Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

21. máj 2019 | Zina

Z regiónu

Výsledky volieb sú dobrým signálom v komunálnej politike, hovorí novozvolený primátor Žiliny Peter Fiabáne

Za nového primátora si Žilinčania uplynulú sobotu zvolili nezávislého kandidáta Petra Fiabáne, ktorý v boji o primátorský post získal celkovo 13 876 z vyše 28-tisíc platných hlasov. Pár hodín po zverejnení oficiálnych výsledkov sme sa s novozvoleným primátorom Žiliny zhovárali o atmosfére počas volebnej noci či o jeho víziách v rámci spolupráce s novým mestským zastupiteľstvom.

14.11.2018 | 08:56

Spomedzi ďalších šiestich uchádzačov o šéfa žilinskej radnice sa Pe­ter Fiabáne, ktorý do volieb vstupoval s podporou poli­tických strán OĽaNO, SaS, Sme rodina, Nova, Progre­sívne Slovensko, OKS a Šan­ca, umiestnil na prvom mies­te pomerne sebavedomo, jeho úspešnosť medzi vo­ličmi dosiahla takmer 49 %. Nový primátor Žiliny, ktorý po dvoch volebných obdo­biach strieda Igora Chomu (SMER-SD), hovorí o výsled­koch sobotňajších volieb ako o dobrom znamení v pro­stredí komunálnej politiky, poukazuje pritom na fakt, že na primátorských postoch či v poslaneckých mandátoch došlo k pozitívnym zmenám. Vo výsledkoch volieb najmä v krajských mestách totiž po sobote dominujú nezávislí kandidáti a v porovnaní so štyrmi rokmi dozadu dochá­dza k citeľnému obratu. Ten sa týka najmä strany SMER, ktorej reprezentanti si predo­všetkým vo väčších mestách nedokážu udržať svoj vplyv.

ŽILINČANIA NAPOKON ROZHODLI

„Ľudia sa ma pýtali, či som nervózny. Nebol som, nao­pak, pred výsledkami som mal veľký rešpekt, preto­že posledné týždne pre nás neboli jednoduché a muse­li sme čeliť rôznym veciam. Počas volebnej noci som mal pri sebe svoju najbližšiu rodi­nu, ktorá mi bola po celý čas oporou, ďalej so mnou boli ľudia z užšieho volebného tímu, PlánuZA, kandidáti na poslancov, ktorí mi verejne prejavili podporu či priate­lia z Nereusu,“ spomína si na volebnú noc Peter Fiabáne.

VŠETKO DOBRÉ SA DOKÁŽE VRÁTIŤ

Novozvolený primátor tvrdí, že z výsledkov komunálnych volieb na Slovensku má dob­rý pocit. Naráža pritom naj­mä na zmenu na primátor­skom poste v mestách ako Nitra či Bratislava. V meste pod Zoborom zvíťazil mla­dý kandidát Marek Hattas, v Bratislave zas Matúš Vallo a spolu s Petrom Fiabáne zís­kala v lete táto trojica aj pod­poru organizátorov protestov Za slušné Slovensko. „Svoje pozície obhájil aj primátor Trnavy Peter Bročka a primá­tor Trenčína Richard Rybní­ček. Ide o dôkaz, že tam, kde sa robí pre ľudí a tam, kde ľu­dia cítia, že mesto a jeho ve­denie sa snaží zlepšiť život jeho obyvateľov, sa to doká­že kladne vrátiť. Tam, kde sa to, naopak, nedarilo, prichá­dzajú noví ľudia, čo je veľmi povzbudzujúce,“ vysvetľuje Peter Fiabáne, ktorý sa s ta­kýmto scenárom stretol aj počas kampane v uliciach Ži­liny. „Na jednej strane sú ľu­dia nespokojní s tým, že sa situácia nemení, na druhej strane však obrovské množ­stvo ľudí v uliciach verí, že veci sa môžu zmeniť.“

SOM TU, ABY SOM POMOHOL

Predvolebnú kampaň sa 55-ročný Žilinčan snažil podľa svojich vlastných slov viesť priateľsky a postaviť ju na svojom životnom príbehu. „Moja konkurencia ma do­slova vyzliekla donaha, no všetko sme to brali pokorne, na nič sme sa nehrali a sna­žili sme sa veci vysvetliť tak, aby im ľudia rozumeli. Dru­hou časťou bola podpora, či už občianska alebo politic­ká, o ktorú som sa legitímne uchádzal,“ hovorí Peter Fia­báne, ktorý zároveň vyslovu­je spokojnosť aj s výsledkami v rámci Mestského zastupi­teľstva (MsZ) v Žiline. „Ako primátor prichádzam podať poslancom pomocnú ruku a ich programy, ktoré majú veľký prienik s tým mojím, vnímam. Všetky sú nasta­vené tak, aby zlepšili život v mestských častiach, ktoré poslanci zastupujú,“ vysvet­ľuje. Ako ďalej tvrdí, zostava nového mestského zastupi­teľstva je vyvážená. „Sú tam ľudia, ktorí môžu vniesť do práce práve svoju skúsenosť, na druhej strane sú v ňom mená ako Marek Richter z iniciatívy Za slušné Sloven­sko, Vlado Randa či Dominik Hriník, ktorí zas môžu pri­niesť taký ten mladý pohľad. Potom tam sú však aj noví poslanci, ktorí sú síce stredná generácia, ale ide o ľudí, kto­rí neprichádzajú „zaťažení“ žilinským prostredím či dl­hotrvajúcimi spormi, ktoré boli v poslednom období vý­raznou súčasťou mestského zastupiteľstva.“

DÁME ĽUĎOM DÔVERU

Z pohľadu primátora je mestské zastupiteľstvo podľa Petra Fiabáne kľúčo­vé, musí byť pritom posta­vené na rešpekte a dôvere. „Nerobím si však ilúzie, ur­čite prídu aj ťažké veci, na ktorých riešenie budeme mať odlišný názor. Dôleži­té je riešiť to, čo nás spája, a tam, kde nastanú rozdie­ly, skôr počkať, kým si to nevysvetlíme a nezatvárať si hneď dvere,“ pokraču­je Fiabáne, ktorý zároveň poukazuje aj na dôležitosť spolupráce s VÚC, Žilin­skou univerzitou v Žiline (UNIZA) či s občianskymi združeniami, ktoré sa za­meriavajú na sociálnu či kultúrnu oblasť. „Ako pri­mátor chcem nadviazať na všetko dobré, čo doteraj­šie vedenie a predchádza­júci primátori pre Žilinu urobili. Nie je toho totiž málo, Žilina je v dobrej fi­nančnej kondícii, a to je pre nás povzbudzujúce.“

MODERNÁ A PRIMERANÁ KOMUNIKÁCIA

Jednou z vecí, ktorá mala podľa novozvoleného pri­mátora medzery, bola prá­ve nedostatočná komuniká­cia a participácia s občanmi. „Zapájanie občanov nemô­že byť formálny, ale reálny stav. Veci, ktoré sa ľudí tý­kajú, treba s nimi odkomu­nikovať a dopredu im ich vysvetliť. Či už ide o revita­lizáciu vnútroblokov, parko­vaciu politiku, či otázku roz­voja športu. V uliciach Žiliny som bol niekoľko mesiacov, mal som z toho veľmi dobrý pocit a kontakt s ľuďmi ma nabíjal energiou. Chceme sa tak poučiť z príkladov, na zá­klade ktorých veci fungujú, a uviesť ich do praxe. Som presvedčený, že keď tu za­vládne taký zmier a ochota spolupracovať, vyriešime to veľmi rýchlo.“

Autor: - z h -

Foto: Filip Lehotský, autorka

|
<
Máj 2019
>
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Utorok    21. Máj 2019
7.5. - 31.5.2019 | Svet fantázie
7.5. 09:00 - 26.6.2019 17:00 | Zrod života a ohňa
Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
19 °C
13 °C
9 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod