Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

18. jún 2018 | Vratislav

Právo a dane

Z pracovného inzerátu sa po novom dozviete aj výšku platu

Ponúkaná základná výška hrubej mzdy v pracovných inzerátoch už od 1. 5. 2018 nie je tajomstvom. Novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti zaviedla do právneho poriadku nástroj, ktorý má zabezpečiť väčšiu transparentnosť na trhu práce a informovanosť potenciálnych zamestnancov o výške ich mzdy.

03.06.2018 | 11:37

Každý uchádzač o prá­cu má právo vedieť, čo môže od pracovnej ponuky očakávať. Práve po­núkaná mzda je základnou informáciou. Zverejňovanie ponúkanej mzdy zamestná­vateľom v pracovných inzerá­toch je dnes už povinnosťou.

Povinnosť zverejňovať základnú zložku mzdy (hru­bú mzdu) v ponuke zamest­nania ukladá od 1. 5. 2018 zákon výlučne zamestná­vateľovi. Ten musí vo všet­kých svojich pracovných inzerátoch zverejňovaných od 1. 5. 2018 povinne uvá­dzať výšku ponúkanej hru­bej mzdy. To platí i na po­nuky práce uverejňované na internetových inzertných portáloch, na webe zamest­návateľa či sociálnej sieti, ale aj v printe.

Ak ponuku práce sprostredkúva iná osoba, pomáhajúca s hľadaním bu­dúceho kolegu a zverejňujú­ca ponuku práce vo svojom mene, nemusí uviesť výšku ponúkaného platu. Zamest­návatelia by takto nemali nahrádzať inzerovanie prá­ce vo vlastnom mene, išlo by o obchádzanie zákona.

Spomínaná povinnosť sa nevzťahuje na pracovné po­nuky zahraničných firiem, hľadajúce zamestnancov na prácu mimo SR a na pracov­né ponuky do štátnej správy.

Do zverejňovanej výš­ky platu sa nezapočítavajú mzdové zvýhodnenia (bo­nusy, príplatky za nadčas, nočnú prácu či prácu po­čas sviatkov) ani pohyblivá zložka mzdy (odmeny, pré­mie či osobné ohodnotenie zamestnanca).

Zákon neurčuje zamest­návateľovi, akým spôsobom má ponúkanú hrubú mzdu zverejniť. Je na ňom, či ju zverejní podľa odpracova­ného času (časová forma mzdy – mesačná/hodino­vá) alebo podľa dosiahnu­tého výkonu (úkolová for­ma mzdy). Ponúkanú hrubú mzdu možno zverejniť buď stanovením fixnej výšky mzdy (napr. 750 €), alebo stanovením rozpätia mzdy od minima po maximum (napr. od 550 € do 625 €). Takáto forma dá zamest­návateľom možnosť prispô­sobiť konečnú výšku mzdy podľa skúseností uchádzača o zamestnanie a nija­kým spôsobom neporušuje zákon.

Najväčším prínosom zve­rejňovania výšky hrubej mzdy je, že zamestnáva­teľ nebude môcť v pracov­nej zmluve zakotviť nižšiu mzdu (nástupnú), než uvie­dol vo svojej pracovnej po­nuke, a to ani keby so zníže­ním ponúkanej mzdy budúci zamestnanec súhlasil.

Kontrolovať plnenia po­vinností plynúcich zo zá­kona budú príslušné in­špektoráty práce. Ak zistia porušenie povinnosti za­mestnávateľa zverejniť výš­ku platu vo svojom pra­covnom inzeráte, môžu uložiť pokutu až do výš­ky 33 193,91 €. Ak porušia zákaz uzavrieť pracovnú zmluvu s nižším platom, ako bol uvedený v pracov­nej ponuke, hrozí zamest­návateľovi pokuta až do výšky 100 000 €. Zodpoved­nosť za nesplnenie si tejto povinnosti sa vzťahuje na zamestnávateľa. Pri poku­te sa prihliada na závažnosť zistených nedostatkov a ich následkov, ale i na opako­vané porušovanie.

Povinné zverejňovanie platu môže zvýšiť konku­renčný boj medzi zamest­návateľmi pri obsadzovaní voľných pracovných pozícií a pomôcť záujemcom o prá­cu lepšie sa zorientovať v po­núkaných inzerátoch. Rov­nako môže zvýšiť fluktuáciu na pracovnom trhu v dôsled­ku motivácie zamestnanca zmeniť prácu za takú, za kto­rú je ponúkaný vyšší plat.

Zdroj: Michaela Bočková

Foto: Ilustračná

|
<
Jún 2018
>
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Pondelok    18. Jún 2018
16.4. 08:00 - 31.8.2018 16:00 | Výstava pre celú rodinu - Fenomén Igráček
17.6. 08:00 - 3.7.2018 16:00 | SLOVENSKÁ FEDERÁCIA FOTOGRAFOV -výstava fotografií členov Slovenskej federácie fotografov
14.6. - 20.6.2018 | Program kina CINEMAX ŽILINA
Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
22 °C
21 °C
21 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod