Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. apríl 2019 | Juraj

Z regiónu

Stĺpiky v pešej zóne už osádzajú, konečné slovo bude mať prokurátor

Mesto v minulých dňoch začalo s osádzaním tzv. výsuvných stĺpikov, ktoré majú zabrániť vstupu áut do centrálnej pamiatkovej rezervácie na Mariánskom námestí a v jeho okolí. Proti tomuto mechanickému systému protestovali obyvatelia centra a neschválili ho ani poslanci. Dokonca naň vraj ani v rozpočte nevyčlenili peniaze. Napriek tomu ho dal primátor vysúťažiť a zrealizovať. Posledné slovo však budú mať zrejme prokuratúra a súdy.

19.08.2018 | 11:34

Podanie na prokura­túru chystajú majitelia budov a prevádzkovatelia služieb z centra. Podanie však už mi­nulý týždeň podal šéf Mest­ského investorského útvaru Richard Hromec. Zariadenie totiž postavili presne na hra­nicu jeho pozemku, pričom ochranné pásmo elektrického zariadenia zasahuje do jeho parcely. A udialo sa tak bez toho, aby bol o tom informo­vaný. Nebol dokonca prizva­ný ako účastník a ani do sta­vebného konania.

„Presne na hranici je elek­trické zariadenie. Ani centi­meter tam nie je vôľa, takže ochranné pásmo zasahuje do môjho pozemku. Pritom zákon hovorí, že ochran­né pásmo je meter na kaž­dú stranu. Neprizvali ma k stavebnému konaniu a ani som o tom nevedel,“ hovo­rí zhrozený Richard Hromec. Okamžite podal sťažnosť na mestskom úrade aj na proku­ratúre. „Budem žiadať zasta­venie a obnovu konania.“

Mesto Žilina sme pro­stredníctvom tlačového od­boru požiadali o stanovisko k tomuto prípadu. Odpovede sme sa ale nedočkali. „Stavba má vydané stavebné povole­nie,“ sucho to okomentovala hovorkyňa Barbora Zigová. Podľa jej slov realizácia sta­vebných prác momentálne prebieha a systém plánujú spustiť do prevádzky niekedy v októbri alebo novembri.

„Systém bude fungovať v zmysle platného VZN, to znamená, že každý, kto vstu­puje do pešej zóny, musí mať uhradenú daň za vjazd a zo­trvanie vozidla v historickej časti mesta. Na to budú slú­žiť špeciálne čipy, ktoré bude rozpoznávať samotný systém a taktiež EČV, ktoré umožní vstup vozidla do centra mes­ta,“ informovala o spôsobe fungovania.

Vedenie mesta zrejme ani netrápi, že poslanci takýto spôsob odmietli. „V súčas­nosti neplánujeme prípravu návrhu na zmenu VZN, keďže v minulosti na to nebo­la vôľa Mestského zastupi­teľstva v Žiline. Nemení sa systém a ani podmienky na vstup do pešej zóny, mení sa iba nástroj na dodržiavanie platného VZN.“ Z akej poslancami schválenej roz­počtovej kapitoly to však za­platia, mesto stále nevysvet­lilo. Poslanci totiž peniaze na realizáciu zaviazali v re­zervnom fonde a jeho pou­žitie a zapojenie týchto pro­striedkov do rozpočtu je opäť výhradne v ich kompetencii. Myslia si to viacerí členovia zastupiteľstva.

A tak v tejto veci pad­ne zrejme viacero podaní na prokuratúru. Jedno by mali pripravovať aj obyvatelia cen­tra a vlastníci nehnuteľností, ktorí tu majú svoje obchod­né prevádzky, pretože im to skomplikuje život. „Táto téma tu rezonuje už od roku 2016 a zdá sa, že komunikácia s vedením mesta je na úrov­ni dohadovania sa hluché­ho so slepým. Jednoducho nemá význam. Sme presved­čení, že v procese obstaráva­nia a vydávania stavebného povolenia neboli dodržané všetky právne predpisy. Vý­sledok bude preto nakoniec taký, že v zemi zostane za­kopaný nefunkčný systém za cca 160-tisíc eur. Pýtame sa, kto to všetko nakoniec zapla­tí?“ reagujú vlastníci z centra. A keďže sa spôsobom jedna­nia mesta cítia byť oklama­ní, ďalšiu komunikáciu budú viesť prostredníctvom práv­nikov.

Autor: Michal Filek

Foto: Zuzana Holienčíková

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
17 °C
14 °C
18 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod