Jozef Jandačka na­hradil na poste rektora Ži­linskej univerzity Tatianu Čorejovú, ktorá túto funkciu zastávala od roku 2010. Na slávnostnom otvorení aka­demického roka a inaugu­rácii rektora sa zúčastnili aj osobnosti z prostredia žilin­skej radnice či župy. Na pôdu univerzity prišiel vo štvr­tok predpoludním primátor mesta Igor Choma (SMER-SD), predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová (OĽANO), ale aj zástupcovia slovenských a zahraničných univerzít.

SPLNIŤ CIEĽ

„Šesťdesiatpäť rokov v ži­vote inštitúcie nie je veľa. Iba sled minulých udalostí jej dáva istú historickú po­dobu, ktorá nás oprávňuje mať skúsenosti, vedomos­ti a schopnosti nachádzať nové riešenia a odhodlania. Úspešnosť našej univerzity závisí od schopnosti vytvá­rať príležitosti pre všetkých zamestnancov, študentov, partnerov a tiež verejnosť. Ich osobný podiel je nesmierne dôležitý pri šíre­ní dobrého mena univerzi­ty. Pevne verím, že spoločne dokážeme napĺňať všetky stanovené ciele,“ skonšta­toval vo svojom príhovore čerstvo inaugurovaný rektor Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Jandačka.

HUDBA BUDÚCNOSTI

Jozef Jandačka by sa chcel vo svo­jej funkcii zamerať na nie­koľko dôležitých oblastí. „V prvom rade je to oblasť vzdelávania, ďalej príprava implementácie nového vy­sokoškolského zákona a zá­kona o kvalite vysokoškol­ského štúdia v podmienkach univerzity, s čím, samozrej­me, súvisí aj príprava novej akreditácie a nových štu­dijných programov pre štu­dentov, ktoré by boli kon­kurencieschopné pre prax,“ povedal po slávnostnej inau­gurácii Jozef Jandačka, kto­rý, ako ďalej podotkol, by rád pokračoval aj v budovaní kvalitného prostredia, v kto­rom sa budú môcť študen­ti pripravovať. „Čo sa týka vedy a výskumu, musíme sa venovať projektom zo štruk­turálnych fondov a rovnako sa chceme uchádzať aj o fi­nančné prostriedky najmä v doménach ako doprava či priemysel 21. storočia a ta­kzvané Digitálne Slovensko.“

SPÁJAŤ ĽUDÍ

Nový rektor univerzity vidí potenciál aj v činnostiach z predchádzajúceho obdo­bia, rád by totiž spájal ľudí a podnecoval ich k spoloč­nej činnosti na projektoch či vzdelávacej činnosti. „Chcem nadviazať aj na činnosť z mi­nulého obdobia, ide naprí­klad o budovanie infraštruk­túry, pokračovanie v rozvoji práce na výskumných par­koch a centrách a rovnako by som chcel, aby sme zís­kali čo najviac finančných prostriedkov zo štrukturál­nych fondov a rozšírili mož­no rámec medzinárodnej spolupráce. Plánujeme sa tiež zapojiť aj do vytvára­nia takzvaných európskych univerzít.“

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
17 °C
20 °C
23 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod