Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

5. október 2022 | Viera
| 13°C

Právo a dane

Osobitosti spojené s vlastníctvom kultúrnej pamiatky

Mnoho z našich historických a kultúrnych skvostov patrí súkromným fyzickým a právnickým osobám. Prinášame vám prehlad obmedzení spojených s takýmto vlastníctvom.

01.07.2018 | 14:08

Zákon o ochrane pamiatkového fondu definuje kultúrnu pamiatku ako hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu pamiatku.

Zásadnou odlišnosťou v prípade vlastníctva kultúrnej pamiatky je, že ak ju alebo jej časť zamýšľate predať, musíte ju najskôr písomne ponúknuť na kúpu štátu. Ten má predkupné právo. Ponuka sa zasiela Ministerstvu kultúry SR. Ak štát ponuku predávajúceho prijme, je ministerstvom určená štátna organizácia povinná do 90 dní uzavrieť s vlastníkom kultúrnej pamiatky kúpnu zmluvu. Vtedy musí štát zaplatiť vlastníkovi kúpnu cenu v takej výške, v akej by bola vlastníkom odpredaná tretej osobe. Ak štát ponuku vlastníka kultúrnej pamiatky neprijme do 30 dní odo dňa jej doručenia, predkupné právo mu zaniká. Hnuteľné či nehnuteľné kultúrne pamiatky možno trvalo premiestniť na iné miesto len na základe rozhodnutia krajského pamiatkového úradu.

O rozhodnutie musíte požiadať aj v prípade dočasného premiestnenia hnuteľnej kultúrnej pamiatky, ak by si také premiestnenie vyžiadalo jej odbornú demontáž. Ak sa takáto pamiatka nachádza na verejne prístupnom mieste, úrad vydá rozhodnutie o jej premiestnení až po prerokovaní s obcou.

V prípade nehnuteľnej kultúrnej pamiatky vydá úrad rozhodnutie vždy až po predchádzajúcom vyjadrení obce. Súhlas úradu na premiestnenie nepotrebujete, ak pamiatke hrozí jej poškodenie, zničenie a nevyhnutný čas zveriť ju do úschovy na vopred určenom mieste (napr. v prípade krízovej situácie). Takéto premiestnenie sa musí oznámiť úradu.

Ak nebude povolené vlastníkovi premiestnenie kultúrnej pamiatky, patrí mu primeraná náhrada, o ktorej rozhodne krajský pamiatkový úrad.

Ani trvalý vývoz kultúrnej pamiatky alebo jej časti do zahraničia nie je zo zákona možný, je možné vyviezť ju najdlhšie na 3 roky na základe povolenia ministerstva, ktoré určí podmienky dočasného vývozu.

Povolenie sa nevydá, ak je dôvodný predpoklad, že kultúrna pamiatka alebo jej časť môže podliehať v krajine určenia výkonu rozhodnutia exekúcii alebo súd v krajine určenia by mohol prijať rozhodnutie, ktoré by bránilo jej navráteniu. Každý zásah do kultúrnej pamiatky sa konzultuje s pamiatkovým úradom.

Žiadosť o rozhodnutie o zámere obnovy sa podáva na príslušný krajský pamiatkový úrad, ktorý určí podmienky, za ktorých možno zámer obnovy pripravovať a vykonávať tak, aby sa kultúrna pamiatka neohrozila, nepoškodila alebo nezničila. Obmedzenia vás čakajú, keď vlastníte nehnuteľnosť v pamiatkovom území či v ochrannom pásme. Ide o požiadavky týkajúce sa funkčného využitia územia, zachovania, údržby a regenerácie historického pôdorysu, výškového a priestorového usporiadania objektov, architektonického výrazu a pod.

Vlastníctvo kultúrnej pamiatky prináša aj benefity, napr. možnosť požiadať obec a ministerstvo o finančný príspevok alebo o poskytnutie štátnej pomoci na zachovanie jej pamiatkovej hodnoty.

Zdroj: Lucia Krnáčová

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod