Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

28. november 2020 | Henrieta
| 1°C

Právo a dane

Osobný automobil - TP

Nadväzujeme na predchádzajúce články daňovej poradne, ktoré sa zaoberajú vyradením osobného vozidla z podnikania, pričom ide o transakcie medzi blízkymi osobami.

14.07.2017 | 15:30

V tomto článku bude popísaná situácia, keď sa majetok používaný v súvislosti s podnikaním vyraďuje v dôsledku darovania.

Pri darovaní je potrebná darovacia zmluva, v ktorej vystupujú dve zmluvné strany – darca a obdarovaný. Vyradenie majetku darovaním je možné u fyzických aj právnických osôb.

Pri darovaní osobného automobilu je potrebné túto transakciu skúmať zvlášť u darcu a zvlášť u obdarovaného. V našom prípade pôjde o dar osobného automobilu, kde otec ako podnikateľ daruje svojej dcére – nepodnikateľovi auto, ktoré mal otec zaradené v obchodnom majetku.

Vzhľadom na to, že otec a dcéra sú osoby blízke (pozri predchádzajúce časti daňovej poradne), je potrebné takéto darovanie posudzovať aj z pohľadu transferového oceňovania. V princípe je nutné zaoberať sa faktom, či by v uvedenom prípade k obdobnej transakcii darovania došlo aj v situácii, keby títo dvaja daňovníci boli nezávislé osoby (teda nebol by to otec a dcéra), a to za porovnateľných podmienok.

V praxi môžu nastať situácie, keď závislé osoby účelovo obídu predaj, pričom použijú inú právnu formu transakcie – v tomto prípade darovanie. Dôvodom môže byť zníženie daňovej povinnosti alebo vyhnutie sa prípadnej daňovej povinnosti, ktorá by vznikla v prípade predaja automobilu.
Darovanie však nie je potrebné automaticky vnímať ako obchádzanie daňových povinností. V aplikačnej praxi k darovaniu dochádza aj medzi nezávislými osobami (napr. charita, prispievanie na zdravotne postihnutých alebo osoby žijúce v núdzi a pod.).

Darovanie medzi dvomi osobami – podnikateľmi, prípadne medzi dvoma obchodnými spoločnosťami založenými s cieľom dosahovať zisk, je už ale menej častý jav. Preto v prípade darovania obchodného majetku je potrebné skúmať skutočný zámer týchto transakcií a právnych vzťahov a zhodnotiť, či nedochádza k obchádzaniu zákona a k úmyselnému znižovaniu daňovej povinnosti.

Pokiaľ výsledkom skúmania bude záver, že by k obdobnej transakcii a za porovnateľných podmienok nedošlo, keby títo dvaja daňovníci boli nezávislé osoby, tak vzniká povinnosť vedenia transferovej dokumentácie. Ak došlo k zníženiu daňovej povinnosti, u darcu nastane dodanenie rozdielu ceny.

Na strane dcéry ako príjemcu darovaného automobilu, ak je dcéra fyzickou osobou – nepodnikateľom, sa dar v zásade nezdaňuje.
Ak by však dcéra bola zamestnaná u otca, takýto dar bude považovaný u dcéry za nepeňažný príjem.
Rovnako by bol dar nepeňažným príjmom u dcéry, ak by automobil používala v súvislosti s podnikaním (príjmami podľa § 6 ZDP). Pre takýto účel je nutné predmet daru oceniť trhovou hodnotou a dcéra musí zhrnúť hodnotu daru do zdaniteľných príjmov.

Pre darcu – otca, ktorý v dôsledku darovania bude vyraďovať obchodný majetok z podnikania, je pre účely dane z príjmu podstatná zostatková cena automobilu. Platí, že ak je osobný automobil v majetku spoločnosti úplne odpísaný, nemalo by mať jeho darovanie vplyv na základ dane z príjmov, nakoľko zostatková cena je nulová a podstatou je, aby aspoň zostatková cena nezahrnutá do výdavkov bola predmetom dane. Darovanie odpísaného automobilu, t. j. so zostatkovou cenou rovnou 0, teda nie je predmetom dane z príjmov, keď že majetok bol už plne odpísaný do nákladov. U otca sa zaúčtuje len vyradenie z majetku na základe vyraďovacieho protokolu.

Nie je však vylúčené, že finančné orgány sa rozhodnú neklasifikovať právnu formu darovania a zvolia postup podľa § 17 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. To znamená u otca upraviť základ dane o rozdiel, ktorý by mohol znížiť základ dane, resp. zvýšiť daňovú stratu. Teda je potrebné zistiť trhovú cenu vozidla a prípadný rozdiel medzi trhovou hodnotou a zostatkovú cenu majetku u otca dodaniť.

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod