Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

9. december 2023 | Izabela
| -7°C

Právo a dane

Vrátenie poplatku za katastrálne konanie

V rámci súkromnoprávnych vzťahov je bežné, že ak si svoju povinnosť nesplníte včas, neminú vás následky. Každý z nás už určite platil pokutu, penále alebo úrok z omeškania. Čo ak si svoje povinnosti riadne a včas neplní štátom zriadený orgán? Platí dvojitý meter alebo sa môžete domáhať kompenzácie?

12.08.2018 | 13:47

Výkon štátnej správy podlieha v mnohých prípadoch poplatkovej povinnosti. Hoci sa stratili „kolky“, povinnosť platiť neodpadla. Inak to nie je ani v prípade katastrálneho konania pri návrhu na povolenie vkladu práva k nehnuteľnosti. Výška poplatkov tu v závislosti od formy podania predstavuje 33 (elektronické podanie) – 266 eur (rozhodnutie v skrátenej lehote). Štandardne by mal katastrálny odbor o návrhu na vklad práva k nehnuteľnosti rozhodnúť v lehote do 30 dní od jeho doručenia. Rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu vám odošle do 15 dní odo dňa rozhodnutia. Ak ste požiadali o rozhodnutie v skrátenej lehote, mal by príslušný katastrálny odbor rozhodnúť do 15 dní, lehota na odoslanie rovnopisu je rovnaká.

Skutočnosť, že na odoslanie rovnopisu má katastrálny odbor 15 dní, netreba opomínať. Ak by ste čakali, že v posledný deň 30-dňovej lehoty, prípadne 15-dňovej, ak ste požiadali o zrýchlené konanie, budete mať rozhodnutie v schránke, mýlili by ste sa. Aby ste mohli tvrdiť, že kataster nekonal správne, musí byť splnený predpoklad, že rozhodnutie nebolo včas vydané a ani vám nebolo odoslané (pozor – nie doručené) do 15 dní od jeho vydania.

Čo robiť, ak ani po uplynutí vyššie spomínaných lehôt nie je vaša vec vybavená? V prvom rade odporúčame podať na príslušný katastrálny odbor písomnú žiadosť o urgenciu. Katastrálne odbory vo vybraných okresoch na tento účel poskytujú špecifické tlačivo. Ak ani táto možnosť nezaberie, môžete podať podnet na prokuratúru, aby postup katastrálneho odboru preskúmala. Krajným riešením je podanie správnej žaloby proti nečinnosti orgánu verejnej správy. Tu však odporúčame poradiť sa s advokátom. Zároveň máte právo žiadať, aby vám bol vrátený zaplatený správny poplatok, keďže služba zo strany štátu nebola poskytnutá v súlade so zákonom. Aj štát musí za svoje nedostatky niesť zodpovednosť.

Právo na vrátenie poplatku vyplýva priamo z ustanovení zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Ak sa nemohol požadovaný úkon vykonať bez zavinenia poplatníka v lehote ustanovenej osobitným predpisom, správny orgán vráti poplatok v plnej výške, a to buď z vlastného podnetu alebo na žiadosť poplatníka. V prípade katastrálneho konania požiadajte o vrátenie poplatku vždy písomne. V žiadosti by ste mali uviesť svoje údaje, spisovú značku konania, v ktorom nebolo včas rozhodnuté a časové súvislosti konania. Samozrejme, uveďte, že požadujete vrátiť zaplatený správny poplatok.

O vrátení poplatku sa vyhotovuje samostatné rozhodnutie, na ktoré je potrebné si počkať. Poplatok vám následne bude vrátený prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. Vracia sa celý nekrátený poplatok. Trochu iná je situácia v prípade, ak ste požiadali o zrýchlené konanie. Pokiaľ kataster lehotu 15 dní nestihne, rozhodne v lehote do 30 dní. Poplatok sa vracia len v rozsahu rozdielu medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom za štandardné, nezrýchlené konanie. Nárok na vrátenie poplatku však nemáte, ak ste ako poplatník zapríčinili, že nebolo rozhodnuté včas. Rovnako pamätajte, že lehota na rozhodnutie neplynie, ak je konanie prerušené. V prípade katastrálneho konania pôjde o prípady, keď má podanie vady, ktoré je nutné odstrániť.

Nárok na vrátenie poplatku nevznikne ani ak sa konanie zastavilo alebo ak bol návrh zamietnutý. Tieto situácie predpokladajú nedostatky na strane poplatníka, preto sa poplatok nevráti. Aj negatívne rozhodnutie je rozhodnutie vo veci. Zaplatenie poplatku neznamená, že vám musí byť vždy vyhovené.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod