Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

30. september 2023 | Jarolím
| 6°C

Právo a dane

Delenie príjmov

Príjmy rozdeľujeme na aktívne príjmy (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti) a pasívne príjmy (príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu, kapitálové príjmy a ostatné príjmy).

02.08.2016 | 15:52

Príjem, ktorý fyzická osoba dosahuje, má povinnosť posúdiť z daňového pohľadu a v prípade príjmov, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb a nie sú od dane z príjmov oslobodené, vzniká fyzickej osobe povinnosť zdanenia takéhoto príjmu. Dosiahnutý príjem je možné v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP) znížiť o oprávnené daňové výdavky podľa druhu dosiahnutého príjmu.


V praxi nastáva v určitých prípadoch situácia, keď sa jeden zdaniteľný príjem vzťahuje na viaceré osoby. To znamená, že viaceré osoby majú právo na vyplatenie časti príjmu na základe vopred stanovených pravidiel, ktoré určujú percentuálny podiel na príjme.


Pri vyplácaní takéhoto príjmu hovoríme o delení spoločne dosiahnutých príjmov fyzických osôb a v nadväznosti na možnosť uplatnenia daňových výdavkov aj o delení spoločných výdavkov. Výdavky znižujúce zdaniteľný príjem musia byť vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie týchto príjmov, teda musia priamo alebo nepriamo s dosahovaným príjmom súvisieť. Daňovník môže uplatniť len taký spôsob delenia príjmov a výdavkov, ktorý je prípustný pre príslušný druh príjmov.


Príjmy, ktoré podliehajú povinnosti delenia, majú v zákone o dani z príjmov špecifické postavenie. Nie sú taxatívne vymedzené v zákone, ale ich delenie vyplýva z viacerých ustanovení. V tejto súvislosti vyberieme zo zákona tie, ktoré sa v praxi vyskytujú.


V nadväznosti na rozdelenie príjmov na aktívne a pasívne platí, že pri príjme zo závislej činnosti nie je možné uplatniť princíp delenia. Delenie sa bude vzťahovať na príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ZDP), príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ZDP) a ostatné príjmy (§ 8 ZDP). Pri dosiahnutí príjmu, kde sa môže uplatniť princíp delenia, je potrebné posúdiť postavenie osoby a vzájomných vzťahov s inými osobami, s ktorými sa fyzická osoba musí, prípadne môže o príjem deliť.


Najčastejší prípad v reálnom živote je príjem, ktorý plynie manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva. Dosahované príjmy manželov sa zahŕňajú do základu dane v rovnakom pomere u každého z nich. Za predpokladu, že sa dohodnú inak (čo im ZDP priamo dovoľuje vetou „ak sa nedohodnú inak“), budú sa príjmy deliť podľa tejto dohody. Príjmy manželov je možné znížiť o daňové výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie týchto príjmov, a to v tom istom pomere, ako sú rozdelené príjmy, ich zahrnúť do základu dane každého z manželov.


Druhý prípad je spoluvlastníctvo dvoch alebo viacerých fyzických osôb k veci alebo zo spoločných práv. V tomto prípade ide o príjmy dosiahnuté spoločne dvoma alebo viacerými daňovníkmi z dôvodu spoluvlastníctva k veci alebo zo spoločných práv. Príjmy sú delené podľa ich spoluvlastníckych podielov, ak nie je právnym predpisom ustanovený alebo účastníkmi dohodnutý iný podiel v nadväznosti na § 137 až 142 Občianskeho zákonníka. Príjmy plynúce zo spoluvlastníctva je možné znížiť o spoločné výdavky vynaložené na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie. Rozdelené príjmy aj výdavky podľa spoluvlastníckych podielov sa zahŕňajú do základu dane zvlášť u jednotlivých daňovníkov v ich daňových priznaniach.


Ďalší prípad je výkon spoločného podnikania alebo zo spoločnej inej samostatnej zárobkovej činnosti. Tu patria príjmy dosiahnuté daňovníkmi pri spoločnom podnikaní alebo zo spoločnej inej zmluvy o združení samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP), známe zmluvy o združení podľa § 829 až 841 Občianskeho zákonníka, ktoré musia mať písomnú podobu. Uplatnenie daňových výdavkov je, samozrejme, možné v súlade so ZDP, pričom do základu dane jednotlivých daňovníkov sa budú príjmy a výdavky zahrňovať rovným dielom, ak nie je v zmluve o združení určené inak. Taktiež tu patria aj príjmy dosiahnuté v pozemkových spoločenstvách bez právnej subjektivity. Zdaniteľné príjmy a daňové výdavky sú zahrňované do základu jednotlivých členov pozemkového spoločenstva rovným dielom alebo na základe podielov v zmluve o združení.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod