Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

30. november 2022 | Ondrej, Andrej
| -3°C

Právo a dane

Kde všade musí byť zapísaný konečný užívateľ výhod?

Kto sa považuje za konečného užívateľa výhod (KÚV), určuje § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Môže ním byť výlučne fyzická osoba. Do ktorých registrov ste povinní osobu KÚV zapísať?

27.02.2019 | 12:34

KÚV sa podľa právneho poriadku SR zapisujú do registra partnerov verejného sektora (RPVS). Po novom však platí povin­nosť zapísať KÚV aj do ob­chodného registra. V oboch prípadoch ide o samostatné, od seba nezávisle fungujúce registre, podliehajúce odliš­nej právnej úprave.

Do RPVS sa zapisuje vý­lučne KÚV partnera verej­ného sektora. Tým môže byť fyzická aj právnická osoba po splnení podmienok stanove­ných zákonom č. 315/2016 Z. z. Ide o osobu, ktorá prijí­ma financie z verejného sek­tora alebo ktorá sa zúčast­ňuje verejného obstarávania a napĺňa finančné limity sta­novené uvedeným zákonom. Ak nie sú tieto špecifické podmienky naplnené, osoba nie je považovaná za partne­ra verejného sektora a nemá povinnosť zapísať seba ani jej KÚV do tohto registra. Do RPVS sa musí zapísať KÚV fyzickej či právnickej osoby, ak sú na jej zápis do registra splnené podmienky. Do obchodného regis­tra sa zapisujú KÚV výlučne právnických osôb. Túto po­vinnosť majú od 1. 11. 2018 takmer všetky právnické osoby s výnimkou subjektov verejnej správy a emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulo­vanom trhu. Povinnosť má každá spol. s r. o., a. s., ko­manditná spoločnosť, druž­stvo a aj tie právnické osoby, ktoré už sú zapísané v RPVS. Ak je KÚV pri konkrétnej osobe zapísaný v registri partnerov verejného sek­tora, právnickú osobu ne­zbavuje povinnosti zapísať osobu KÚV aj do obchodné­ho registra.

Novozapisované práv­nické osoby musia zapísať svojho KÚV do obchodné­ho registra priamo pri svo­jom prvozápise. Spoločnos­ti, ktoré túto povinnosť pri prvozápise nemali, to budú musieť urobiť najneskôr do 31. 12. 2019. Dodatočný zápis nie je náročný. Obchodné­mu registru nie ste povinní v súvislosti so zápisom KÚV predložiť žiadne listiny, kto­rými by ste navrhovaný zápis preukazovali. Stačí vyplnenie vopred predpísaného formu­lára. Náročnejšia však môže byť samotná identifikácia KÚV. V jednoduchších prípa­doch je to napr. fyzická oso­ba ako spoločník spoločnosti, ale za predpokladu, že spĺňa podmienky byť KÚV podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. Ak je spoločníkom spoloč­nosti napr. právnická oso­ba, KÚV bude práve niektorá z fyzických osôb podieľajúca sa na riadení tohto spoloční­ka. V prípade veľmi zložitej vlastníckej štruktúry spoloč­nosti môže byť identifikácia KÚV náročným procesom, pričom uvedené sa náso­bí počtom právnických osôb podieľajúcich sa na jej riade­ní či nachádzajúcich sa v jej vlastníckej štruktúre.

Zápis do RPVS je možné uskutočniť len prostredníc­tvom tzv. oprávnenej osoby, akou je napr. advokát či no­tár. Zápis KÚV do obchodné­ho registra však môže vyko­nať aj sama právnická osoba. Napriek tomu odporúčame pri zápise KÚV do obchod­ného registra využiť služ­by advokáta, ktorý vám po­môže nielen so samotným zápisom do registra, ale aj s prípravou listín, ktorými sa KÚV identifikuje. Tieto listiny síce netreba obchod­nému registru predkladať, ale každá právnická osoba je povinná viesť evidenciu svo­jich KÚV spolu s listinami, ktorými identifikovala a ve­rifikovala tieto osoby.

Takmer každá právnic­ká osoba je povinná zapísať osobu KÚV do obchodného registra, avšak nie každá je povinná zapísať sa do RPVS. Zápis konečných užívate­ľov do RPVS si preto netreba mýliť s ich zápisom do ob­chodného registra

Zdroj: Michaela Bočková

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod