Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

16. jún 2019 | Blanka

Z regiónu

Školský rok sa začal pre desaťtisíce žiakov a študentov

Po dvoch mesiacoch prázdnin sa v pondelok 3. septembra deti vrátili do škôl. Do základných škôl v meste Žilina malo nastúpiť 859 prvákov. Do stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) 5084 prvákov. Celkový počet žiakov na stredných školách tento školský rok klesne asi o 3 %.

05.09.2018 | 09:17

„Čo sa týka nastu­pujúcich žiakov, presné poč­ty žiakov v školách budú známe až po ukončení ofi­ciálneho EDUZBERU, ktorý sa realizuje a vyhodnocuje k 15. septembru 2018, v tom­to období sa na školách ko­najú aj opravné, komisionál­ne skúšky. Preto uvádzame len predbežné počty žiakov,“ informovala nás hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.
Podľa hovorkyne kraja nastúpilo z viac ako 5-ti­síc prvákov stredných škôl 1088 na gymnáziá, 3996 na stredné odborné školy. V nadstavbovom, pomatu­ritnom či externom štúdiu malo začať študovať 1037 do­spelých prvákov. „V školách na území celého Žilinského kraja by malo vo všetkých formách štúdia nastúpiť spo­lu 30 057 žiakov, čo predsta­vuje v porovnaní s predchá­dzajúcim školským rokom pokles celkového počtu žia­kov o 938 žiakov, čo znamená pokles o 3 %.“

MATURITY

V školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK by malo na konci tohto školského roka maturovať 4576 žiakov a v nadstavbovom, poma­turitnom a externom štú­diu ďalších 599 žiakov. Keď k tomu prirátame aj súk­romné či cirkevné školy, po­čet maturantov v kraji by mal dosiahnuť 5994 žiakov.
Externá časť maturit­nej skúšky a písomná for­ma internej časti matu­ritnej skúšky sa uskutoční 12. marca 2019 (slovenský jazyk a literatúra), 13. marca 2019 (cudzí jazyk) a 14. mar­ca 2019 (matematika). Úst­na forma internej časti ma­turitnej skúšky sa uskutoční 20. mája 2019 – 7. júna 2019 (termíny určuje jednotlivým stredným školám okresný úrad v sídle kraja). V mes­te Žilina budú celkový po­čet žiakov navštevujúcich základné školy vedieť až po 15. septembri.

UČITEĽOV JE DOSTATOK. KOĽKO ZARÁBAJÚ?

V kraji aj v meste Žilina majú vyučovanie zabezpečené dostatočným počtom kva­litných pedagógov. „Zabez­pečenie vyučovania je plne v kompetencii riaditeľov škôl a školských zariadení. Peda­gógov zabezpečujú priebež­ne. Odbor školstva a mláde­že Mestského úradu v Žiline nemá žiadne indície o ne­dostatku pedagogických za­mestnancov,“ uviedla Barbo­ra Zigová.
Priemerná mzda peda­gogických zamestnancov v ZŠ a MŠ v zriaďovateľ­skej pôsobnosti mesta Žili­na za 2. štvrťrok 2018 bola 1082,70 eura (brutto). Od­meny im vyplácajú riadi­telia podľa vlastného uvá­ženia a podľa finančných možností.
Aj na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je vyučujúcich dosť. A to rovnako v stave vyučujúcich všeobecno-vzdelávacie pred­mety, ale i odborné predme­ty. Nedostatok sa však pre­javuje u majstrov odbornej výchovy, ktorí zabezpečujú odborný výcvik a odbornú prax na stredných odborných školách.
„Priemerný mesačný plat učiteľa na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK za I. polrok 2018 bol vo výške 1183 eur. Priemerná výška odmeny učiteľa stred­nej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK za I. polrok bola vo výške 357 eur,“ uvied­la Martina Remencová.

ATRAKTÍVNEJŠIE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

V snahe zatraktívniť odbor­né vzdelávanie a prípravu po­núkajú stredné školy v zria­ďovateľskej pôsobnosti ŽSK štúdium v nových študijných a učebných odboroch. „Stred­ná zdravotnícka škola v Žili­ne otvára v tomto školskom roku študijný odbor zdravot­nícky laborant. Škola vybudo­vala pre tento odbor nové la­boratóriá v celkovej investícii 120 000 eur. Jeho žiaci budú spolupracovať s pracoviskami Klinickej biochémie a Fakult­nej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Na základe požiada­viek viacerých zamestnávate­ľov otvára Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš študijný odbor obchodný pracovník,“ uvádza Martina Remencová.

Pre žiakov s umeleckým na­daním ponúka Škola úžitkové­ho výtvarníctva v Ružomber­ku nový študijný odbor dizajn interiéru. Na rozvoj a podporu jazykového vzdelávania je za­meraný odbor gymnázium – bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom ruským, ktorý ponúka od tohto škol­ského roka Gymnázium An­tona Bernoláka v Námestove. Najväčšie gymnázium v zria­ďovateľskej pôsobnosti ŽSK sa tak stáva tretím gymnáziom s bilingválnym štúdiom.
„Na požiadavku praxe rea­govala aj SOŠ dopravná v Mar­tine-Priekope a v spolupráci so Železnicami SR, ako aj zá­stupcami Žilinskej univerzity – Katedry železničnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomi­ky dopravy a Štátneho inšti­tútu odborného vzdelávania v Bratislave otvára učebný odbor mechanik železnič­nej prevádzky, ktorý sa bude experimentálne overovať a po úspešnom overení bude zara­dený do zoznamu učebných a študijných odborov. Rovna­ko z potrieb praxe vychádza otvorenie študijného odboru komerčný pracovník v dopra­ve na Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline,“ uzavrela hovorkyňa ŽSK.

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

Školský rok sa začal 1. sep­tembra a školské vyučova­nie 3. septembra. V I. polroku sa končí vyučovanie 31. ja­nuára 2019 a v 2. polroku sa končí 28. júna 2019. Jesenné prázdniny budú 31. októbra – 2. novembra (vyučovanie sa začne 5. novembra). Via­nočné prázdniny sa začnú 22. decembra a do školy sa deti vrátia 8. januára. Polroč­né prázdniny budú od 1. feb­ruára, pričom vyučovanie v II. polroku sa začne 4. febru­ára. Jarné prázdniny budú od 4. marca do 8. marca. Vyučo­vanie sa začne opäť 11. mar­ca. Veľkonočné prázdniny budú 18. – 23. apríla. Vyučo­vanie sa začne 24. apríla. Let­né prázdniny sa začnú 1. júla a potrvajú do 31. augusta.

Autor: Michal Filek

Foto: Ilustračná

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA UTOROK
22 °C
17 °C
19 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod