Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. január 2021 | Tamara
| -1°C

Právo a dane

Povinnosti neplatiteľa DPH pri kúpe tovaru zo zahraničia

Otázka čitateľa: Som podnikateľ fyzická osoba, neplatiteľ DPH a mám registráciu na DPH podľa § 7 zákona o DPH. V septembri 2018 kúpim tovar z Českej republiky. Aké sú moje povinnosti?

16.09.2018 | 13:34

Daňová poradňa odpovedá: Fyzická osoba podnikateľ je v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov (zákon o DPH) zdaniteľnou osobou. Zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7 zákona o DPH, ktorá kúpi (nadobudne) tovar od zahraničnej osoby z iného člen. štátu (aj ČR) alebo od zahraničnej osoby z tretieho štátu a tovar je prevezený na územie SR, je povinná odviesť daň do štátneho rozpočtu SR v príslušnej sadzbe DPH.

Ak je kupujúcim, v prípade nadobudnutia tovaru v súlade s § 11 zákona o DPH, zdaniteľná osoba, nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného člen. štátu je predmetom dane po dľa zákona o DPH. Pri nadobudnutí tovaru vzniká podľa zákona o DPH daňová povinnosť aj povinnosť odviesť daň. Osobou povinnou platiť daň je kupujúci. Ten musí zaplatiť DPH podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH – ide o tzv. samozdanenie, ktoré sa v hovorovej reči nazýva aj „plus mínus DPH“ pri jednej transakcii, výsledná DPH je vtedy 0 eur, to je však iba v prípade platiteľov DPH. Pri samozdanení u osoby registrovanej podľa § 7 nevzniká právo na odpočítanie DPH, v tomto prípade je iba „plus DPH“, ktorá znamená povinnosť platiť DPH. Čitateľ je do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom kúpil tovar a previezol ho na územie SR (teda ktorému vznikla daňová povinnosť v septembri 2018), povinný podať daňové priznanie k DPH do 25. 10. 2018.

Podávanie daňového priznania k DPH pri nadobudnutí tovaru znamená vyplniť riadok 05 (v prípade 10 % sadzby DPH) alebo riadok 07 (v prípade 20 % sadzby DPH) daňového priznania k DPH, kde uvedie podnikateľ sumu základu dane (hodnotu faktúry). Ďalej vypĺňa riadok 06 (v prípade 10 % sadzby DPH) alebo 08 (v prípade 20 % sadzby DPH) daňového priznania k DPH, kde podnikateľ uvedie sumu DPH. Nakoniec vyplní riadky 19, 31 a 34, v ktorých uvádza rovnako sumu DPH. Podávanie daňového priznania k DPH za september 2018 môže zdaniteľná osoba podať iba elektronicky.

Do 25. 10. 2018 je náš čitateľ povinný daň riadne zaplatiť na účet daňového úradu pre DPH. Ak je vzniknutá daňová povinnosť menej ako 5 eur, povinnosť zaplatiť daň nie je. Platiť je možné bezhotovostným prevodom, prípadne poštovým poukazom. Vzniknutá daňová povinnosť k DPH sa platí na účet Štátnej pokladnice vo formáte IBAN. Číslo účtu sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane – pre DPH 500240, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt – osobný účet daňovníka (OÚD), z identifikačného kódu Štátnej pokladnice 8180. Pri platbe DPH uvádzajte aj variabilný symbol zložený z 10 číslic. Prvé 4 číslice označujú druh platby dane a ďalších 6 obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva. Na označenie platby sa použije v našom prípade VS: 1100092018.

Ak zdaniteľnej osobe v októbri 2018 nevznikne daňová povinnosť, išlo by o tzv. „nulové daňové priznanie k DPH“, a to zdaniteľná osoba nepodáva. Daňové priznanie podáva zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7 zákona o DPH len v prípade, ak vznikne tejto osobe daňová povinnosť. Pri nadobudnutí tovaru zdaniteľnou osobou registrovanou podľa § 7 zákona o DPH táto osoba nepodáva kontrolný ani súhrnný výkaz. Špecifikom pri nadobudnutí tovaru zdaniteľnou osobou registrovanou podľa § 7 zákona o DPH je úhrada za tovar vopred. Ak je preddavok zaplatený v mesiaci, ktorý sa nezhoduje s mesiacom nadobudnutia tovaru, povinnosť odviesť daň vzniká aj z preddavku, ktorý zaplatila táto osoba pred kúpou tovaru. Pozor, uvedený postup v článku neplatí, ak ide o tovar dodaný formou zásielkového predaja.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod