Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. december 2023 | Oldrich
| -7°C

Zaujímavosti

Župné sčítače dopravy potvrdili porušovanie predpisov

Žilinská župa aj na podnet občanov v marci monitorovala prejazd vozidiel prostredníctvom automatického sčítacieho zariadenia na začiatku obce Oravská Lesná. V úseku je predpísaná rýchlosť 50 km/h a zakázaný prejazd vozidiel nad 12 metrov. Kamery ukázali, že mnohí vodiči predpisy porušujú a zákazy nerešpektujú.

16.04.2018 | 13:03

„Zaznamenané údaje poskytneme polícii aj ďalším cestným orgánom. Verím, že nami zistenými údajmi sa budú seriózne za­oberať a zvýši sa počet cest­ných kontrol v tomto úse­ku,“ uviedla predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová.

ŽSK začal zisťovať reálny stav dopravy na ceste II/520 aj na základe podnetov od občanov. Sťažovali sa naj­mä na to, že po ceste medzi Oravskou Lesnou a Novou Bystricou na Kysuciach pre­chádzajú kamióny, ktoré tam majú prejazd zakázaný. „Ces­ta nie je určená pre ťažké ka­mióny. Nemá na to potrebné parametre,“ povedal riaditeľ odboru dopravy a územného plánovania ŽSK Ivan Mokrý.

Podľa automatického po­čítadla tadiaľ iba za jediný deň (16. marca) prešlo až 150 kamiónov, hoci by ta­diaľ nemal prejsť ani jeden. V priemere každý deň poru­ší zákaz prejazdu zhruba sto kamiónov. Celkovo sa den­ná premávka na ceste medzi Kysucami a Oravou pohybu­je na úrovni 1400 vozidiel. V piatok však počet vozidiel stúpa až na 2-tisíc.

„Potrebujeme vedieť, ako a kým je cesta využívaná, ako sa správajú vodiči, kto­rí tadiaľ prechádzajú. Je to dôležité pre naše ďalšie roz­hodnutia a opatrenia do bu­dúcnosti. Konáme v súlade so stratégiou rozvoja – Ži­linský kraj 22+. V oblasti do­pravy je naším cieľom zlep­šovanie stavu ciest,“ dodala županka Erika Jurinová.

Počítadlá dopravy do­kážu aj odmerať rýchlosť. A výsledky nie sú lichoti­vé. „Okrem počtu prechá­dzajúcich motorových vozidiel podľa ich kategó­rií sme zisťovali aj dodržia­vanie stanovenej rýchlosti. Tá je v sledovanom úseku 50 km/h. Ukázalo sa, že to mnohí vodiči nerešpektujú. V nedeľu 25. marca prekro­čilo predpísanú päťdesiat­ku takmer 40 % vozidiel,“ upozornil riaditeľ odboru dopravy Ivan Mokrý.

Žilinský samosprávny kraj realizuje profilové sčí­tanie dopravy v Oravskej Lesnej od polovice marca. Zariadenie bolo umiestnené v úseku cesty, ktorú vlast­ní ŽSK a ktorá je plynulým pokračovaním cesty me­dzi kysuckým a oravským regiónom. Spojnica je ces­tou II. triedy a je zatiaľ vo vlastníctve Slovenskej sprá­vy ciest. V budúcnosti by ju mali odovzdať ŽSK.

Zdroj: Lukáš Milan

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod