Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

11. august 2020 | Zuzana
| 17°C

Právo a dane

Vybrané zmeny od 1. 1. 2018

V súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) majú sumy nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu a niektoré iné sumy uvedené v ZDP vplyv na životné minimum alebo minimálnu mzdu.

02.02.2018 | 09:15

Sumy životného minima a minimálnej mzdy, ktoré ovplyvňujú výšku súm potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2018, boli ustanovené nasledovne:
• po štyroch rokoch sa zmenila suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu, ktorá je od 1. 1. 2018 199,48 eura. Výška životného minima sa zvýšila zo sumy 198,09 eura, t. j. o 1,39 eura,
• na základe nariadenia vlády SR sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018, s účinnosťou od 1. 1. 2018 pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou vo výške 480 eur/mesiac. Je to zvýšenie minimálnej mzdy medziročne o 45 eur, teda nárast o 10,34 %. Ide o najvyššie nominálne zvýšenie minimálnej mzdy od vzniku SR. Hodinová minimálna mzda bola zvýšená zo sumy 2,50 eura na ustanovenú sumu 2,759 eura.

V roku 2018 nastáva aj zmena nezdaniteľnej časti na daňovníka, resp. manžela/ manželku, a to zo sumy 3803,33 eura/rok na sumu 3830,02 eura (319,16 eura/ mesiac). 100 % sumy nezdaniteľnej čiastky sa uplatní, ak základ dane nepresiahne sumu 19 948 eur/rok. Po prekročení tejto sumy sa nezdaniteľná čiastka znižuje.

Dochádza aj k zmene daňového bonusu, a to zo sumy 21,41 eura/mesiac na sumu 21,56 eura/mesiac na dieťa. Ročný nárast na jedno dieťa je v súčte 1,80 eura. Sadzba dane z príjmov za rok 2018 zostáva 19 %, a to z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 35 268,06 eura za rok. Po presiahnutí stanovenej hranice základu dane sa uplatní na celú navýšenú časť sadzba dane 25 %, to znamená, že takýto daňovník uplatní dve sadzby dane. Pre rok 2017 je hraničná suma 35 022,31 eura/rok.

Minimálna mzda má vplyv na právo na daňový bonus, keď platí, že daňovník musí dosiahnuť zdaniteľné príjmy vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čo je od 1. 1. 2018 suma 2880 eur (zmena zo sumy 2610 eur/rok).

Zvyšuje aj mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, nakoľko podľa Zákonníka práce platí, že zamestnancovi patrí za nočnú prácu (v čase medzi 22. h a 6. h) popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, čo je od 1. 1. 2018 najmenej v sume 0,5518 eura za hodinu (v roku 2017 najmenej 0,50 eura). S vedúcim zamestnancom je možné v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu (§ 123 ods. 2 Zákonníka práce). Mzdové zvýhodnenie v takom prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí.

Rovnako je zvýšenie aj pri práci v sťažených podmienkach, keď za každú hodinu práce v takomto prostredí patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej 20 % hodinovej minimálnej mzdy v eurách (v roku 2018 najmenej 0,5518 eur za hodinu).

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod