Žilinský Večerník

24. jún 2024 | Ján
| 19°C

Zaujímavosti

Volvo plánuje zvýšiť bezpečnosť svojich automobilov kurióznym spôsobom

Švédska automobil­ka Volvo je dlhodobo považovaná za lídra v zavádzaní bezpečnost­ných inovácií svojich vo­zidiel.

02.04.2019 | 15:01

Tento svetový líder v oblasti bezpečnosti vy­siela silný signál o nebez­pečenstvách spojených s prekračovaním povolenej rýchlosti vozidiel. Od roku 2020 preto Volvo zavedie na všetkých svojich vo­zidlách obmedzenie rých­losti na maximálnu úroveň 180 km/h. Aj tento kurióz­ny krok možno pokladať za jeden z čiastkových cieľov vízie 2020.

Vízia 2020 automo­bilky Volvo je jednou z najambicióznejších ví­zií v oblasti bezpečnosti v automobilovom priemys­le! V rámci nej si táto spo­ločnosť stanovila za cieľ do­siahnuť stav, aby do roku 2020 nikto neprišiel o ži­vot ani sa vážne nezranil v žiadnom novom vozidle značky Volvo. Len samotné využívanie bezpečnostných technológií by k naplneniu tohto cieľa nemuselo stačiť. Volvo preto rozširuje svoju víziu o ďalší aspekt a odte­raz sa vo svojej stratégii za­meriava aj na správanie sa­motných vodičov.

Problém s prekračova­ním rýchlosti spočíva v tom, že palubné bezpečnostné technológie v automobiloch a dizajn ich inteligentnej infraštruktúry nad hranicou určitej rýchlosti už nestačia na to, aby v prípade neho­dy zabránili vážnym a smr­teľným zraneniam. Preto v mnohých západných kra­jinách platia rýchlostné ob­medzenia, no napriek tomu zostáva prekračovanie po­volenej rýchlosti všadeprí­tomným problémom a jed­nou z najčastejších príčin úmrtnosti na cestách.

Volvo okrem obmedze­nia najvyššej rýchlosti ak­tuálne skúma aj možnosti, ako by mohla kombinácia inteligentného obmedzenia rýchlosti a technológie zó­nového monitorovania (tzv. geofencing) v budúcnos­ti automaticky obmedzovať rýchlosť automobilov naprí­klad v okolí škôl a nemocníc.

Zdroj: - ph -

Foto: Archív Volvo

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod