Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. október 2022 | Stela
| 8°C

Zaujímavosti

Dotykové obrazovky – nový nepriateľ bezpečnosti

Človek nemusí byť automobilový expert, aby si uvedomil, že technológie sa v autách dostávajú k slovu čoraz viac. Moderné vozidlá postupne strácajú funkciu bežných dopravných prostriedkov a menia sa na pojazdný multimediálny priestor. Viac technológií v našich autách nie je samo osebe vôbec na škodu. Horšie je to už však s ich ovládaním, ktoré je čoraz častejšie úlohou dotykových displejov. Tie predstavujú obrovské bezpečnostné riziko, pretože vodičovi neposkytujú hmatovú odozvu a odvracajú jeho pozornosť od riadenia vozidla.

23.01.2017 | 13:47

Aj keď trend veľkých obrazo­viek nie je vo svete automobilov žiadnou novinkou, jeho plošné rozšírenie prišlo až v posledných rokoch. Spôsobil to zvýšený záu­jem veľkých technologických gi­gantov, akými sú Google či Apple, ktorí uvideli v budúcom vývoji vozidiel rastúci potenciálny trh. V súčasnosti preto väčšina vý­robcov automobilov spolupracuje práve s podobnými spoločnosťa­mi, ktoré im dodávajú potrebné know-how pre vytvorenie stabil­ného a funkčného multimediálne­ho rozhrania. Technologické firmy budujú infotainmentové systé­my na základe svojich skúseností s ostatnými formami mobilných zariadení, a tak v oblasti ovládania logicky siahajú po dotykových ob­razovkách. Avšak to, čo môže byť dokonale bezpečné a použiteľné pri chôdzi či iných bežných čin­nostiach, môže mať pri riadení vo­zidla katastrofálne následky.

Používanie dotykovej obrazovky vášho nového vozidla počas jazdy tak môžeme prirovnať k používa­niu smartfónu či tabletu za volan­tom. Rovnako ako pri telefonovaní či písaní textových správ sa vodič ani v tomto prípade nemôže sú­strediť a o situácii odohrávajúcej sa pred autom zväčša nemá ani tušenie. V skutočnosti môže však byť dotykový panel vášho auta do­konca ešte nebezpečnejší, pretože na rozdiel od telefonovania za vo­lantom, ktoré je aktom číreho ne­rozumu, nemáte často pri ovládaní funkcií moderných áut na výber. Dôvodom je čoraz častejšie od­straňovanie fyzických ovládačov základných funkcií a ich náhra­da v menu systému infotainmen­tu. Nehovoríme tu, samozrejme, o ovládaní audiosystému, ale kaž­dodenne používaných funkciách, akými sú klimatizácia či vyhrieva­nie sedadiel.

Za čoraz častejším používaním dotykových panelov môžeme vi­dieť tiež dizajnový aspekt, čisté a hladké línie sú pre nás vodičov lákadlom a prinášajú do interiérov bežných áut dotyk budúcnosti. Po­dobná myšlienka stojí aj za použí­vaním kapacitných snímačov. Tie síce klamú telom a vyzerajú ako bežné tlačidlo, avšak taktiež nedá­vajú vodičovi fyzickú odozvu a ich použitie si vyžaduje pozornosť očí. Aj napriek faktu, že negatív­ne vplyvy používania dotykových rozhraní sú dobre známe, nemô­žeme očakávať ukončenie ich pô­sobenia na palubných doskách automobilov. Naopak, čoraz viac nových vozidiel prichádza s ovlá­daním kompletne integrovaným v jedinej dotykovej obrazovke.

Riešenie tejto nebezpečnej otázky tak ostáva v nedohľad­ne. Viaceré automobilky experi­mentujú s hlasovým ovládaním funkcií auta, avšak vyzerá to tak, že na funkčný systém si budeme musieť ešte chvíľku počkať. Zau­jímavú koncepciu, ktorá by moh­la vyriešiť otázku bezpečnosti dotykových plôch v autách, však predstavila firma Bosch. Dotyko­vý panel navrhnutý touto spoloč­nosťou totiž dokáže meniť štruk­túru svojho povrchu, vďaka čomu dáva používateľovi potrebnú hmatovú odozvu.

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod