Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

8. december 2023 | Marína
| -11°C

Zaujímavosti

Od začiatku septembra platí pre automobily v EÚ nová emisná norma

September už máme úspešne za sebou. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, svojím začiatkom „nepokazil“ náladu len školopovinným. Veľmi krušné obdobie majú za sebou aj automobilky, ako aj ich dílerské zastúpenia. Už pred mesiacom totiž v celej EÚ vstúpila do platnosti aktuálne najprísnejšia emisná norma.

01.10.2018 | 12:29

Formulka s nevin­ným názvom Euro 6d – Temp spôsobi­la vrásky nejednému predstaviteľovi popredného svetového automobilového koncernu. V nasledujúcom texte sa vám pokúsime v jed­noduchosti vysvetliť, čo všet­ko sa zmenilo.

Tlak na znižovanie emi­sií, resp. vplyvov používa­nia automobilov na životné prostredie, ako aj kvalitu nášho života nie je ničím novým. Aj vo svete „auto­motive“ sú pod vplyvom vývoja nové automobily nielen výkonnejšie, rých­lejšie, bezpečnejšie, lepšie vybavené, ale aj ekologic­kejšie. Tieto vplyvy a pre­dovšetkým produkciu CO2 už prakticky všade na sve­te upravuje konkrétna le­gislatíva. Európska únia, do ktorej patrí aj Slovensko, sa v tomto smere radí medzi najprogresívnejších. Veď od roku 2000 je aktuálna le­gislatívna norma už piatou v poradí. Nikdy predtým sa však nestalo, aby nástup novej emisnej normy spô­sobil u automobiliek takú „paniku“ ako aktuálna nor­ma. Dôvodov je na to hneď niekoľko. Najzásadnejší rozdiel predstavuje reálnej­šia metodika meraní. Pre­došlé emisné normy použí­vali laboratórnu metodiku meraní s názvom NEDC (New European Driving Cycle). Aj napriek svojmu názvu pochádza táto me­todika meraní zo 70. rokov minulého storočia. Simu­lácia meraní sa konala pri menších rýchlostiach, aké už nezodpovedajú dnešnej realite. Automobil navyše nezanedbateľnú časť me­rania stál bez pohybu. Au­tomobilkám sa aj s priči­nením systému štart/stop darilo v laboratóriách do­slova „kúzliť zázračné hod­noty“, ku ktorým sa v reál­nej premávke dalo priblížiť len veľmi ťažko. Aj preto sa zdala výrobcom vo väčšine prípadov udávaná spotre­ba paliva v realite ako údaj s prvkami sci-fi. S tým je už ale koniec.

Nová metodika s názvom WLTP pracuje v laboratóriu s vyššími rýchlosťami ata­kujúcimi diaľničné tempo a automobil taktiež stojí podstatne menej času, ako to bolo predtým. Okrem toho je súčasťou nových meraní aj test v reálnej premávke, RDE (Real Dri­ving Emissions). Práve ten sa pre svoju náročnosť ne­darí väčšine výrobcov zrea­lizovať v želanom čase.

Kameňom úrazu naj­novších pravidiel je okrem prísnejšej metodiky mera­ní práve unáhlené uvede­nie novej normy do plat­nosti. V minulosti bolo zvykom, že automobil­ky mali na implementáciu nových pravidiel čas pri­bližne 2 – 3 roky. Tento­krát, pravdepodobne aj pod tlakom aféry „dieselga­te“, sa všetko udialo v ex­presne krátkom čase. Nová norma nadobudla platnosť už po 14 mesiacoch. Zá­kulisné informácie hovo­ria, že mnohé, predovšet­kým nemecké automobilky do posledných chvíľ verili, že sa nástup novej legisla­tívy podarí ešte o niekoľko mesiacov oddialiť. Nesta­lo sa tak a veľký problém bol na svete. Reálne totiž automobilky neboli schop­né v takom krátkom čase podrobiť všetky modely no­vým testom. Zaujímavos­ťou je nutne samostatne otestovať dokonca aj variá­cie jednotlivých motorizá­cií či výbavových stupňov. Následkom toho je, že mo­mentálne panuje pri väčši­ne nových modelov veľmi obmedzený výber moto­rizácií. Azda najviac na to doplácajú aktuálne vozidlá z koncernu VW. Napríklad veľmi obľúbené SUV Škoda Kodiaq figurovalo v cenní­ku ešte donedávna len s je­dinou motorizáciou!

Výrobcovia však po­stupne certifikujú aj ďal­šie modely a motorizácie. Celý spomínaný proces je ale z logických dôvo­dov pomerne náročný na čas. Prednosť preto dosta­li aj modely a motorizácie, o ktoré je na trhu najväčší záujem. Ostatné alterna­tívy pribudnú do ponuky neskôr. Ako príklad po­slúži nový Mercedes-Benz Triedy A. Kompaktný mo­del prémiovej automobilky prioritne homologizova­li s benzínovými motori­záciami, o ktoré je najväč­ší záujem. Naftové verzie sa ešte stále testujú a re­álne budú pre záujemcov k dispozícii pravdepodob­ne až koncom tohto roka. V mnohých prípadoch sa automobilkám vzhľadom na zanedbateľné preda­je už neopláca testovať a upravovať danú motori­záciu podľa najprísnejších pravidiel. Dodajme, že po technickej stránke pribudol „obľúbený“ filter pevných častíc aj do povinnej vý­bavy väčšiny benzínových motorov. Preto sa z trhu nenápadne vytratili mode­ly, ako napríklad Renault Koleos, Hyundai Grand Santa Fe, Subaru WRX STI či Peugeot 308 GTi.

Zaujímavosťou je, že zo strany EÚ bola vyvíjaná značná snaha, aby sa z no­vého meracieho cyklu sta­la akási globálna metodika platná prakticky na celom svete. V realite ide o veľ­mi komplikovaný projekt, keďže každý kontinent má svoje vlastné špecifi­ká. Američania aj Japonci po počiatočnom „otáľaní“ z tohto projektu nakoniec vycúvali a emisie si naďa­lej regulujú podľa svojich vlastných podmienok. Podľa mnohých odborníkov sa ale tentokrát EÚ možno zbytočne uponáhľala. Vý­stižné je prirovnanie: Sme pápežskejší ako samot­ný pápež, keďže v Amerike alebo Japonsku takéto ne­uvážené a časovo náročné zmeny pravidiel automo­bilkám neservírujú. Dôsle­dok legislatívnych zmien môže byť ale zásadný. Po­kojne sa môže stať, že sa svetové koncerny začnú postupne otáčať Európe chrbtom a svoje produkty umiestnia na trhy s bene­volentnejšími pravidlami. Už dnes väčšina japon­ských výrobcov dováža do EÚ len obmedzenú časť svojich modelov. Americ­ký gigant GM po stiahnutí značky Chevrolet z Európy, ako aj po nedávnom pre­daji divízie Opel koncernu PSA na starom kontinente okrem kusových predajov značky Cadillac už praktic­ky nefiguruje.

Pri návšteve showroo­mu so zámerom kúpy vášho vysnívaného nového vozidla sa vám preto ľahko môže stať aj nasledovná si­tuácia. Díler vám ponúkne niektoré z vozidiel zo skla­dových zásob, vyrobené ešte podľa pravidiel spred septembra 2018. Takéto vozidlo je vo väčšine prípa­dov už prihlásené na znač­kách. V teoretickej rovine si takýmto spôsobom síce za­obstaráte nové auto, ktoré je ale technicky už „jazden­kou“. A to aj v prípade, ak na počítadle stavu kilomet­rov svieti nula.

Zdroj: - ph -

Foto: Autor a archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod