Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. september 2019 | Konštantín
| 6°C

Právo a dane

Z pracovného inzerátu sa po novom dozviete aj výšku platu

Ponúkaná základná výška hrubej mzdy v pracovných inzerátoch už od 1. 5. 2018 nie je tajomstvom. Novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti zaviedla do právneho poriadku nástroj, ktorý má zabezpečiť väčšiu transparentnosť na trhu práce a informovanosť potenciálnych zamestnancov o výške ich mzdy.

03.06.2018 | 11:37

Každý uchádzač o prá­cu má právo vedieť, čo môže od pracovnej ponuky očakávať. Práve po­núkaná mzda je základnou informáciou. Zverejňovanie ponúkanej mzdy zamestná­vateľom v pracovných inzerá­toch je dnes už povinnosťou.

Povinnosť zverejňovať základnú zložku mzdy (hru­bú mzdu) v ponuke zamest­nania ukladá od 1. 5. 2018 zákon výlučne zamestná­vateľovi. Ten musí vo všet­kých svojich pracovných inzerátoch zverejňovaných od 1. 5. 2018 povinne uvá­dzať výšku ponúkanej hru­bej mzdy. To platí i na po­nuky práce uverejňované na internetových inzertných portáloch, na webe zamest­návateľa či sociálnej sieti, ale aj v printe.

Ak ponuku práce sprostredkúva iná osoba, pomáhajúca s hľadaním bu­dúceho kolegu a zverejňujú­ca ponuku práce vo svojom mene, nemusí uviesť výšku ponúkaného platu. Zamest­návatelia by takto nemali nahrádzať inzerovanie prá­ce vo vlastnom mene, išlo by o obchádzanie zákona.

Spomínaná povinnosť sa nevzťahuje na pracovné po­nuky zahraničných firiem, hľadajúce zamestnancov na prácu mimo SR a na pracov­né ponuky do štátnej správy.

Do zverejňovanej výš­ky platu sa nezapočítavajú mzdové zvýhodnenia (bo­nusy, príplatky za nadčas, nočnú prácu či prácu po­čas sviatkov) ani pohyblivá zložka mzdy (odmeny, pré­mie či osobné ohodnotenie zamestnanca).

Zákon neurčuje zamest­návateľovi, akým spôsobom má ponúkanú hrubú mzdu zverejniť. Je na ňom, či ju zverejní podľa odpracova­ného času (časová forma mzdy – mesačná/hodino­vá) alebo podľa dosiahnu­tého výkonu (úkolová for­ma mzdy). Ponúkanú hrubú mzdu možno zverejniť buď stanovením fixnej výšky mzdy (napr. 750 €), alebo stanovením rozpätia mzdy od minima po maximum (napr. od 550 € do 625 €). Takáto forma dá zamest­návateľom možnosť prispô­sobiť konečnú výšku mzdy podľa skúseností uchádzača o zamestnanie a nija­kým spôsobom neporušuje zákon.

Najväčším prínosom zve­rejňovania výšky hrubej mzdy je, že zamestnáva­teľ nebude môcť v pracov­nej zmluve zakotviť nižšiu mzdu (nástupnú), než uvie­dol vo svojej pracovnej po­nuke, a to ani keby so zníže­ním ponúkanej mzdy budúci zamestnanec súhlasil.

Kontrolovať plnenia po­vinností plynúcich zo zá­kona budú príslušné in­špektoráty práce. Ak zistia porušenie povinnosti za­mestnávateľa zverejniť výš­ku platu vo svojom pra­covnom inzeráte, môžu uložiť pokutu až do výš­ky 33 193,91 €. Ak porušia zákaz uzavrieť pracovnú zmluvu s nižším platom, ako bol uvedený v pracov­nej ponuke, hrozí zamest­návateľovi pokuta až do výšky 100 000 €. Zodpoved­nosť za nesplnenie si tejto povinnosti sa vzťahuje na zamestnávateľa. Pri poku­te sa prihliada na závažnosť zistených nedostatkov a ich následkov, ale i na opako­vané porušovanie.

Povinné zverejňovanie platu môže zvýšiť konku­renčný boj medzi zamest­návateľmi pri obsadzovaní voľných pracovných pozícií a pomôcť záujemcom o prá­cu lepšie sa zorientovať v po­núkaných inzerátoch. Rov­nako môže zvýšiť fluktuáciu na pracovnom trhu v dôsled­ku motivácie zamestnanca zmeniť prácu za takú, za kto­rú je ponúkaný vyšší plat.

Zdroj: Michaela Bočková

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
|
<
September 2019
>
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Štvrtok    19. September 2019
9.9. 18:00 - 5.10.2019 18:00 | Kelly - Amerika na vlastnej koži
11.6. 16:00 - 20.10.2019 16:00 | Ľudia a poklady lužickej kultúry
zilinskyvecernik_monitor_prod