Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

15. júl 2019 | Henrich

Kultúra

Život v oblakoch – vysokohorské živočíchy

Pracovníci Prírodo­vedeckého úseku Považského múzea v Žiline pripravi­li pre návštevníkov hradu Strečno v severnom palá­ci trojrozmerné diorámy, ktoré realisticky približu­jú život typických vysoko­horských živočíchov vy­skytujúcich sa v porastoch kosodreviny, na alpínskych lúkach a holiach, v ska­lách, sutinách či sneho­vých výležiskách.

28.03.2018 | 15:50

Ako nás informova­la Michaela Koláriková, marketingová pracovníč­ka múzea, vysokohorské ekosystémy Západných Karpát siahajú na území Slovenska až do nadmor­skej výšky 2654,4 m n. m. Predstavujú pestrú mo­zaiku biotopov, ktoré si aj napriek stáročnému vplyvu človeka zachovali svoj prí­rodný ráz. „Nájdeme v nich pestré rastlinné a živočíš­ne spoločenstvá, ktoré sa dokonale prispôsobili drs­nému počasiu, krátkemu vegetačnému obdobiu, vy­sokej intenzite slnečného žiarenia, silným vetrom, chladu a vlhku, ako aj ob­medzenej potravnej ponu­ke počas dlhotrvajúceho zimného obdobia.“

Autormi výstavy sú zo­ológ Ladislav Hlôška z Po­važského múzea v Žili­ne a ornitológ a ekológ Miroslav Saniga z Ústa­vu ekológie lesa SAV vo Zvolene. Túto jedinečnú výstavu sprístupnili verej­nosti 17. marca a potrvá do 8. júla.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív PM

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
22 °C
19 °C
15 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod