Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

14. august 2020 | Mojmír
| 18°C

Právo a dane

Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2016

Marec je obdobím, v ktorom sa najčastejšie skloňuje slovo daňové priznanie (DP). Povinnosť podať daňové priznanie nám vyplýva zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákona o DzP). V tomto článku zistíte, či ste osobou povinnou podať daňové priznanie.

06.03.2017 | 07:42

Každá fyzická osoba (FO), ktorá dosiahla v roku 2016 zdaniteľné príjmy, je podľa zákona o DzP daňovníkom. Do celkových zdani­teľných príjmov sa u FO zahrňuje príjem dosiahnutý na území Slo­venskej republiky (SR) a aj v za­hraničí, ak ide o daňovníka, ktorý má na území SR trvalý pobyt alebo ktorý sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku.

Daňovník, ktorého celko­vé zdaniteľné príjmy dosiahnu­té v roku 2016 presiahli sumu 1 901,67 eura, musí podať DP FO za zdaňovacie obdobie 2016. Zda­ňovacím obdobím je kalendárny rok. Ak daňovník dosiahol príjmy nižšie ako je suma 1901,67 eura, daňové priznanie nemusí podávať. Daňové priznanie nemá povinnosť podať ani v prípade, že má živnosť alebo vykonáva inú podnikateľ­skú činnosť. Nepodanie daňového priznania však nie vždy môže byť výhodou. Sú situácie, keď je pre daňovníka aj pri príjmoch nižších ako 1901,67 eura výhodné podať daňové priznanie, lebo daňovní­kovi vznikne daňový preplatok. Dobrovoľné podanie DP FO je pro­spešné najmä pre dôchodcov, ktorí pracovali počas roka a ich príjem bol nižší ako 1901,67 eura.
Do daňového priznania uvádza daňovník iba zdaniteľné príjmy. Neuvádza tam príjmy, ktoré podľa zákona o DzP nie sú predmetom dane a tie, ktoré sú oslobodené o dani z príjmov.
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane – to znamená príjmy, ktoré nevstupujú do príjmov pre účely zdaňovania – sú napríklad príjmy získané darovaním a dedením za podmienok stanovených v zákone, ďalej tiež úver a pôžička alebo po­diel na zisku. Podiel na zisku nebu­de predmetom dane poslednýkrát za rok 2016. Podiely za rok 2017 sa novelou účinnou od 1. 1. 2017 stá­vajú predmetom dane.

Príjmy oslobodené od dane sú príjmy, ktoré neovplyvňujú základ dane pri splnení podmienok pre oslobodenie. Patria tu napr. príjmy z predaja nehnuteľnosti po uply­nutí piatich rokov odo dňa jej na­dobudnutia do vlastníctva alebo jej vyradenia z obchodného majetku. Taktiež tu patria aj príjmy z pre­daja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyrade­nia z obchodného majetku.
Príjmy, ktoré sú predmetom dane, rozdeľujeme na aktívne a pasívne.

 

AKTÍVNE PRÍJMY

Príjmy zo závislej činnosti podľa § 5, teda príjmy vyplývajúce zo za­mestnaneckého alebo obdobného pracovného pomeru.
Príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 (napr. príjmy živnostní­kov, lekárov, audítorov, daňových poradcov).
Príjmy z inej samostatnej zárob­kovej činnosti podľa § 6 ods. 2 záko­na (napr. príjmy podliehajúce autor­skému zákonu – tvorba umeleckého výkonu, príjmy znalcov, tlmočníkov, sprostredkovateľov poistenia, správ­cov konkurznej podstaty).

 

PASÍVNE PRÍJMY

Príjmy z prenájmu nehnuteľnos­tí podľa § 6 ods. 3, nehnuteľnosti ktoré nie sú predmetom podni­kania alebo nie sú zaradené v ob­chodnom majetku podnikateľa.
Príjmy podľa § 6 ods. 4, ktoré majú charakter slobodného povo­lania a zaraďujú sa medzi príjmy z použitia diela a použitia umelec­kého výkonu.
Kapitálové príjmy – úroky a iné pravidelné výnosy z cenných pa­pierov, príjmy z predaja cenných papierov a pod.
Ostatné príjmy – napr. rôzne prí­ležitostné príjmy, príjem z nepe­ňažnej výhry, príjmy z predaja ne­hnuteľností a hnuteľných vecí za zákonom stanovených podmienok, príjmy z predaja cenných papierov či podielu v spoločnosti, či rôzne výhry. Ak daňovník za rok 2016 dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vy­konávaných mimo pracovného po­meru, podáva daňové priznanie typu A. Ak daňovník za rok 2016 dosiahol aj príjem z podnikania, inej samo­statnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostat­ný príjem, podáva daňové priznanie typu B.
Ak daňovník dosiahol v roku 2016 iba príjmy zo závislej činnosti na území SR a požiadal svojho za­mestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, nie je povinný podať DP FO, a to ani v prípade, že je podni­kateľ (ak nedosiahol z podnikania stratu). Ročné zúčtovanie je v tomto prípade náhradou DP FO.
Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, teda kalendárneho roka. Lehota 3 mesia­ce od konca zdaňovacieho obdobia 2016 je piatok 31. 3. 2017. Daňovník si môže túto lehotu zákonne predĺžiť až do 30. 6. 2017, a to jednoduchým oznámením o predĺžení lehoty, kto­rou musí byť posledný deň jedného z nasledujúcich mesiacov, kedy chce daňové priznanie podať (teda lehotu je možné predĺžiť do 30. 4. 2017, do 31. 5. 2017 alebo do 30. 6. 2017). Toto oznámenie musí daňovník poslať správcovi dane najneskôr do 31. 3. 2017. Ak má daňovník príjmy plynú­ce zo zdrojov v zahraničí, lehotu si môže predĺžiť obdobným spôsobom až do 30. 9. 2017.
Prípadne vzniknutá daňová po­vinnosť v daňovom priznaní je splatná v termíne na podanie daňo­vého priznania, teda do 31. 3. 2017 alebo do predĺženej lehoty, ktorú daňovník oznámil správcovi dane.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod