Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. júl 2019 | Iľja, Eliáš

Z regiónu

Žilina sa stala hlavným mestom slovenskej informatiky

Žilina sa v tomto roku stáva hlavným mestom informatiky na Slovensku. Práve tu, na Žilinskej univerzite, sa totiž uskutočňuje celoslovenské podujatie na podporu rozvoja IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní s názvom Extrapolácie 2018.

13.09.2018 | 09:39

Okrem prezentácií veľkých výsledkov IT riešení univerzity a množstva IT spoločností otvorí univerzita verejnosti aj svoje laboratóriá, v ktorých si budú môcť návštevníci pozrieť napríklad aj prototypy elektromobilov alebo najvýkonnejší počítač na Slovensku. O podujatí sme hovorili s prorektorom Žilinskej univerzity (ŽU) pre informatiku Karolom Matiaškom, ktorý ho organizačne zabezpečuje.

Čo sú Extrapolácie?
Ide o podujatie, ktoré sa kaž­doročne organizuje v mes­tách, ktoré majú väzbu na vzdelávanie a výskum v ob­lasti informačných a komu­nikačných technológií. Tento rok sa jeho hlavným mestom stala Žilina. Záštitu potvrdila ministerka školstva Martina Lubyová, županka Erika Juri­nová a primátor Igor Choma. Samozrejme, aj rektor ŽU Jo­zef Jandačka.

Čo bude jeho obsahom?
Spravidla sa podujatie usku­točňuje od konca septembra do konca októbra. Keďže my ale máme viacero akcií už te­raz, posunuli sme ho už na začiatok septembra. Hlavná konferencia bude 24. sep­tembra, teda v deň, na kto­rý nám pripadol aj začiatok akademického roka a na týž­deň, v ktorom bude slávnost­ne inaugurovaný nový rek­tor ŽU a začneme aj oslavy 65. výročia založenia univer­zity. Hlavným zámerom tejto konferencie bude prezentá­cia výsledkov, ktoré naša uni­verzita, ale aj firmy, s ktorý­mi spolupracujeme, dosiahli v oblasti IKT. Čas ale bude­me venovať aj histórii, aj bu­dúcnosti IKT. Pozvaní na ňu budú aj zástupcovia ostat­ných univerzít pôsobiacich v tejto oblasti, ale i zástupco­via ďalších pracovísk.

Prečo padla teraz voľba práve na Žilinu?
V minulých rokoch sa Ex­trapolácie uskutočnili už v Bratislave a v Banskej Bys­trici. Žilina však bola dôleži­tým sídlom výskumu a vý­voja výpočtovej techniky na Slovensku už v minulosti. Pôsobil tu Výskumný ústav výpočtovej techniky (VÚVT) a nielen z hľadiska histórie patrí Žilina k najvýznam­nejším miestam IKT u nás. VÚVT začínal ako laborató­riá TESLY, neskôr vznikom VÚVT, ako dlhé roky fungo­val. Všetko sa to však dialo práve v nadväznosti na Vy­sokú školu dopravy a spojov, ktorá bola predchodkyňou súčasnej Žilinskej univerzity.

Práve Žilinská univerzi­ta také dlhé roky patri­la k špičkovým pracovis­kám v oblasti IKT v celom Československu?
UNIZA sa historicky venuje výchove odborníkov v oblas­ti technických vied a elek­trotechniky. Práve u nás na univerzite boli využívané mnohé z prvých počítačov v Československu. V roku 1970 tu vznikla katedra ky­bernetiky, ktorá vychovávala inžinierov v tejto oblasti, čo prerástlo do vzniku fakulty riadenia a informatiky, kto­rá je dodnes špičkovou fa­kultou, vychovávajúcou in­formatikov. Ale informatické odbory sa začínajú rozširovať aj na elektrotechnickú fakul­tu. ŽU tak už viac ako 50 ro­kov vychováva odborníkov v oblasti informatiky, ktorí boli a sú aj dnes významný­mi predstaviteľmi mnohých firiem. Po skončení činnosti VÚVT z neho vzniklo množ­stvo úspešných firiem.

Vráťme sa však k samot­ným Extrapoláciám. Aké ďalšie podujatia prinesú?
Napríklad aj mnohé výsta­vy. Už 24. septembra otvorí­me výstavu historických po­čítačov, výrobkov a rôznych artefaktov z VÚVT. Bude to v priestoroch foyeru na rek­toráte ŽU. Okrem toho máme naplánovanú výstavu elek­tromobilov, ktoré vyvinu­li spoločne elektrotechnická a strojnícka fakulta. Verí­me, že k nám dostaneme aj prezentáciu Kie a Nissanu, prípadne Tesly, ktoré sa vý­stavbou elektromobilov za­oberajú. Paralelne sa bude konať i viacero tradičných konferencií, najmä z oblasti dopravy, ktorá výrazne vyu­žíva aplikácie z IKT. Budú to rôzne workshopy, pracovné stretnutia, školenia v oblasti moderných informatických metód na vývoj algoritmov. Budú to pracovné stretnutia, otvorené aj pre verejnosť. Zá­roveň návštevníkom ponúk­neme počas dní otvorených dverí prehliadky viacerých fakúlt. Otvoria sa pre nich dvere mnohých laboratórií. Vo vedeckom parku naprí­klad uvidia aj najvýkonnejší slovenský superpočítač, kto­rý máme práve na našej uni­verzite. Ale budú to aj ďalšie laboratóriá, v ktorých sa robí výskum. Napríklad sa v nich monitoruje pohyb doprav­nej siete naživo. Popritom budú takmer každý deň, až do konca októbra, prebiehať špecializované prednášky najmodernejších technoló­gií v oblasti IKT. Dňa 20. sep­tembra, v rámci Futurikonu, otvoríme naše priestory pre študentov a učiteľov stred­ných škôl. Budú si môcť po­zrieť laboratóriá, kde im bu­deme prezentovať výsledky nášho vývoja a výskumu. Na fakulte riadenia a informa­tiky budú stretnutia študen­tov so zástupcami firiem. V IT čajovni zase budú dis­kutovať odborníci na počí­tačovú grafiku a počítačové hry. Navyše spoločne s uči­teľmi stredných a základných škôl vyvíjame nové učebni­ce, ktoré by mali zvýšiť úro­veň znalostí z informatiky, ale aj získať medzi študentmi stredných škôl ďalších záu­jemcov pre štúdium v tech­nických odboroch.

Je to veľká akcia. Určite sem budete chcieť prilákať odbornú verejnosť z celého Slovenska.
Áno. Paralelne budú prebie­hať menšie akcie aj v Bra­tislave a v Košiciach. Ak­cia je otvorená, pozvánky posielame firmám a univer­zitám z celého Slovenska.

Očakávate aj nejaký vedec­ký výstup?
Nie. Ide o prezentáciu vý­sledkov vlastného výskumu a vývoja. Odprezentujeme to, čo sme dosiahli, ale aj to, čo chceme ďalej robiť.

Aké najväčšie výsledky ste doteraz dosiahli?
Na UNIZA sa vyvíja sof­tvér, ktorý sa používa na ria­denie železničnej dopra­vy nielen v SR, ale aj v ČR. Napríklad všetky cestovné poriadky a grafikony sú vý­sledkom vývoja a výskumu na ŽU. Okrem toho mnohé problémy súvisiace so za­bezpečovaním optimálneho rozmiestňovania dôležitých uzlov (napr. záchranných staníc) a ich obsluhy sú rie­šené práve pomocou algorit­mov, ktoré vznikli na našej univerzite. V spolupráci s leteckou katedrou fakulty PEDAS ro­bíme snímkovanie pohy­bu dopravných prostried­kov a zmien na dopravných sieťach, ktoré sa premieta do ich zobrazovania na ma­pách. To umožní riešiť mno­ho problémov súvisiacich s dopravnými procesmi, ale aj s bezpečnosťou a ochra­nou územia. Z hľadiska bez­pečnosti dopravy spolupra­cujeme s rôznymi firmami. Napríklad monitorujú pohyb vozidiel na vybraných úse­koch ciest, čo slúži na iden­tifikáciu problémov a bez­pečnosti na cestách. Strojnícka fakulta sa venu­je inteligentným výrobným systémom, ktoré sa využíva­jú pri riadení procesov vo vý­robnej sfére a naše aplikácie sú aplikované hlavne v au­tomobilkách. Sem ale môže­me zaradiť aj úspešný vývoj vlastných elektromobilov, ktoré získali viacero ocenení.

Čím to je, že verejnosť až natoľko nevníma vaše úspechy?
Je to škoda, lebo hlavne technické vysoké školy vy­chovávajú veľmi kvalitných absolventov, o ktorých majú zamestnávatelia veľký záu­jem. Aj zahraničné firmy pri­chádzajú vyvíjať moderné technológie, ktoré sú úspeš­ne nasadené v praxi.

Máte dostatok financií na vedu a výskum?
Sú rôzne výzvy, s ktorými je síce veľa administratívy, ale naša univerzita je v tomto pomerne úspešná. Problé­mom je skôr udržať na uni­verzite mladých ľudí, ktorí by mali prevziať zodpovednosť za výchovu budúcich gene­rácií. Mzdové podmienky na univerzitách totiž nemôžu konkurovať tým v priemys­le. A práve preto tu začína vznikať generačná medzera a vysokoškolských učiteľov, ale aj výskumníkov nebude mať kto nahradiť. My neustá­le upozorňujeme centrálne orgány, že je potrebné veno­vať tejto oblasti mimoriadnu pozornosť. Slovensko má bu­dúcnosť v tom, že má hlavne kvalitný ľudský potenciál.


PROGRAM EXTRAPOLÁCIÍ 2018

Hlavná konferencia
– 24. 9. v Aule A3 Žilinskej univerzity, 10.00 h – 17.15 h

Konferencie
- Medzinárodná konferencia o výpočtových problémoch v elektrotechni­ke, Hotel Grand Matej, Banská Štiavnica, 9. 9. – 12. 9.
- Medzinárodná konferencia katedier konštruovania a častí strojov, Well­ness Hotel Chopok, Liptovský Mikuláš, 11. 9. – 14. 9.
- Medzinárodná konferencia Horizonty železničnej dopravy, Stredisko in­ternátnej prípravy Železníc SR, Strečno, 11. 9. – 12. 9.
- Medzinárodná vedecká konferencia CMDTUR, Aula DATALAN, ŽU v Žiline, 4. 10. – 5. 10.

Workshopy
- H20202 projekt MoTiV – workshop o zbere dát pre dopravný prieskum, vestibul rektorátu UNIZA, 24. 9.
- Workshop Machine Learning Summer School, Fakulta riadenia a infor­matiky UNIZA, 17. 9 – 21. 9.
- UNIZA Training School, zasadačka VR, menza UNIZA (18. – 19. 9.) a Aula AF 1A1 UNIZA (20. 9.)
- ERAdiate Lecture Series, 8. 10.
- Úvodný kurz MATLAB-u pre akademických pracovníkov a doktorandov, BF116 FPEDAS UNIZA, 19. 9.
- Blockchain, IC FRI RA001, 9. 10.

Výstavy
- Výstava historických počítačov, vestibul UNIZA, budova AF, 24. 9. – 31. 10.
- Noc výskumníka, Aupark Žilina, 28. 9.
- Roboty, ktorým nie ste ľahostajní, Aupark Žilina, 28. 9.
- ElektroAutá z UNIZA, nádvorie rektorátu UNIZA, 24. 9. – 31. 10.
- História fotografie a fotografia ako farebné kultúrne dedičstvo, vestibul UNIZA, budova AF, 15. 9. – 31. 10.

Dni otvorených dverí
elektrotechnická fakulta, fakulta humanitných vied (termíny upresnia) a strojnícka fakulta (19. 9.)

Fričkovica, FRI UNIZA, 24. 9.
Univerzitný vedecký park, UVP UNIZA, október 2018
Správca IKT firiem a združení so študentmi UNIZA
- IT trhovisko, FRI UNIZA, 15. 10.
- IT čajovňa, FRI UNIZA, október 2018

Foto: Cyril Králik

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PONDELOK
26 °C
23 °C
19 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod