Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. február 2020 | Etela
| -2°C

Kultúra

Žilinskí výtvarníci sa nám pripomínajú svojimi dielami

Andika Beráková, Fero Kráľ a Gusto Švábik-Macvejda. Čo spája tieto tri osobnosti? Okrem toho, že sú to uznávaní umelci, spája ich aj spoločná výstava Pripomienky v Považskej galérii umenia v Žiline.

18.04.2019 | 14:12

Životné jubileá žilin­ských výtvarníkov si pripomína Považská galéria umenia v Ži­line výstavou pod názvom Pripomienky.

ANDIKA BERÁKOVÁ

Sochárka Andika Beráková sa narodila v roku 1938 v Ži­line. V rokoch 1953 – 1957 študovala na Strednej ško­le umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor grafika a rezbárstvo u Ludwika Kor­koša. V rokoch 1957 – 1963 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratisla­ve na oddelení figurálneho sochárstva u profesora Joze­fa Kostku. Výstava Andiky Berákovej v Považskej galérii umenia v Žiline predstavuje výber z jej sochárskej tvorby a vý­ber z kresby. „Sú to najmä drobnejšie plastiky z obdo­bia 70. až 90. rokov a kresby v spojitosti s kombinovanou technikou od počiatku milé­nia až po dnešok,“ priblížil Milan Mazúr, riaditeľ galé­rie, ktorý výstavu koncipo­val. Výstava dokazuje, že Berákovej kresba tematicky a tvarovou štylizáciou úzko súvisí s plastikami a je pre­dovšetkým úctou sochár­ky ku hmote, no v kontex­te jej tvorby je povýšená na samostatný výtvarný druh. „Andika Beráková sa zao­berá vo svojej tvorbe pro-blémom človeka, života, no najmä ženskou figúrou,“ do­dal Milan Mazúr.

GUSTÁV ŠVÁBIK-MACVEJDA

Výtvarník Gustáv Švábik-Ma­cvejda sa narodil v roku 1943 v Turzovke. Podstatnú časť svojho života prežil v Žili­ne, až kým sa v 90. rokoch neodsťahoval so svojou ro­dinou do Čadce. V rokoch 1959 – 1963 študoval na Umelecko-priemyselnej ško­le v českom Turnove. V ro­koch 1966 – 1972 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u Václa­va Kautmana na odbore tva­rovania. Od roku 1975 až do roku 1991 pôsobil ako peda­góg na Škole úžitkového vý­tvarníctva v Kremnici. Predstavuje výber z diel, ktorý tvorí len zlomok de­saťročiami potvrdzujúcu pravdu Švábikovej snahy o úprimný výraz osobného svedectva jednotlivých ob­dobí. Na výstave prezentuje Švábik návraty k 60. a 90. ro­kom v oblasti voľnej tvorby v kresbe v spojitosti s kom­binovanou technikou. „Ju­bilujúcou výstavou nadvä­zuje na obdobia, kedy svoj kresbový potenciál najviac využíva v prospech vzťa­hu k priestoru a hmote, keď sa zrazu nástrojom poézie stáva geometria, ktorá dáva podnet k jasnému a čistému sneniu o harmónii človeka s vesmírom a prírodou,“ vy­slovil Milan Mazúr.

FERO KRÁĽ

Výtvarník, pedagóg a orga­nizátor umeleckého života v Žiline – Fero Kráľ sa narodil 12. mája 1919 v Liptovskom Mikuláši. V roku 1938 za­čal študovať na Vysokej ško­le technickej v Brne, odbor kreslenia a maľovania a na Prírodovedeckej fakulte Ma­sarykovej univerzity v Brne. V roku 1939 prestúpil na Slo­venskú vysokú školu tech­nickú, odbor kreslenia a ma­ľovania a na Prírodovedeckú fakultu Slovenskej univerzi­ty v Bratislave, ktoré ukon­čil v roku 1943. V roku 1945 sa presťahoval do Žiliny, kde pôsobil ako výtvarník v slo­bodnom povolaní, organi­zátor a pedagóg výtvarného umenia. Na sklonku svojho života odchádza v roku 2005 k svojej dcére do Stupavy a v roku 2008 zomiera. Na jeho dome na Legio­nárskej ulici v Žiline je pa­mätná tabuľa pripomínajúca spätosť jeho života a tvorby s naším mestom. „Výstava predstavuje vý­ber z jeho celoživotnej tvor­by od 40. rokov minulého storočia, najmä v oblasti maliarskej výtvarnej tvorby, veľmi silné 60. roky v oblas­ti grafickej tvorby až po ma­liarske expresívne diela po­sledného obdobia,“ prezradil Milan Mazúr.

TVORBA V EXTERIÉRI

Súčasťou výstavy sú organi­zované vychádzky s cieľom pripomenúť aj exteriérovú tvorbu vystavovaných auto­rov. Najbližšia sa uskutoční 25. apríla o 17. h. Ste srdeč­ne pozvaní.

Zdroj: - kk -

Foto: Archív PGU

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod