Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. jún 2020 | Karolína
| 7°C

Právo a dane

Čo si počať s „čiernymi“ skládkami?

Ekologicky zmýšľajúci človek vie, ako nakladať s odpadom, ktorý si sám vyprodukuje, resp. kam ho má odovzdať na ďalšie zhodnotenie alebo jeho likvidáciu. Problém nastáva v situácii, keď sa odpad začne len tak povaľovať a hromadiť na mieste na to neurčenom, čím vznikajú neslávne známe „čierne“ skládky.

12.12.2016 | 13:28

Problematika odpadov je legislatívne upravená v pomerne novom zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zákon o odpadoch jasne hovorí, že každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom, prípadne rozhodnutiami príslušných štátnych orgánov.

Nakladanie s odpadom, resp. zaobchádzanie s ním musí byť vykonávané takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie a zároveň tak, aby nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

Už dlhšiu dobu sa kladie dôraz aj na separovanie odpadu, ktorý je následne možné recyklovať, čím sa vo veľkej miere chráni životné prostredie. Každému sú určite známe farebne odlíšené kontajnery – plasty, kovy, papier, sklo. V prípade niektorých odpadov, ako sú pneumatiky, elektroodpad alebo použité batérie a akumulátory, zákon dokonca umožňuje ich bezplatné odovzdanie príslušnému predajcovi alebo distribútorovi bez povinnosti viazania na kúpu novej pneumatiky, elektrozariadenia a pod. K dispozícii sú taktiež zberné dvory prevádzkované obcami.

I napriek týmto skutočnostiam však existuje ešte stále mnoho ľudí, ktorí separáciu nevykonávajú alebo ktorí namiesto bezplatného odovzdania starých pneumatík do najbližšieho pneuservisu radšej pod rúškom tmy vyvezú pneumatiky k najbližšiemu potoku.

Práve prípady nelegálnych (čiernych) skládok sú tie najhoršie. Stretnúť sa s nimi môžeme na okraji miest a obcí, pri vodných tokoch, na odpočívadlách či v lesoch. Vedeli ste, že jedna pneumatika sa dokáže vo voľnej prírode rozložiť až o 500 rokov?

Nový zákon o odpadoch umožňuje každému občanovi aj právnickým osobám oznamovať príslušným orgánom (obci, v ktorej územnom obvode sa „čierna“ skládka nachádza, okresným úradom, ale aj priamo Ministerstvu životného prostredia SR) nezákonne umiestnený odpad. Po prvýkrát v histórii tak oznamovanie nelegálnych skládok nie je viazané iba na oznámenia tzv. povinných osôb – vlastníkov, správcov či nájomcov pozemkov, ktoré si oznamovaciu povinnosť často neplnili.

Stále však platí, že každý vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu.

Po doručení oznámenia o nelegálnej skládke sú obec a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva povinní vzájomne sa informovať o doručenom podnete, a to do 7 pracovných dní.

Ak orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zistí, že bol spáchaný trestný čin, je povinný to oznámiť orgánom činným v trestnom konaní. Ak rozsah „čiernej“ skládky nenaplní znaky skutkovej podstaty trestného činu, začnú príslušné orgány správne konanie za účelom určenia zodpovednej osoby. Ak sa ani počas správneho konania nezistí osoba zodpovedná za nezákonné umiestnenie odpadu, je odstránenie povinná zabezpečiť obec, na ktorej území bola skládka umiestnená. Obci však nič nebráni v tom, aby nelegálnu skládku odstránila neodkladne po jej zistení aj bez realizovania správneho konania.

Pokiaľ sa v príslušnom konaní zistí osoba zodpovedná za umiestnenie nelegálnej skládky, je povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu v súlade so zákonom o odpadoch na vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, urobí tak výlučne prostredníctvom osoby, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou alebo prostredníctvom obce, ak túto činnosť obec zabezpečuje sama.

Nezákonné umiestnenie nelegálnej skládky je priestupkom, za ktorý môže byť zodpovednej osobe v priestupkovom konaní uložená pokuta od 1500 € do 2500 €, v prípade správnych deliktov právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov pokuta od 500 € až do 350 000 €.

V neposlednom rade treba zdôrazniť, že ak nelegálna skládka nadobudne taký rozsah, že naplní skutkovú podstatu trestného činu, páchateľovi hrozí trest odňatia slobody až na 2 roky, v najzávažnejších prípadoch až na 8 rokov.

Problematika nelegálnych skládok sa týka každého z nás. Hoci štatistiky nasvedčujú tomu, že triedenie a recyklácia je na vzostupe, stále to nie je optimálne. Pritom stačí len tak málo, napr. vyhodiť plechovku do správnej zbernej nádoby, neodhodiť obal z dojedenej čokolády na ulici alebo na turistickom chodníku a odhodiť ho do najbližšieho koša,  naše okolie by bolo hneď krajšie.

Zdroj: Mgr. Terézia Petrová

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod