Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

13. august 2020 | Ľubomír
| 18°C

Právo a dane

Stop špekulatívnym fúziám obchodných spoločností

Určite ste v posledných rokoch zachytili trend zlučovania zadlžených spoločností do jednej extrémne zadlženej spoločnosti, najlepšie so sídlom v Maďarsku, na Cypre alebo v Amerike. Fúzia alebo inak povedané zlúčenie obchodných spoločností predstavuje možnosť, ako dobrovoľne zrušiť obchodnú spoločnosť.

08.12.2017 | 08:58

Novela zákona č. 513/1991 Zb. v zne­ní neskorších predpi­sov Obchodný zákon­ník (ďalej aj OB) prišla s novými ustanoveniami, ktoré majú viesť k zamedzeniu nekalého zlu­čovania spoločností. V zmysle § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka je zlúčenie postup, pri ktorom na zá­klade dobrovoľného zrušenia spo­ločnosti bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom ima­nie zanikajúcich spoločností prechá­dza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástup­com zanikajúcich spoločností.

Po starom zlučovanie spoloč­ností vyzeralo asi nasledovne: podnikateľský zámer spoločnosti nevyšiel podľa želaných predstáv a vznikali len dlhy. V zmysle záko­na o konkurze a reštrukturalizácii je štatutár povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Konkurzné konanie je však veľmi zdĺhavé a fi­nančne náročné, ale keďže štatutár zadlženej spoločnosti nesie zodpo­vednosť za stav spoločnosti, je aj právne nebezpečné. Z týchto dôvo­dov tento štatutár radšej našiel inú spoločnosť, s ktorou svoju zadlže­nú spoločnosť bezbolestne zlúčil.

Podľa zmluvy o zlúčení nastú­pil na miesto pôvodného štatutára nový štatutár, spravidla osoba zo slabších sociálnych pomerov alebo konateľ z exotickej krajiny, tzv. biely kôň. Takýto konateľ je, samozrejme, ťažko dostihnuteľný. Žalovať takúto osobu je zbytočné. Ak napriek tomu podáte žalobu na súd a vyhráte, prá­voplatné a vykonateľné rozhodnutie vám slúži len ako obyčajný papier, pretože vám negarantuje skutočné vymoženie vašej pohľadávky.

Po novom je to už inak. Naj­rozsiahlejšie zmeny pri zlučovaní obchodných spoločností sa dotkli § 69 Obchodného zákonníka. Tieto zmeny majú v prvom rade prispieť k zefektívneniu procesu pri zlučo­vaní spoločností a zabrániť niekto­rým špekulatívnym praktikám.

Aby mohlo k platnému a účin­nému zlúčeniu spoločností dôjsť, musia byť kumulatívne splnené no­vozavedené podmienky (§ 69 ods. 11 OB) a to, že ku dňu účinnosti zlú­čenia spoločností nesmie hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti presahovať hodnotu jej majetku, nástupnícka spoločnosť alebo zani­kajúca spoločnosť nesmú byť v lik­vidácii, nemôžu voči nim pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu, ibaže správca konkurznej podstaty súhlasí so zlúčením spoločnosti, účinky za­čatia reštrukturalizačného konania a nemôže sa voči nim viesť konanie o ich zrušení.

Členovia orgánov spoločnosti sa musia zdržať úkonov smerujú­cich k jej zlúčeniu, pokiaľ je mož­né predpokladať, že nie sú splnené vyššie uvedené podmienky. Úče­lom novelizovaného ustanovenia Obchodného zákonníka je predo­všetkým zvýšiť ochranu veriteľov a zabezpečiť tak dobrú ekonomickú a hospodársku kondíciu spoloč­nosti, aby mohla plniť hospodársky cieľ, pre ktorý dochádza k zlúčeniu spoločností, a to prechod imania zanikajúcej spoločnosti a násled­né pokračovanie v podnikaní ná­stupníckou spoločnosťou.

Nová právna úprava ukladá za­nikajúcej spoločnosti povinnosť oznámiť príslušnému správcovi dane (príslušnému daňovému alebo colnému úradu) skutočnosť o tom, že bol vypracovaný návrh zmluvy o zlúčení spoločností, a to najne­skôr 60 dní pred konaním valného zhromaždenia, ktoré má o prísluš­nom návrhu zmluvy rozhodnúť.

Splnenie podmienok pre zlúče­nie po novom podlieha kontrole audítora určeného v zmluve o zlú­čení. Audítor vypracuje správu, ktorá osvedčuje splnenie podmie­nok podľa § 69 ods. 11 OB ku dňu, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti. Tento deň môže byť určený najskôr spätne k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom je vypracovaný návrh zmluvy o zlúčení spoloč­ností za predpokladu, že účtovná závierka zostavená ku dňu, ktorý predchádza tomuto dňu, nebola schválená príslušným orgánom.

Poslednú zmenu, ktorá sa do­tkla fúzií obchodných spoločnos­tí, predstavuje ustanovenie, podľa ktorého musia všetky zanikajúce spoločnosti a nástupnícke spoloč­nosti podať najneskôr do 30 dní od schválenia zmluvy o zlúčení návrh na zápis zlúčenia spoloč­ností do obchodného registra.

Na základe novely Obchodného zákonníka sa novelizoval aj trestný zákon, ktorý zaviedol novú skutkovú podstatu trestného činu, tzv. nekalú likvidáciu pre štatutárov a spoloční­kov, ktorí sa budú chcieť zbaviť dl­hov spoločnosti špekulatívnym spô­sobom alebo pre osoby, ktoré sa na ňom budú podieľať ako „biele kone“.

Zdroj: Terézia Petrová

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod