Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. apríl 2019 | Jaroslava

Z regiónu

Pongráczovský kaštieľ v Krasňanoch dostane novú strechu

Pôvodne vodný hrad, dnes jedna z najkrajších historických stavieb v okolí. Kaštieľ v Krasňanoch, ktorý bol ešte pred pár rokmi na pokraji záujmu, dnes patrí medzi „najživšie“ národné kultúrne pamiatky v našom regióne. Vyše 400-ročný objekt súčasný majiteľ postupne rekonštruuje.

29.06.2018 | 14:37

Na rade je momentálne strecha, ktorá je už v dezolátnom stave a preteká. Ak pôjde všetko ako po masle, do štyroch rokov bude mať kaštieľ úplne novú krytinu.
Kaštieľ v Kras­ňanoch patril dlhé stáročia grófom Pongráczovcom. Tí oň však po druhej svetovej vojne prišli a až po reštitúcii v roku 1995 ho získali späť do vlastníctva. Objekt pochá­dzajúci z konca 16. storočia ponúkli potomkovia šľach­tického rodu v roku 1999 na predaj. Po piatich rokoch, čo objekt chátral, ho odkúpil taliansky gróf. Ten zo zane­dbaného kaštieľa postupne vytvoril jednu z najkrajších historických stavieb v okolí. Na kaštieli je však stále veľa práce, v súčasnosti je na rade rekonštrukcia strechy, ktorá bude rozdelená do niekoľ­kých etáp. „Dvanásť rokov sme bo­jovali za novú strechu. Za­čiatkom apríla sme koneč­ne dostali od pamiatkového úradu rozhodnutie, že mô­žeme začať s výmenou sta­rej drevenej strechy a ako materiál môžeme použiť plechový šindeľ. Ako prvé plánujeme zrekonštruovať južné krídlo. Celkovo pôj­de o 108 metrov štvorco­vých,“ hovorí Karol Mar­tinko, správca kaštieľa v Krasňanoch.

ŠTYRIDSAŤROČNÁ STRECHA DOSLUHUJE

Prvú časť strechy plánu­jú vymeniť na prelome júla a augusta tohto roku. Budú to musieť stihnúť v rekord­ne rýchlom čase, keďže cez víkendy žije kaštieľ spolo­čenským životom. „Na prácu sme oslovili domácich maj­strov. Sme limitovaní časom, keďže cez víkendy sa tu ko­najú rôzne podujatia. Plánu­jeme začať v nedeľu popo­ludní a do štvrtka musí byť strecha vymenená a lešenie zložené,“ vysvetľuje správca objektu. Oprava strechy je už nevy­hnutnosťou. „Dôležité je, že sa to konečne urobí. Nemô­žeme už viac riskovať. Stre­cha pochádza z roku 1977. Pred vyše dvadsiatimi rokmi odtiaľto odišlo Považské mú­zeum, o strechu sa nikto ne­staral a neošetroval ju,“ po­znamenal Karol Martinko. Keďže je kaštieľ národnou kultúrnou pamiatkou, všetky práce, ktoré sa na ňom vyko­návajú, podliehajú schvále­niu pamiatkovým úradom. Aj ten považuje rekonštruk­ciu strechy za prioritu. „Stre­cha kaštieľa je v súčasnosti v zlom stavebno-technickom stave, nakoľko vykazuje chý­bajúce šindle na viacerých miestach. Hrebeň strechy je tiež na viacerých miestach perforovaný a do objektu tak čiastočne prší či sneží. Jej re­konštrukcia je nutná, pretože degradácia hmoty dreveného šindľa bude len pokračovať a pri väčších výpadkoch hro­zí masívnejšie zatekanie do objektu a deštrukcia stropov či obvodových murív kaštie­ľa,“ podotkla Martina Mago­vá z Krajského pamiatkového úradu v Žiline. Po južnom krídle prídu na rad aj ďalšie časti kaštieľa. „Po sezóne by sme sa chce­li pustiť do juhovýchodnej časti – čiže zhruba ďalších 500 metrov štvorcových. Ďal­šia časť – tzv. starý hrad má strechu v poriadku. Je zho­tovená z medi a jediné, čo potrebuje opraviť, je fasáda. Stredná časť je v takom sta­ve, že ešte 2 – 3 roky vydrží. Teraz však potrebujeme vy­riešiť tú najhoršiu časť, a to je tá, na ktorú celý deň svie­ti slnko. Potom uvidíme, ako pôjde sezóna ďalej... Vízia je taká, že v priebehu 3 – 4 ro­kov by sa to celé opravilo,“ predpokladá správca objektu Karol Martinko. Ako podo­tkol, výmenu strechy plánujú zafinancovať z prostriedkov, ktoré zarobia počas organi­zovania rôznych spoločen­ských a kultúrnych podujatí v kaštieli.

SKVOSTNÁ ARCHITEKTÚRA AJ PARK

Kaštieľ v Krasňanoch je nielen výnimočný roz­ľahlým parkom, ktorý ho obklopuje – cca 30-tisíc metrov štvorcových, ale aj svojím architektonickým riešením. „Pongráczovský kaštieľ v Krasňanoch bol prestavaný v druhej polo­vici 16. storočia zo starej kúrie s pevnostným cha­rakterom. Pôvodne to bol teda objekt vodného hra­du s priekopou zavodne­nou z blízkeho potoka až do konca 17. storočia, kto­rý bol postupne prestava­ný až do dnešnej podoby kaštieľa. Pamiatková hod­nota kaštieľa spočíva v sa­motnom hmotovo-priesto­rovom riešení, nakoľko sa do veľkej miery zachovala pôvodná dispozícia a pô­vodné architektonické de­taily, ako aj vzácny neskoro­gotický portál s nadstavcom s datovaním, erbmi a nápis­mi z konca 17. storočia, a to v jeho pôvodnom prostredí tzv. anglického parku, hoci sa zachoval len v malom rozsahu,“ vyzdvihla histo­rickú hodnotu kaštieľa Mar­tina Magová z Krajského pamiatkového úradu v Žili­ne.

Zdroj: - lla -

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
15 °C
18 °C
9 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod