Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. august 2020 | Jerguš
| 18°C

Právo a dane

Cestovanie do zahraničia

Leto už začalo a s ním aj dovolenkové obdobie. Nie je nič horšie, ako deň pred odchodom na dovolenku zistiť, že platnosť vášho cestovného dokladu uplynula a vám neostáva iná možnosť, ako zájazd zrušiť.

07.07.2017 | 10:18

Je potrebné si uvedomiť, že každý občan vrátane maloletého dieťaťa môže cestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom. Najčastejšie sa občania Slovenskej republiky pri vstupe do zahraničia preukazujú občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom. Cestovný pas Slovenskej republiky je verejná listina, ktorou preukazuje občan svoju totožnosť.

Pred odchodom na dovolenku je potrebné si skontrolovať platnosť cestovného pasu. Niektoré krajiny vyžadujú, aby bol cestovný pas platný aj po vycestovaní z ich územia. Mnohé krajiny dokonca podmieňujú vydanie cestovných víz potrebných na vstup do krajiny tým, že v čase odchodu z krajiny cestovný pas musí mať platnosť minimálne ďalších 6 mesiacov.

Cestovný pas sa vydáva na žiadosť oprávnenej osoby na oddelení dokladov policajného zboru. Žiadosť je možné podať aj mimo miesta trvalého bydliska na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Lehoty na vybavenie žiadosti sú rôzne, bežná lehota za poplatok v základnej sadzbe je 30 dní. Ak však cestovný doklad potrebujete skôr, je možné ho vybaviť v urýchlenej lehote do 10 alebo 2 pracovných dní. Samozrejme, táto služba je spoplatnená vyšším správnym poplatkom.

Za dieťa podáva žiadosť o cestovný doklad jeho zákonný zástupca. Ak sú rodičia rozvedení a súdom nebolo právoplatne rozhodnuté vo veciach týkajúcich sa cestovného dokladu, resp. o pozbavení alebo obmedzení výkonu rodičovských práv, žiadosť o vydanie cestovného dokladu môže podať ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa, pričom súhlas druhého rodiča sa nevyžaduje.

Občan starší ako 15 rokov a mladší ako 18 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu spolu s písomným súhlasom zákonného zástupcu alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti.
Podpis na súhlase musí byť osvedčený. Osvedčenie podpisu sa nevyžaduje, ak takáto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred orgánom, ktorý cestovný doklad vydáva alebo zastupiteľským úradom.

Podľa nariadenia Európskej únie, ktoré vstúpilo do platnosti 26. 6. 2012, majú členské štáty povinnosť vydávať cestovné pasy iba ako individualizované cestovné doklady, a preto zápisy o deťoch mladších ako 5 rokov sa nevykonávajú do cestovného pasu rodiča.
Občan mladší ako 5 rokov, ktorý cestuje do zahraničia, potrebuje vlastný cestovný pas.

Osoba staršia ako 15 rokov v krajinách Európskej únie môže svoju totožnosť preukazovať občianskym preukazom. V mnohých krajinách mimo Európskej únie budete musieť cestovať s cestovným pasom. Pre občanov Slovenskej republiky platí pre vstup do niektorých štátov vízová povinnosť.

V prípade, že maloleté dieťa cestuje len s jedným rodičom, môže sa stať, že pred vstupom do krajiny od vás budú požadovať súhlas druhého rodiča, prípadne rozhodnutie súdu o zverení do opatery. Každá krajina upravuje vstup dieťaťa s jedným rodičom, resp. cudzou osobou individuálne. Je preto potrebné, aby si rodičia pred odchodom do cudzej krajiny preverili podmienky, ktoré je potrebné splniť pre vstup do krajiny na zastupiteľskom úrade príslušnej krajiny alebo na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, prípadne v cestovnej kancelárii, ktorá zájazd organizuje.

V zásade platí, že podľa ustanovení zákona o rodine v bežných veciach majú obaja rodičia rovnaké práva a povinnosti a každý z rodičov môže konať samostatne. Musíme však upozorniť, že musí ísť o krátkodobý pobyt. Ak ide o dlhodobý pobyt, na premiestnenie a zdržiavanie sa dieťaťa mimo krajiny jeho obvyklého pobytu, je nutné zaobstarať si aj súhlas druhého rodiča, nakoľko takéto premiestnenie dieťaťa bez súhlasu sa považuje za neoprávnené a môže byť považované za rodičovský únos.

Ak krajina vyžaduje pre vstup maloletého dieťaťa v sprievode jedného rodiča súhlas druhého rodiča, mal by byť napísaný v štátnom jazyku krajiny, do ktorej rodič s dieťaťom cestuje, resp. v anglickom jazyku. Podpis na súhlase by mal byť notársky osvedčený a keďže ide o listinu, ktorá má súvislosť so zahraničím, jedinou oprávnenou osobou na osvedčenie pravosti podpisu je notár, resp. notársky kandidát poverený notárom. Pri osvedčovaní podpisu bude od vás notár vyžadovať platný identifikačný doklad a budete musieť zaplatiť poplatok podľa vyhlášky o odmenách a náhrad notárov. V súhlase musia byť uvedené základné údaje o dieťati vrátane údajov o cestovnom pase; identifikačné údaje o sprevádzajúcom rodičovi; krajina, do ktorej spolu s dieťaťom cestujú a aspoň približná dĺžka pobytu. V prípade, že dieťa nemá rovnaké priezvisko rodičov, je vhodné, aby mali so sebou rodný list, z ktorého je zrejmé, kto je rodičom dieťaťa.

Zdroj: Mgr. Ing. Karin Krajči

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod