Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. jún 2018 | Valéria

Z regiónu

Hrad Lietava po zime ožíva, nová sezóna bude nabitá programom

Tohtoročná sezóna na hrade Lietava bude nielen bohatá na množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí, ale aj pracovitá. Združenie na záchranu Lietavského hradu plánuje tento rok zamestnať na stredovekej zrúcanine 22 zamestnancov. Novinkou je aj nový knižný sprievodca, ktorý je plný zaujímavých informácií o hrade aj združení. Viac prezradil výkonný riaditeľ združenia Ľubomír Chobot.

20.04.2017 | 14:26

Rok 2017 je už v plnom prúde. Ako to vyzerá so sezónou na hra­de Lietava?
Nový pracovný rok sa už na hra­de rozbehol. Od februára tohto roku sme sa zapojili do národné­ho projektu Podpora zamestnáva­nia v rámci operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci so ži­linským úradom práce. Tento pro­jekt má administratívne na staros­ti moja manželka Janka. Projekt spočíva v tom, že úrad práce vy­pláca dlhodobo nezamestnaným alebo nezamestnaným so základ­ným vzdelaním peniaze za dob­rovoľnícku činnosť vo výške ži­votného minima. Nezamestnaní, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku činnosť v rámci tohto projektu, si týždenne odpracujú 20 hodín a mesačne je im vyplatená čiastka 198,09 eura. De facto sezóna u nás na hrade v posledné roky nikdy nekončí. To znamená, že hrad ne­opúšťame takmer po celý rok. Pre­tože máme akcie na Silvestra a Va­lentína. Stále sa tam niečo deje. Zhodli sme sa ale, že sezóna bude u nás oficiálne pre verejnosť začí­nať s otvorením turistickej sezóny. Tento rok to bude 22. apríla, kedy Klub slovenských turistov z Lie­tavskej Svinnej zaháji slávnostne turistickú sezónu pri takzvaných Skalkách – bývalý historický lom, nachádzajúci sa 200 m od hradu Lietava. V tento deň aj my chceme ponúknuť návštevníkom na hrade nejakú tú prehliadku neprístup­ných častí, či možnosť zakúpiť si nejaký suvenír alebo len skromné občerstvenie.

Vlani ste v rámci národného pro­jektu Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva zamestnali na hrade 19 ľudí. Za­pojíte sa do projektu aj tento rok?
Áno, veľmi radi by sme. Tento rok by sme v spolupráci s Minister­stvom kultúry SR a Ústredím prá­ce, sociálnych vecí a rodiny chceli zamestnať na hrade 22 ľudí. Prav­depodobný nástup by mal byť od mája a ponúkame prácu na sedem mesiacov, to jest na dobu určitú. Týmto by sme chceli osloviť všet­kých šikovných dlhodobo neza­mestnaných, ktorí majú záujem pracovať na hrade Lietava. Táto ponuka sa netýka však len nášho hradu. Celkovo je do tohto projek­tu zapojených desiatky hradných zrúcanín po celom Slovensku, napríklad v Žilinskom kraji je to okrem Lietavského hradu aj Hri­čovský hrad či Kostol sv. Heleny v Stránskom. Radi by sme využili plnú murársku sezónu, ktorá by sa mala podľa starých pranostík začať na svätého Juraja (24. aprí­la) a končiť na svätého Václava (28. septembra). Je to pre nás veľ­mi dôležité, pretože technológia opráv historických pamiatok za pomoci pôvodných vápenných technológií si vyžaduje potrebný čas, aby nám malta, použitá pri rekonštrukcii, stihla vyzrieť ešte pred nástupom zimy.

Tento rok bude sezóna na hrade bohatá na rôzne podujatia. Za­čiatkom mája sa uskutoční inau­gurácia poštovej známky hradu Lietava. Nakoľko je toto podujatie pre vás významné?
Treba si položiť otázku, koľkokrát sa Lietavský hrad objavil na poš­tovej známke v minulosti. Od fila­telistov – profesionálnych zbera­teľov vieme, že od druhej svetovej vojny sa tak nestalo. Hrad Lietava bol na poštovej známke zobrazený len jeden jediný raz, a to za Slo­venského štátu v roku 1941, kedy bola vydaná štvoredícia „Sloven­ské hrady a zámky“. Je to unikátne už len tým, že pravdepodobne už nikto z nás podobnú udalosť, ako je vydanie známky hradu Lietava, nezažije.

Tohtoročná sezóna bude na hra­de výnimočná po mnohých strán­kach. Blíži sa výročie 450. narode­nia Juraja Thurzu.
Áno, pri tejto príležitosti Združe­nie na záchranu Lietavského hra­du a obec Lietava vyhlásila rok 2017 za rok Juraja Thurzu. Zname­ná to, že všetky podujatia organi­zované obcou a združením, budú v roku 2017 organizované pod hla­vičkou tohto významného výročia. Vrcholom osláv roka Juraja Thur­zu bude sobota 2. septembra, v ten deň sa palatín narodil na Lietav­skom hrade v roku 1567. Združe­nie v spolupráci s obcou Lietava a za finančnej podpory Žilinské­ho samosprávneho kraja v areáli hradu zorganizujú Deň otvore­ných dverí spojený s oslavami na­rodenia Juraja Thurzu. Pripravu­jeme bohatý kultúrny program, oficiálne v tento deň plánujeme sprístupniť verejnosti časť hra­du, ako expozície venované hradu a združeniu a taktiež bude v ten­to deň odhalená v obci a na hrade pamätná tabuľa venovaná tejto osobnosti.

Ako združenie už fungujete 18 ro­kov. Aké máte novinky?
Novinkou je, že máme od Minis­terstva vnútra SR schválené nové stanovy združenia. Staré pôvodné stanovy z roku 1999 boli už pre našu činnosť neaktuálne a nedo­stačujúce. Predsa len do blízkej budúcnosti plánujeme na hrade spustiť stálu prevádzkovú činnosť pre návštevníkov. Taktiež rozšíre­nie členstva v združení o právnic­ké osoby, ako sú aj obce a mestá, si vyžadovalo následné prepraco­vanie stanov. Nové členstvo „In­štitucionálny člen“ nám umož­nilo osloviť všetky obce a mestá bývalého lietavského hradného panstva (28 obcí a 3 mestá), kto­rým sme ponúkli možnosť vstu­pu do združenia a tým sa podie­ľať na rozvoji cestovného ruchu obcí a miest v spojitosti s hradom Lietava.

Vo februári tohto roka ste krstili novú publikáciu o hrade Lietava.
Konkrétne je to nový sprievod­ca po hrade Lietava, ktorý vydal Slovenský skauting v spoluprá­ci s naším združením. Je to nová publikácia, ktorá veľmi detailne sprevádza návštevníka po hra­de a súčasne sú tam zverejne­né najnovšie aktuálne poznatky o hrade. Sprievodca návštevníkovi porozpráva, ako fungoval objekt v 17. storočí. Veľmi zaujímavá je kapitola o miestnostiach v čas­ti horného hradu v takzvanom Thurzovom paláci. Dnes je to už len torzo budovy s juhovýchod­nou a severozápadnou stenou, s pár „črepmi priečok“ v strede. Vďaka tomuto sprievodcovi sa člo­vek dozvie, aké konkrétne miest­nosti v jednotlivých podlažiach boli. Je to veľmi kvalitne a dob­re spracovaný materiál, robili na tom špičkoví odborníci. Zároveň je v knihe zhrnutých aj 18 rokov pôsobenia združenia ako správcu objektu. Nechýbajú archeologické nálezy, najnovšie fotografie hra­du z dielne nášho dvorného foto­grafa Petra Danka, ako aj vzácne historické zábery hradu a jeho rekonštrukcie. Táto brožúrka nás inšpirovala k tomu, že uvažujeme do budúcnosti aj nad audio sprie­vodcom, ktorý by bol nahovore­ný práve z jej textov. Návštevník, ktorý príde na hrad, dostane do rúk MP3 prehrávač vo viacjazyč­nej mutácii a pekne cez slúchadlá si môže vypočuť kvalitnú pútavú prehliadku po hrade chronologic­ky od jeho začiatku až do historic­kého vnútra jadra hradu.

 

Autor: Michala Stehlíková

Foto: Archív, Peter Danko

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
17 °C
22 °C
23 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod