Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

14. august 2020 | Mojmír
| 18°C

Právo a dane

Vecné bremeno možno zriadiť aj v dedičskom konaní

Občiansky zákonník ustanovuje dva spôsoby, ktorými je možné v dedičskom konaní zriadiť v prospech niekoho iného vecné bremeno k nehnuteľnosti. Týmito spôsobmi sú závet alebo dohoda dedičov schválená súdom.

08.04.2018 | 13:20

Vecné bremená obme­dzujú vlastníka ne­hnuteľnosti v pro­spech inej osoby tak, že vlastník je povinný niečo tr­pieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpove­dajúce vecným bremenám sú spojené s vlastníctvom urči­tej nehnuteľnosti alebo pat­ria určitej osobe.

Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na zá­klade závetu v spojení s vý­sledkami konania o dedič­stve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím prí-slušného orgánu alebo zo zákona. V rámci dedičského konania prichádza do úvahy zriadenie vecného bremena závetom alebo dedičskou do­hodou, ak poručiteľ nezane­chal závet, resp. je neplatný.

Závet predstavuje jed­nostranný právny úkon po­ručiteľa, ktorého právne následky nastanú až jeho smrťou. Zákon tento práv­ny dôvod zriadenia vecného bremena spája s výsledkami dedičského konania, v rám­ci ktorého dôjde k usporia­daniu majetkových vzťahov medzi dedičmi.

Často je závetom zriaďo­vané vecné bremeno práva doživotného užívania kon­krétnej nehnuteľnosti. Vte­dy chce poručiteľ zabezpe­čiť, aby ním označená osoba mohla nehnuteľnosť užívať aj po jeho smrti, hoci nehnu­teľnosť nadobudne iný dedič.

Zaujímavosťou zriadenia vecného bremena závetom je, že takéto vecné bremeno je možné zriadiť aj v pro­spech akejkoľvek tretej oso­by. Nemusí ísť len o dediča.  V prípade budúceho zriadenia vecného breme­na na základe závetu nej­de o podmienku pripojenú k závetu, ktorá je podľa Ob­čianskeho neplatná.

Ak poručiteľ závet neza­nechal alebo je neplatný, dôjde k dedeniu zo zákona. Musí ísť o vzájomnú dohodu všetkých dedičov, ktorú musí schváliť súd, resp. ju osvedčí notár ako súdny komisár.

Rozdiel v zriadení vec­ného bremena závetom a dedičskou dohodou je v tom, že kým pri záve­te môže poručiteľ preja­viť svoju vôľu tak, že zriadi vecné bremeno v prospech akejkoľvek tretej osoby bez ohľadu na to, či je táto oso­ba dedičom alebo nie, pri dedičskej dohode sa dedi­čia môžu dohodnúť, že sa vecné bremeno zriadi len v prospech jedného z nich.

Môže sa stať, že zmenou pomerov vznikne hrubý ne­pomer medzi vecným bre­menom a výhodou opráv­neného. Hrubý nepomer je stav, keď oprávnená osoba z vecného bremena nepri­spieva na nájomné, opravy či služby spojené s užíva­ním nehnuteľnosti. Pokiaľ sa oprávnený s povinným ne­dohodne, môže súd na ná­vrh povinného z vecného bremena posúdiť a rozhod­núť, či sa zriadené vecné bre­meno za primeranú náhradu obmedzí alebo zruší. Zdôraz­ňujeme, že platne a účinne zriadené vecné bremeno do­životného užívania nehnu­teľnosti v prospech oprávne­nej osoby nie je možné zrušiť bez vedomia tejto osoby.

Vecné bremeno zriadené v dedičskom konaní vznikne až jeho vkladom do katastra nehnuteľností a následným zápisom na list vlastníctva. Či už pri závete, alebo dohode dedičov, vždy treba venovať pozornosť tomu, aby výrok osvedčenia o dedičstve, resp. uznesenia súdu obsahoval zrozumiteľné vyjadrenie, že sa má zriadiť vecné bremeno spočívajúce v práve doživot­ného užívania nehnuteľnosti za súčasnej špecifikácie oso­by, v prospech ktorej má byť zriadené. Ak by totiž súčasťou dohody dedičov bol napríklad len osobný záväzok iného de­diča postarať sa o určitú oso­bu, ktorá nehnuteľnosť nado­budne do svojho vlastníctva, takýto osobný záväzok nie je vecným bremenom a nemôže sa zapísať do katastra nehnu­teľností. Uvedené platí aj pre zriadenie vecného bremena závetom.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod