Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

29. február 2020 | Radomír
| -2°C

Právo a dane

Aj vyhotovovanie a používanie fotografií podlieha právnej úprave

Zachytávanie spomienok fotografovaním je bežnou súčasťou života takmer každého z nás. Vyhotovovať fotografie môže každý. Je však dôležité uvedomiť si, že aj táto oblasť je regulovaná právnymi normami. Obmedzenia týkajúce sa vyhotovovania a používania fotografií majú značný vplyv na zákonnosť postupu každého fotografa. Ako neporušiť zákon?

01.12.2017 | 10:52

Základné pravidlá pre fo­tografovanie osôb, ich súkromia a prejavov osobnej povahy stano­vuje v rámci ochrany osobnosti Občiansky zákonník. Každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, naj­mä života a zdravia, občianskej cti, ľudskej dôstojnosti, súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. To znamená, že každý, kto vyhotovuje alebo používa foto­grafiu, na ktorej je zachytená oso­ba, jej prejavy osobnosti alebo jej osobné údaje, je povinný postupo­vať tak, aby vytvorením alebo po­užitím fotografie nebolo zasiah­nuté do jej práv a súkromia.

Fotografie týkajúce sa fyzickej osoby sa smú vyhotoviť alebo po­užiť len s jej privolením. To zna­mená, že nikto nesmie vyhotoviť alebo použiť fotografiu osoby bez jej vedomia a súhlasu. Súhlas s vy­hotovením alebo použitím však nemusí byť len písomný. V mno­hých prípadoch postačuje aj ude­lenie súhlasu ústnou formou alebo súhlas konkludentný, t. j. nevý­slovný súhlas tak, že osoba foto­grafovanie strpí, pokiaľ nie je po­chybnosť, že takto vyjadrila súhlas s fotografovaním.

Z vyššie uvedených zákonných obmedzení však existujú aj určité výnimky, kedy sa súhlas na vyho­tovenie alebo použitie fotografie nevyžaduje, tzv. zákonné licencie. Ide o prípady, v ktorých sa foto­grafie osoby použijú na úradné účely na základe zákona (napr. identifikácia osoby v trestnom konaní), na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, roz­hlasové a televízne spravodajstvo. To znamená, že ak napríklad fo­tograf dennej tlače odfotografuje dav protestujúcich ľudí pre účely tlačového spravodajstva, na takéto vyhotovenie a použitie fotografie osôb sa nevyžaduje individuál­ne privolenie každého účastníka davu. Avšak ani takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnený­mi záujmami dotknutých osôb.

Modelovým príkladom poru­šenia zákona je nielen vyhoto­venie a použitie fotografie osoby bez jej súhlasu, ale aj vytvorenie fotografie vozidla, na ktorej zreteľ­ne vidieť evidenčné číslo, za pred­pokladu, že toto odhaľuje identitu majiteľa vozidla a jej zverejnenie napríklad na internetovej stránke.

Základným kritériom pre vyho­tovenie a použitie fotografie je po­súdenie, či jej vyhotovením alebo použitím nedôjde k zásahu do súk­romia fotografovanej osoby. Aj keď zákon výslovne neurčuje hranice súkromia fyzických osôb, túto me­dzeru vypĺňajú súdy svojou rozho­dovacou činnosťou. Miera práva na rešpektovanie súkromného a ro­dinného života sa však automatic­ky znižuje v závislosti od toho, do akej miery sám jednotlivec stavia svoj súkromný život do kontaktu s verejným životom.

Špeciálnu skupinu osôb, u kto­rých právo na ochranu súkromia ustupuje pred právom na verej­né informácie, tvoria v súvislosti s vyhotovovaním a používaním fo­tografií osoby verejného záujmu, najmä politici, policajti, mediálne známe osobnosti alebo športov­ci. Na vyhotovenie alebo použitie fotografie osoby vykonávajúcej veci verejné alebo verejnú funkciu sa tak nevyžaduje jej privolenie, napr. pri zákroku policajta, prejave politika alebo športovom výkone. Aj takéto fotografovanie má však svoje hranice. Súhlas osoby verej­ného záujmu sa vyžaduje výhrad­ne v súvislosti s vyhotovovaním a používaním fotografií zobrazu­júcich jej súkromný život.

Riešenie otázky použiteľnosti fotografie osoby alebo jej súkro­mia predstavujú voľne prístupné fotobanky obsahujúce databázu fotografií, použitím ktorých nie­lenže neporušíte autorské právo, ale navyše na ich zverejnenie ne­potrebujete ďalší súhlas.
V prípade, že ste sa stali obeťou porušovania zákona nedovoleným vyhotovením alebo použitím fo­tografie vašej osoby či osobných údajov, môžete podať návrh na za­čatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osob­ných údajov Slovenskej republiky.

Nápravu porušeného práva mož­no dosiahnuť aj v súdnom kona­ní. Prostriedkami súdnej ochra­ny osobnosti človeka sú návrh na upustenie od neoprávneného zá­sahu (negatórna žaloba), návrh na odstránenie následkov zásahov (reštitučná žaloba) a návrh na po­skytnutie ochrany osobnosti a prí­padne aj primeraného finančného zadosťučinenia (satisfakčná žaloba).

V dnešnom modernom sve­te dochádza k častému porušo­vaniu zákona najmä v dôsledku zverejňovania fotografií osôb na sociálnych sieťach, akou je aj in­ternetová stránka Facebook. Tejto problematike a ochrane osobnosti na sociálnych sieťach sa budeme podrobnejšie venovať v nasledujú­cich článkoch.

Zdroj: Michaela Bočková

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod