Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

6. december 2023 | Mikuláš
| -10°C

Zaujímavosti

Deň s Volkswagen úžitkovými vozidlami v Galimexe Žilina

Do pestrého modelového portfólia jednej z najväčších svetových automobiliek patria okrem tradičných osobných vozidiel aj úžitkové modely. Divízia Volkswagen úžitkové vozidlá v súčasnosti ponúka štyri modely.

05.11.2018 | 13:49

Za každých okolností ale môžeme hovoriť o tzv. „štýlových pracantoch“, ktorí dnes majú komfortom pre posádku veľmi blízko práve k osobným modelom značky VW. Výhodou úžitkových vozidiel ale logicky aj naďalej ostáva široká škála využiteľnosti. V rámci unikátneho podujatia Volkswa­gen Úžitkové vo­zidlá Test & Drive Days 2018 sa mohli profesi­onáli, ako aj široká verejnosť presvedčiť o nesporných kvalitách vozidiel Volkswa­gen na vlastnej koži v rám­ci testovacích jázd. My sme navštívili žilinskú zastávku, ktorá mala svoje zázemie v showroome Volkswagen spoločnosti Galimex.

Najmenším, ale vďaka žia­rivej „cherry“ červenej farbe zároveň aj najviac nápadným modelom na celej Roadshow bol Volkswagen Caddy v špe­ciálnej verzii Edition 35. Ob­ľúbenosť modelového radu Caddy pramení z vysokej pri­danej hodnoty tohto modelo­vého radu. Okrem špičkových úžitkových vlastností stojí za zmienku špičková obratnosť, prameniaca z kompaktných rozmerov tohto modelu. Sil­nou stránkou je i dostupná ponuka jednotlivých verzií vrátane bohatej palety po­honných jednotiek. Okrem vyslovene úžitkových va­riantov so skriňovým úlož­ným priestorom sú k dispozí­cii aj dobre vybavené osobné verzie. Tie bez preháňania v mnohých prípadoch pred­stavujú dokonca adekvátnu alternatívu k MPV či SUV. Volkswagen Caddy si je mož­né objednať buď v základnej verzii, alebo s predĺženou ka­rosériou a 7-miestnym uspo­riadaním interiéru ako Caddy Maxi. Okrem predného po­honu Volkswagen ponúka aj špeciálne verzie s pohonom všetkých kolies Caddy All­track. Testovaná verzia Edi­tion 35 odkazuje na výro­čie od začiatku výroby tohto modelu. Bohatá výbava vy­chádza z verzie Comfortline a vizuálne je ešte obohatená o prvky odkazujúce práve na Edition 35. Cena Volkswa­gen Caddy Edition 35 so zá­žihovým motorom 1,0 TSI (102 koní) a 5-st. manuálnou prevodovkou začína na sume 24 840 € s DPH.

Ešte väčším „kultom osob­nosti“, ako ponúka model Caddy, sa bezpochyby môže pochváliť Volkswagen Mul­tivan. História modelov Volkswagen T sa začala pí­sať už v roku 1950, legen­dárnym modelom T1 Bulli s dvojfarebným lakovaním. Aktuálne Volkswagen ponú­ka už šiestu generáciu mo­delov T. Okrem pracovnej verzie Transporter má auto­mobilka v ponuke aj osobnú verziu Caravelle. Absolútnym vrcholom modelového radu je napriek tomu už 30 rokov model Multivan. Pre úče­ly Roadshow bol k dispozícii Volkswagen Multivan Edition 30. Aj v tomto prípade je sa­mozrejmosťou nadštandard­ná výbava, ako aj špeciálny dizajnový balík s doplnkami odkazujúcimi na 30. výročie tohto modelového radu. Pre model Multivan ako luxus­nú „rodinnú dodávku“ s dvo­ma pohodlnými otočnými „kreslami“ v druhom rade sa len ťažko hľadá adekvátna konkurencia. Samozrejmos­ťou je aj dostupnosť silných a výkonných, ale zároveň aj úsporných motorizácií. K dis­pozícii sú aj v tomto prípa­de verzie s pohonom všet­kých kolies 4Motion. V opcii je možné siahnuť dokon­ca aj po uzávierke zadného diferenciálu. V takejto konfi­gurácii dokáže Multivan ná­sledne v teréne zahanbiť aj mnoho SUV modelov. Cena špičkovo vybaveného modelu Volkswagen Multivan Edition štartuje na sume 44 316 € s DPH. V tomto prípade sa o pohon stará turbodiesel 2,0 TDI (150 koní), skombi­novaný so 6-st. manuálnou prevodovkou. Absolútnym vrcholom celého modelové­ho radu sú veľmi známe ces­tovateľské verzie PanAmeri­cana a California.

Priblíženie úžitkových vozidiel ku klasickým „oso­bákom“ najlepšie demon­štruje najnovšia generácia modelového radu Volkswa­gen Crafter. Mimochodom, tento model sa môže popýšiť aj prestížnym ocenením In­ternational Van of the Year 2017. Novinka medzi dodáv­kami, ktorá je na našom trhu dostupná od minulého roka, je z konštrukčného hľadiska doslova prešpikovaná mo­dernými technológiami vrá­tane užitočných jazdných asistentov. Tie okrem bez­pečnosti profesionálom za volantom tejto veľkej do­dávky značne uľahčujú každodenný život. Samo­zrejmosťou je aj v tomto prí­pade veľmi široká ponuka dostupných verzií. Zákaz­ník si má možnosť pri skri­ňovej dodávke zvoliť rázvor, dĺžku karosérie, ako aj jej výšku. Okrem toho Volkswa­gen Crafter ponúka aj ďal­šie možnosti konfigurácie so špecializovanými nadstav­bami či upravenými šasi ka­rosérie podľa typu nadstavby. V rámci pohonu sú k dispozí­cii verzie s poháňanou pred­nou nápravou, ďalej pohá­ňanou zadnou nápravou, ako aj pohonom všetkých kolies. Za volantom modelu Crafter sa jednoducho nech­ce ani veriť, že šoférujete už pomerne veľkú dodávku. Komfortnou chuťovkou bolo v našom prípade veľmi po­hodlné vzduchové odpruže­nie sedačky vodiča. Pochvalu si zaslúži aj celková kultivo­vanosť. Do interiéru, na roz­diel od niektorých konku­rentov, na naše prekvapenie neprenikali žiadne rušivé „pazvuky“ smerom z ná­kladného priestoru. Najdo­stupnejší Volkswagen Crafter 30 s turbodieselom 2,0 TDI (102 koní), 6-st. manuál­nou prevodovkou a poháňa­nou prednou nápravou stojí 21 036 € s DPH.

Nakoniec si nechávame pomyselnú čerešničku na torte. Tou je z nášho pohľa­du Volkswagen Amarok. Aj tento pikap sa radí k úžit­kovým vozidlám s logom Volkswagen. Kategória vo­zidiel typu pikap zazname­náva v posledných rokoch obrovský progres. Z vozidiel určených výhradne na tvrdú prácu v náročných podmien­kach sa v poslednom období čoraz častejšie stávajú aj imi­džové alternatívy k vozidlám typu SUV. Oba diametrálne odlišné zákaznícke svety po­krýva aj nová generácia mo­delu Volkswagen Amarok. V našom prípade sme mali na testovacie jazdy k dispo­zícii verziu Adventura Exclu­sive, ktorá má vzhľadom na výbavu, ako aj celkové stvárnenie oveľa bližšie k lu­xusným automobilom ako k rýdzo pracovnému náči­niu. Silné renomé a uznanie si nová generácia modelu Amarok vyslúžila predovšet­kým pre svoju pohonnú jed­notku. Pod prednou kapotou za každých okolností pracu­je turbodiesel 3,0 V6. V naj­výkonnejšej verzii, čo bol aj prípad nášho vozidla, dis­ponuje Amarok výkonom až 258 koní. V skratke by sme Volkswagen Amarok mohli definovať ako nekompromis­ný offroad s veľmi dobrými jazdnými vlastnosťami aj na bežných cestách a vhodný aj na dlhé diaľničné presuny. Úžasné pritom je, že vďaka elektronickým asistentom sa s ním do náročnejšieho te­rénu môže vybrať pokojne aj vodič bez patričných skúse­ností. Cena špičkového mo­delu Volkswagen Amarok V6 Adventura Exclusive začína na sume 52 716 € s DPH.

Viac informácií o spomí­naných modeloch sa dozvie­te u autorizovaného pre­dajcu vozidiel Volkswagen v našom regióne, spoločnosti Galimex, s. r. o., na Rosinskej ceste, kde na vás čakajú i ďal­šie modely značky Volkswa­gen.

Zdroj: - ph -

Foto: - ph -

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod