Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. marec 2023 | Gabriel
| 8°C

Právo a dane

Výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh

Nepôjde o prípad, kedy si zamestnanec neplní svoje pracovné povinnosti vôbec, ale stačí, aby svoje pracovné úlohy plnil neuspokojivo. Zamestnávatelia si to zamieňajú za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. Takýto omyl môže spôsobiť neplatnosť výpovede.

26.01.2019 | 10:37

Každý výpovedný dô­vod treba rozlišovať a vo výpovedi ich oso­bitne aj identifikovať. Inak sa zamestnávateľ vystavuje riziku, že zamestnanec jeho výpoveď napadne na súde. Zmysel výpovedného dô­vodu neuspokojivého plne­nia pracovných úloh spočí­va v tom, že zamestnanec si svoje pracovné úlohy plní neuspokojivo. Na takéto ko­nanie Zákonník práce ne­vyžaduje zavinenie zamest­nanca, stačí nedbanlivosť. Zákonník práce zamest­návateľovi neposkytuje žia­den návod na posúdenie, či v konkrétnom prípade ide o neuspokojivé plnenie pra­covných úloh. Zamestná­vateľ si teda nemôže podľa vlastnej ľubovôle určiť, ktorá úroveň plnenia pracovných úloh z hľadiska kvality alebo kvantity je uspokojivá. Roz­hodujúci je objektívny stav. Výsledky plnenia pracov­ných úloh zamestnanca by mali byť merateľné a hodno­titeľné podľa vopred zada­ných kritérií zamestnávate­ľa, inak nie je možné tvrdiť, že ide o objektívny stav. Tie­to kritériá môžu byť kvan­titatívne: zamestnanec je povinný vyrobiť určitý po­čet výrobkov, sprostredko­vať uzavretie určitého poč­tu zmlúv, poskytnúť službu určitému počtu zákazníkov, a kvalitatívne: zamestnanec má povinnosť vyrobiť kvalit­ný výrobok, poskytnúť služ­bu určitej kvality bez chýb. Ak zamestnávateľ na zá-klade zadaných objektívnych kritérií posúdi, že zamest­nanec pracovné úlohy plní neuspokojivo, môže pracov­ný pomer s týmto zamest­nancom ukončiť výpoveďou. Zákonník práce ukladá za­mestnávateľovi povinnosť v lehote posledných 6 me­siacov najskôr zamestnanca písomne vyzvať na odstrá­nenie nedostatkov s urče­ním lehoty, dokedy tak má urobiť. Ak zamestnávateľ skončí pracovný pomer bez splnenia povinnosti, spôso­bí neplatnosť výpovede. Na platnosť výpovede musia byť kumulatívne splnené tri podmienky: objektívne po­súdenie zamestnávateľa, že zamestnanec neplní svoje pracovné úlohy uspokojivo, písomná výzva zamestnáva­teľa zamestnancovi na od­stránenie nedostatkov a ur­čenie primeranej lehoty na ich odstránenie a ako po­sledné neodstránenie nedo­statkov zamestnancom v ur­čenej lehote. Ak zamestnanec na zá-klade písomnej výzvy ziste­né nedostatky odstráni v pri­meranej lehote, avšak stav neuspokojivého plnenia pra­covných úloh sa zopakuje, vtedy zostávajú zachované účinky písomnej výzvy a za­mestnávateľ nie je povinný opakovane zamestnanca pí­somne vyzvať, aby nedostat­ky v plnení jeho pracovných úloh odstránil. Uvedené­mu zodpovedá aj posúdenie danej situácie Najvyšším súdom ČR v právnej veci 21 Cdo 4066/2008, keď uvie­dol, že výpovedný dôvod ne­uspokojivého plnenia pra­covných úloh zamestnanca môže byť založený dlhšie ob­dobie, než ho zamestnávateľ reálne uplatní a dá zamest­nancovi výpoveď. Zamestná­vateľ môže ukončiť pracovný pomer so zamestnancom vý­poveďou, len ak výpovedný dôvod v čase ukončenia pra­covného pomeru trvá. Naj­vyšší súd ČR vo svojom roz­hodnutí judikoval, že aj keď zamestnanec nedostatky v plnení svojich pracovných úloh odstráni a následne svoje pracovné úlohy opako­vane plní neuspokojivo, nie je zamestnávateľ povinný znova na odstránenie tých­to nedostatkov zamestnan­ca písomne vyzývať a môže s ním ukončiť pracovný po­mer výpoveďou. Ak zamestnanec neuspo­kojivo plní pracovné úlohy odlišné od tých, ktoré boli predmetom predchádzajú­cej písomnej výzvy, musí za­mestnávateľ zamestnanca opäť písomne vyzvať na od­stránenie nedostatkov a ča­kať na naplnenie hmotno­právnych podmienok, inak nie je výpoveď možná.

Zdroj: Terézia Petrová

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod