Žilinský Večerník

20. júl 2024 | Iľja, Eliáš
| 23°C

Právo a dane

Register partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora (register) je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách. Správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Registrujúcim orgánom pre celé územie SR je Okresný súd Žilina.

02.06.2017 | 13:49

Partnerom verejného sektora (PVS) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je sub­jektom verejnej správy a ktorá je prijímateľom finančných prostriedkov z verejných rozpoč­tov (štátny rozpočet, rozpočet obcí a VÚC, štátnych účelových fondov, rozpočet verejnoprávnych inšti­túcií), z rozpočtov z európskych štrukturálnych a investičných fon­dov, od právnickej osoby zriadenej zákonom, z verejného zdravotné­ho poistenia, v rámci štátnej ale­bo investičnej pomoci.

PVS je tiež ten, kto uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu vo verejnom ob­starávaní, v prípadoch niektorých verejných licencií ten, na koho bola postúpená pohľadávka voči verejnému sektoru alebo ten, kto prijíma plnenie, predmetom kto­rého je majetok, práva alebo iné majetkové práva subjektov verej­ného sektora a tiež subdodávate­lia partnerov verejného sektora.

Pri konečnom posúdení, či ide o PVS, sa berú do úvahy aj tzv. fi­nančné limity. To znamená, že na to, aby sa fyzická osoba ale­bo právnická osoba považovala za PVS nestačí, aby spĺňala len pojmové znaky, ale zároveň musí splniť aj podmienku finančného limitu. V prípadoch prijímania ve­rejných finančných prostriedkov ide o finančný limit nad 100 000 €, ak ide o jednorazové plnenie, ale­bo 250 000 € v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie.

Zákon nehovorí len o partne­roch verejného sektora, ale za­vádza aj nový status oprávnenej osoby. Oprávnená osoba je v sa­mej podstate „vykonávateľ“ usta­novený zákonom, ktorý vykonáva činnosti pre PVS v registračnom konaní a ktorý je súčasne spolu s PVS zodpovedný za správnosť zapísaných údajov v registri a ich pravidelnú aktualizáciu. Opráv­nenou osobou je podľa zákona len advokát, notár, banka vrátane po­bočky zahraničnej banky, audítor a daňový poradca.

Register prekračuje rámec zá­kona o verejnom obstarávaní a nahrádza register konečných užívateľov výhod, čím pokrýva nakladanie so širším okruhom ve­rejných zdrojov, pričom sa netý­ka len finančných zdrojov, ale aj nakladania s majetkom verejného sektora vo všeobecnosti. Regis­ter slúži pre zvýšenie transpa­rentnosti právnych vzťahov, do ktorých vstupuje verejný sektor s tým, že odkrýva riadiacu štruk­túru a vlastnícku štruktúru PVS, tzv. konečných užívateľov výhod.

Konečným užívateľom výhod je podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. každá fyzická osoba, ktorá skutoč­ne ovláda alebo kontroluje práv­nickú osobu, fyzickú osobu – pod­nikateľa alebo združenie majetku a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Pri PVS ide o povinný zápis do registra. Zákon umožňuje aj dob­rovoľné zápisy fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nie sú PVS. Odkrývanie konečných uží­vateľov výhod v registri partne­rov verejného sektora tak môžu využívať aj iné subjekty ako PVS, napríklad obchodní partneri v sú­vislosti so svojimi obchodnými vzťahmi. Treba podotknúť, že na dobrovoľné zápisy sa nevzťahu­jú sankčné mechanizmy zákona o RPVS. Otázku sankcií za poru­šenie povinnosti byť riadne re­gistrovaný v RPVS je v takomto prípade potrebné riešiť v rámci zmluvného vzťahu obchodných partnerov.

Vykonávať podanie do registra môže len oprávnená osoba. Poda­nia do registra nemôže vykonávať samotný partner verejného sekto­ra. Návrh na zápis musí byť auto­rizovaný oprávnenou osobou, inak sa naň neprihliada.

Registračné konanie je elektro­nické, t. j. všetky podania opráv­nenej osoby vrátane príloh adre­sované Okresnému súdu Žilina musia byť v elektronickej podobe a autorizované v zmysle zákona. Listinné podania nie sú prípust­né a neprihliada sa na ne. Register je verejne dostupný na webovom sídle ministerstva spravodlivos­ti, pričom zápisy v ňom sú právne záväzné.

Registračné konanie pred re­gistrujúcim orgánom je bezplat­né. Povinnými prílohami návrhu na zápis do registra sú verifikačný dokument – identifikácia koneč­ného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívate­ľa výhod, vyhlásenie oprávnenej osoby, že nemá vzťah k partnerovi verejného sektora a písomná do­hoda o plnení povinnosti opráv­nenej osoby pre partnera verejné­ho sektora.

V zmysle zákona o registri part­nerov verejného sektora aj naša advokátska kancelária plní povin­nosti oprávnenej osoby pre PVS. Ak sa zákon aplikuje aj na vás a ste povinní registrovať sa alebo chcete byť registrovaní dobrovoľ­ne, naša advokátska kancelária vám vie promptne a kvalifikovane zápis do registra zabezpečiť.

Zdroj: Mgr. Lukáš Muchý

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod