Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

7. jún 2023 | Róbert
| 12°C

Právo a dane

Ako sa brániť pri odtiahnutí auta súkromnou spoločnosťou?

Obec ako správca cesty zabezpečuje odťahovanie vozidiel z komunikácií súkromnou obchodnou spoločnosťou, s ktorou má na tento účel uzatvorenú zmluvu na odťahovanie vozidiel. Za odtiahnutie vozidla vám spoločnosť vyúčtuje paušálne určený poplatok a stávate sa jej dlžníkom. Je to správne?

13.01.2019 | 09:52

Podľa zákona o cestnej premávke môže od­strániť vozidlo tvo­riace prekážku cestnej pre­mávky na náklady jeho prevádzkovateľa len správ­ca cesty. Správu pozemných komunikácií vo vlastníctve obce vykonávajú prísluš­né obce, prípadne právnic­ké osoby nimi na tento účel založené alebo zriadené. Správcom cesty, a teda oso­bou oprávnenou odstrá­niť vaše motorové vozidlo z pozemnej komunikácie, môže byť výlučne obec ale­bo právnická osoba ňou na tento účel založená alebo zriadená. Odstránenie motorové­ho vozidla z cesty bez súhla­su jeho prevádzkovateľa je vážnym zásahom do vlast­níckych práv. Takéto od­stránenie môže vykonať iba správca cesty. Pri odstraňo­vaní vozidla vystupuje ako orgán verejnej moci a nesie zodpovednosť za jej výkon. Nemôže ju zmluvne previesť na iného, a to ani po technic­kej stránke. V súvislosti so správou po­zemných komunikácií vzni­kajú výlučne verejnoprávne vzťahy, nie súkromnopráv­ne. Odstránenie vozidla nie je súkromnoprávnym aktom, pri ktorom by prichádza­lo do úvahy zastúpenie sú­kromnou spoločnosťou ako podnikateľským subjektom. Súkromná spoločnosť bez zákonného splnomocnenia nepôsobí v oblasti verejno­právnych vzťahov. Súkromné spoločnos­ti nezaložené obcami pre­to nie sú v medziach zákona oprávnené vykonávať od­straňovanie vozidiel z po­zemných komunikácií na­miesto správcu cesty, a to z dôvodu absencie naplnenia zákonných podmienok pre odstraňovanie motorových vozidiel tvoriacich prekážku cestnej premávky v zmys­le cestného zákona a zákona o cestnej premávke. Ak je zmluva, na základe ktorej súkromná spoločnosť vozidlá odťahuje, neplat­ným právnym úkonom, na­koľko ňou obec ako správca cesty v rozpore so zákonom preniesla časť právomoci ve­rejnej správy na súkromný subjekt, poplatky uhradené súkromnej spoločnosti pre­vádzkovateľmi odtiahnutých vozidiel predstavujú bezdô­vodné obohatenie, ktoré sa musí vydať. Nikto vám nemô­že brániť v prevzatí odtiahnu­tého vozidla, a to ani v prípa­de nezaplatenia poplatku za jeho odtiahnutie. Podľa sta­noviska Generálnej prokura­túry SR, kto podmieňuje vy­danie vozidla odtiahnutého bez vedomia a súhlasu jeho majiteľa, resp. oprávneného užívateľa zaplatením úhra­dy za odtiahnutie vozidla, dopúšťa sa trestného činu útlaku podľa § 237 Trestné­ho zákona. Uvedené platí bez ohľadu na to, či samotné od­tiahnutie bolo vykonané v sú­lade so zákonom alebo nie. A čo otázka nákladov za odtiahnutie? Spravidla sa uplatňujú v paušálnej sume stanovenej znaleckým po­sudkom. Najvyšší súd vo svojom rozsudku skonštato­val, že správca komunikácie môže požadovať iba nákla­dy, ktoré boli skutočne, pre­ukázateľne a priamo vynalo­žené na odstránenie vozidla. Výška týchto nákladov bude v každom prípade odstrá­nenia vozidla individuálna a bude závislá od vzdialenosti z miesta, z ktorého sa odstrá­nenie uskutočňuje, do mies­ta, kam sa vozidlo odstraňuje a tiež od dopravných techno­lógií a prostriedkov, ktoré sú na odstránenie použité. Pre­to nemožno v žiadnom prípa­de aplikovať paušálne určenie ceny za výkon núteného od­stránenia vozidla.

Zdroj: Michaela Bočková

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod