Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

14. august 2020 | Mojmír
| 17°C

Právo a dane

Preddavky na daň z príjmov II

V predchádzajúcej časti daňovej poradne sme sa venovali téme preddavkov z poslednej známej daňovej povinnosti, teda z povinnosti vyplývajúcej z daňového priznania fyzických osôb za rok 2017. Teraz vysvetlíme spôsob a výpočet platenia.

13.05.2018 | 10:59

V prípade, že daňovník má viaceré druhy príjmov, medzi ktorými sú aj príjmy zo závislej činnosti, musí pre účely preddavkov dane posudzovať podiel príjmov zo závislej činnosti na celkových príjmoch. Teda ak čiastkový základ dane podľa § 5 – závislá činnosť – tvorí viac ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 zákona o dani z príjmov, takýto daňovník preddavky neplatí. Ak čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí 50 % a menej zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a 6, preddavky na daň sa platia v polovičnej výške.

Platí, že príjmy podľa § 7 – „kapitálové“ príjmy, § 8 – ostatné príjmy a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkovým spôsobom, sa do výpočtu preddavkov nezapočítavajú.

Ak mal daňovník v roku 2017 iba príjmy podľa § 7 – „kapitálové“ príjmy, podľa § 8 – ostatné príjmy a príjmy, z ktorých sa daň vyberá tzv. zrážkou a príjmy zo závislej činnosti zdaňované preddavkovým spôsobom podľa § 35 zákona o dani z príjmov, nevzniká mu povinnosť platiť preddavky vôbec. Rovnako daňovník neplatí preddavky, ak mal kombináciu týchto príjmov, teda nielen jednotlivo príjmy.

Z poslednej známej daňovej povinnosti, t. j. zo súčtu čiastkového základu dane z príjmov podľa § 5 – závislá činnosť plus (§ 6 ods.1 a 2 – príjmy z podnikania mínus odpočet straty) § 6 ods. 3 a 4 – príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti mínus nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) (maximálna výška pre rok 2017 3 830,02 eura), sa vypočíta daň. Daň sa prepočíta ako základ dane *19 %. Od takto vypočítanej hodnoty dane sa odpočíta výška daňového bonusu a dostávame sumu dane pre výpočet preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

Keďže v preddavkovom období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 sú 4 štvrťroky, daňovník vypočítanú sumu nad 2500 eur a do 16 600 eur vydelí 4 a dostáva sumu pre platenie štvrťročných preddavkov. Preddavky sú splatné do 30. 6. 2018, do 30. 9. 2018, do 31. 12. 2018 a do 31. 3. 2019. Platba musí byť správne označená a uhradená na správne číslo účtu daňovníka. Každý daňovník má vygenerované tzv. OÚD – osobný účet daňovníka, potrebný pri platbách pre správcu dane.

Preddavky je dôležité uhradiť pod variabilným symbolom, ktorý určuje obdobie, ktorého sa platba týka. V prípade štvrťročných preddavkov sa použije variabilný symbol v tvare VS 11004QRRRR, kde Q označuje kalendárny štvrťrok a RRRR kalendárny rok. Pri prvej platbe teda uvedie daňovník VS v tvare 1100422018. Číslo účtu použije daňovník v tvare: Predčíslie účtu – OÚD pridelený správcom dane/Kód banky, t. j. 500208 XXXXXXXXXX/8180, tvar IBAN: IBAN: SKXX 8180 5002 08XX XXXX XXXX.

Ak výsledná suma dane pre výpočet preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb je vyššia ako 16 600 eur, preddavky platí daňovník mesačne. Výslednú sumu teda vydelí 12 a následne je povinný preddavky platiť vždy k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca. Prvýkrát 30. 4. 2018 a poslednýkrát 31. 3. 2019.

Mesační platitelia použijú VS 1100MMRRR, kde MM označuje kalendárny mesiac a RRRR kalendárny rok. Pri prvej platbe teda uvedie daňovník VS v tvare 1100042018. Pri čísle účtu použije daňovník rovnakú schému ako pri predchádzajúcom prípade.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod