Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

14. august 2020 | Mojmír
| 18°C

Právo a dane

Špecifiká výpovede zmluvy o nájme bytu

Charakteristickým znakom nájmu bytu je, že je chráneným nájmom. Tým sa odlišuje od všetkých ostatných nájmov, ktoré sú síce tiež chránené, avšak nie v takom zmysle ako nájom bytu.

30.06.2017 | 11:59

Ak nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami, možno ho vypovedať len z dôvodov ustanovených v zákone. Na otázku, aké sú to, vám odpovieme v dnešnom článku.

Nájom bytu je oproti iným typom nájmov významnejšie chrá­nený, nakoľko uspo­kojuje základnú po­trebu bývania. Preto ho možno skončiť iba za podmienok ustano­vených v zákone.

Prenajímateľ môže dať nájom­covi výpoveď výlučne z dôvodov ustanovených v § 711, ods. 1 Ob­čianskeho zákonníka. Ide o prípa­dy, ak prenajímateľ potrebuje byt pre seba alebo svoje blízke osoby alebo ak nájomca alebo jeho člen domácnosti hrubo poškodzuje prenajatý byt či spoločné priesto­ry, alebo ak nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskyto­vané s užívaním bytu za viac ako tri mesiace, alebo ak využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie atď. V prípa­de služobného bytu môže byť daná výpoveď aj vtedy, ak nájomca pre­stal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný. Nájomca môže dať výpoveď aj bez udania dôvodu.

Či dal výpoveď prenajímateľ alebo nájomca, platí, že nájom bytu sa skončí uplynutím trojme­sačnej výpovednej lehoty. Prena­jímateľ môže nájomcovi písomne určiť aj dlhšiu výpovednú lehotu, nie však kratšiu.

Ak sa dohodli iné dôvody výpo­vede nájmu bytu, zmluva je v tejto časti neplatná. Neplatná by bola aj výpoveď prenajímateľa, ktorý by zmluvu vypovedal z iného ako zá­konného dôvodu.

Je vhodné dať si pozor aj na to, či je dôvod výpovede skutkovo ne­zameniteľne vymedzený. V opač­nom prípade je výpoveď neplatná. Vo výpovedi musia byť presne špe­cifikované skutočnosti, v ktorých spočíva zákonný dôvod výpovede. Chýbajúce skutkové vymedzenie výpovedného dôvodu nemožno napraviť ani dodatočným doplne­ním údajov, pretože dôvod výpo­vede nemožno dodatočne meniť.

Špecifická situácia nastáva, ak dal prenajímateľ nájomcovi vý­poveď z dôvodu, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plne­nia poskytované s užívaním bytu a nájomca preukáže, že ku dňu doručenia výpovede bol z objek­tívnych dôvodov v hmotnej núdzi. V takom prípade sa výpovedná lehota predlžuje o tzv. ochrannú lehotu šesť mesiacov. Spolu teda výpovedná lehota v takomto prí­pade trvá trištvrte roka.

Ak sa nájomcovi podarí zapla­tiť dlžné nájomné pred uplynutím ochrannej lehoty alebo ak uzatvo­rí s prenajímateľom písomnú do­hodu o spôsobe jeho úhrady, má sa za to, že dôvod výpovede nájmu bytu zanikol a ku skončeniu náj­mu nedôjde.
Ak si myslíte, že prenajímateľ s vami skončil nájom bytu neplat­ne, môžete neplatnosť napadnúť na príslušnom súde do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. Zmeš­kaním lehoty právo na určenie ne­platnosti výpovede zanikne.

Ochrana nájomcu spočíva i v tom, že má v určitých prípa­doch právo na tzv. bytovú náhra­du. Bytovou náhradou sa myslí náhradný byt, náhradné ubyto­vanie alebo prístrešie. Uvedené znamená, že prenajímateľ, prí­padne obec má vo vybraných prí­padoch vypovedania nájmu bytu povinnosť zabezpečiť nájomcovi náhradné bývanie. Tým sa však nerozumie reálne poskytnutie ná­hradného bytu, ale len predlože­nie písomného vyhlásenia osoby, ktorá poskytne náhradný byt ale­bo náhradné ubytovanie o tom, že uzavrie zmluvu o nájme alebo podnájme bytu s osobou, ktorá má vypratať byt.

Upozorňujeme, že nájomca, ktorému vzniklo právo na byto­vú náhradu, musí uzavrieť zmlu­vu o bytovej náhrade do 30 dní od doručenia písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady, v opačnom prípade jeho nárok na bytovú náhradu zanikne.

Občiansky zákonník v § 712a presne špecifikuje, v ktorých prí­padoch výpovede nájmu bytu ná­jomcovi patrí bytová náhrada. Vzhľadom na rozsah týchto dôvo­dov uvádzame príklad len na nie­ktoré z nich – napr. ak bola daná výpoveď z dôvodu, že prenajímateľ potrebuje byt pre seba alebo pre svoje blízke osoby, alebo je po­trebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno užívať, alebo ak nájomca prestal spĺňať pred­poklady užívania bytu osobitného určenia a pod.

Aj keď je nájom bytu chránený, nájomca nesmie zabúdať, že zá­kon mu neukladá len práva a ná­roky, ale i povinnosti, ktoré musí plniť. Ich znalosťou sa môžu vy­hnúť prípadným budúcim sporom s prenajímateľom, predmetom ktorých by boli nedôvodne uplat­ňované nároky nájomcu, ktoré mu podľa zákona nepatria.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod