Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

14. august 2020 | Mojmír
| 18°C

Právo a dane

Osobným bankrotom k novému začiatku

Cieľom osobného bankrotu je dať druhú šancu tým, ktorí sa ocitli v „dlhovej pasci“ a sami sa z nej nevedia dostať. Vďaka právnej úprave zakotvenej v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ste oprávnení vyriešiť svoju dlhovú situáciu cez inštitút oddlženia.

23.03.2018 | 12:17

Inštitút osobného ban­krotu môže využiť kaž­dá FO s výnimkou oso­by vo výkone trestu odňatia slobody. Musí však byť voči vám vedené exekučné či iné obdobné vykonávacie ko­nanie. Stačí, ak máte jeden záväzok 180 dní po lehote splatnosti, prípadne ak po­hľadávku nemožno vymôcť exekučne.

Osobným bankrotom môžete dosiahnuť oddlže­nie – zbavíte sa všetkých dl­hov, ktoré vznikli pred vy­hlásením konkurzu alebo pred poskytnutím ochrany pred veriteľmi. Oddlženie sa nikdy nevzťahuje na tzv. ne­dotknuteľné pohľadávky.

Oddlžiť vás môže len súd. Momentom oddlženia sa po­hľadávky voči vám ako dlžní­kovi stávajú nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom vás súd zbavil dlhov. Oddlžiť sa ale môžete len raz za 10 rokov. Dlhov sa môžete zbaviť splátkovým kalendárom (vhodné, ak disponujete majetkom, ktorý si chcete ponechať) alebo konkur­zom (vhodné, ak majetok nemáte).

Splátkovým kalendárom vtedy, ak vaše dlhy nepre­vyšujú váš majetok a máte pravidelný príjem. Návrh na splátkový kalendár sa musí určiť tak, aby uspoko­jil min. 30 % pohľadávok ve­riteľov počas ďalších 5 ro­kov. Prebiehajúce konania týkajúce sa vašich dlhov sa nezastavujú.

Podstata konkurzu je, že ak ako dlžník disponujete majetkom, ten sa speňaží a použije na uspokojenie pohľadávok vašich verite­ľov. Ak dôjde k vyhláseniu konkurzu, príslušný súd bezodkladne zastaví pre­biehajúce konania týkajúce sa vašich dlhov.

Ak nemáte právnické vzdelanie II. stupňa, ste ako dlžník počas celého proce­su od podania návrhu až do ustanovenia správcu spre­vádzaní Centrom právnej pomoci (CPP). Tam sa roz­hodne, či vás bude zastupo­vať centrum alebo advokát. Následne sa na príslušný súd na predpísanom tlači­ve podá návrh na vyhláse­nie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára.

Potom uhradíte predda­vok na úhradu paušálnej odmeny správcu – 500 €. Pokiaľ spĺňate podmien­ky CPP na bezplatnú práv­nu pomoc, na preddavok si môžete požičať od centra. Požičanú sumu musíte vrá­tiť do 3 rokov. Ak nemáte majetok, okrem tejto sumy v procese osobného ban­krotu nebudete hradiť iné poplatky. Ak máte majetok, z jeho rozpredania a speňa­ženia je správca oprávnený ponechať si ďalšie trovy ko­nania, ak vzniknú.

K oddlženiu dochádza v momente nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo uznesenia o určení splátko­vého kalendára, v ktorom vás súd oddlží.

Oprávnenie disponovať vaším majetkom podlieha­júcim konkurzu prechádza na správcu. Ten koná vo va­šom mene a na váš účet. Je oprávnený vykonať vyrov­nanie vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré samotným vyhláse­ním konkurzu zaniká.

Ak v období 6 rokov od vyhlásenia konkurzu ale­bo určenia splátkového ka­lendára zdedíte majetok, je potrebné ponúknuť aspoň polovicu takýchto príjmov vašim veriteľom. V opač­nom prípade ide o váš ne­poctivý zámer, pre ktorý môže byť celé oddlženie zrušené.

Skutočnosť, že ste pre­šli osobným bankrotom, je zaznamenaná v Ob­chodnom vestníku. Ak by ste žiadali o úver či pôžič­ku, váš budúci veriteľ vás môže vyhodnotiť ako ri­zikového klienta. Preto je vždy lepšie konať tak, aby vaše výdavky neprevyšo­vali vaše príjmy.

Zdroj: Michaela Bočková

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod