Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

30. september 2023 | Jarolím
| 6°C

Právo a dane

Štvornohé radosti i starosti

O tom, že pes je najlepší priateľ človeka, určite nikto nepochybuje. Prevažná časť majiteľov psov síce vie, akú starostlivosť si vyžaduje chov psa, ale pravdepodobne nevedia, aké povinnosti pre nich vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä čo smú, a naopak, čo sa im zakazuje.

02.08.2016 | 14:07

V zásade platí, že za psa zodpovedá jeho vlastník. Podmienky držania psov určuje zákon č. 282/2002 Z. z. Preto pokiaľ plánujete zakúpiť blízkemu štvornohého priateľa, prípadne ste sa v útulku uľútostili nad nechceným vianočným darčekom, je vhodné, aby ste sa so svojimi zákonnými povinnosťami oboznámili čo možno najskôr. Dopĺňame, že podrobnejšie podmienky držania psov môže každá obec upraviť svojím všeobecne záväzným nariadením.


Zákon ukladá, že ak vlastníte psa viac ako 90 dní, ste povinní ho prihlásiť do evidencie obce. To sa týka aj každej zmeny zapisovaných údajov, najmä ak sa zmení pobyt držiteľa psa, ak pes pohryzie človeka, hoci nebol napadnutý ani vyprovokovaný a taktiež ak dôjde k strate alebo smrti psa. Každá zmena musí byť obci oznámená do 30 dní od zmeny tej-ktorej skutočnosti.


Dokladom totožnosti psa je jeho evidenčná známka, ktorú vydá obec držiteľovi psa pri evidencii. Táto známka je neprenosná na iného psa a jej odcudzenie, zničenie alebo stratu je držiteľ psa povinný oznámiť obci do 14 dní. Obec vydá náhradnú známku za úhradu, ktorá nesmie byť vyššia ako 3,50 eura.


Ani s vodením psa na prechádzku to nie je také jednoduché. Psa by mala vodiť mimo objektu, kde sa pes chová, len osoba, ktorá je na to fyzicky a psychicky spôsobilá a je schopná ho ovládať v každej situácii. Majiteľ psa by mal predovšetkým vždy predchádzať tomu, aby pes zaútočil na iného človeka alebo zviera a zabrániť vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí (zeleň, kvetinové záhony a trávniky), ktoré by mohol pes spôsobiť.


Zákon osobitne rozlišuje tzv. nebezpečného psa, teda psa, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, a ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi. Vodiť nebezpečného psa na verejnom priestranstve môže len osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, pričom takýto pes musí mať nasadený náhubok.


Je potrebné mať na pamäti, že za nesplnenie vyššie spomínaných evidenčných povinností či povinností spojených s vedením psa na verejnom priestranstve hrozí držiteľovi psa pokuta až do výšky 165 EUR.


Pokuta do maximálnej výšky 65 EUR hrozí ďalej aj tým držiteľom psov, ktorí neodstránia po svojich domácich miláčikoch výkaly pri prechádzke na verejnom priestranstve, prípadne ak majiteľ vojde so psom na miesto alebo do objektu, ktoré vstup so psom vyslovene zakazuje.


Neschopnosť ovládať svojho psa môže mať v niektorých prípadoch, žiaľ, aj trestnoprávne následky. V prípade, ak pes ublíži inému psovi, nebodaj zaútočí na človeka, hrozí vlastníkovi alebo držiteľovi psa trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci, prípadne trestný čin ublíženia na zdraví, pri ktorom možno uložiť trest odňatia slobody až na jeden rok. V lepšom prípade to skončí pokutou za priestupok.


Často diskutovanou témou býva aj to, či má držiteľ psa povinnosť označiť pozemok alebo objekt, v ktorom psa chová, výstražnou tabuľkou. Zákon priamo túto povinnosť chovateľom psov neukladá, môže ju však stanoviť vo svojom všeobecne záväznom nariadení konkrétna obec.


Ak nariadenie obce neustanovuje inak, domnievame sa, že pokiaľ je pozemok alebo objekt, kde sa pes nachádza, riadne oplotený, uzamknutý a zabezpečený proti tomu, aby pes napadol okoloidúceho človeka cez plot, resp. z dvora utiekol, nie ste povinní plot (objekt) označovať výstražnou tabuľkou.


V občianskom práve však platí tzv. všeobecná prevenčná povinnosť, ktorá určuje, že každý si musí počínať tak, aby predchádzal vzniku škôd. Nie je neobvyklé, najmä v menších obciach, že majitelia rodinných domov nemajú uzamknuté bránky do dvorov. Môže sa tak stať, že aj oprávnená návšteva, poštár alebo zvedavé dieťa si bránku otvorí a vojde do dvora, kde je voľne pustený pes.


V duchu všeobecnej prevenčnej povinnosti by mali majitelia psov predchádzať takýmto situáciám práve tým, že na svoj plot umiestnia tabuľu s oznámením, že vo dvore sa pohybuje voľne pes, čím sa vyhnú prípadne zodpovednosti za škodu, ak takáto oprávnená osoba vojde do dvora aj napriek výstrahe.


Podotýkame, že ak na váš pozemok vnikne neoprávnená osoba, bez ohľadu na to, či máte výstražnú tabuľku alebo nie, za prípadnú škodu alebo ujmu takejto osoby voľne sa pohybujúcim psom na pozemku nemôžete zodpovedať. Išlo by o príkry rozpor so zásadou „z nepráva nemôže vzniknúť právo“.


V neposlednom rade je nutné pamätať aj na daňové povinnosti, ktoré sú s chovom psa spojené. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, pričom konkrétnu sadzbu vždy ustanovuje obec svojím všeobecne záväzným nariadením.


Chovať psa nie je ľahký koníček. Štvornohí spoločníci nám prinášajú nielen veľa radosti a nezabudnuteľných zážitkov, ale s ich chovom je spojených aj mnoho povinností a veľká zodpovednosť.

Zdroj: Hadbábna & spol.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod