Žilinský Večerník

16. jún 2024 | Blanka
| 10°C

Zaujímavosti

Na ekológiu myslí už aj automobilka Subaru

Aktuálne trendy v au­tomobilovom prie­mysle majú jasné smerovanie. Takmer všetci významní výrobcovia mohutne investujú do vývo­ja tzv. ekologických modelov.

10.12.2018 | 15:45

Tie produkujú menej emisií, a teda predstavujú aj menšiu záťaž pre životné prostredie a svet okolo nás. Kým nie­ktorým výrobcom takáto fi­lozofia vyslovene svedčí, pri iných si „zelené“ autá doká­žeme predstaviť už o niečo ťažšie. Presne do druhej spo­mínanej kategórie patrí aj značka Subaru.

Výrobca s plejádou v zna­ku ide takpovediac hlavou proti múru a veľa vecí si robí, jednoducho povedané, po svojom. Pre túto automobil­ku je už od nepamäti typic­ký predovšetkým symetrický pohon všetkých kolies, mo­tory typu boxer, ako aj zvý­šený dôraz kladený na bez­pečnosť. A práve tu môže v budúcnosti nastať menší problém. Dokážete si pred­staviť ekologicky zamerané Subaru, ktoré zároveň ne­stratí nič zo svojej originál­nej DNA či vlastnej identity?

S hybridmi v Subaru expe­rimentovali už v roku 2014. Vtedy uzrel svetlo sveta mo­del XV Crosstrek. V dnešnom ponímaní by sme v tomto prípade hovorili o tzv. mild hybride, kde elektromotor so skromným výkonom 10 kW asistoval klasickému spaľo­vaciemu motoru. Sám však vozidlo poháňať nedokázal. Aktuálna doba a prísne emis­né limity prispeli k rozhod­nutiu, že Subaru Crosstrek sa vráti v novej, predovšetkým oveľa zmysluplnejšej verzii. Za označením Crosstrek sa principiálne skrýva aj u nás dobre známy model Subaru XV. V tomto prípade ale ide o plug-in hybrid s modernou technikou. Ako dôležitý zá­klad poslúžila nová modu­lárna platforma SGP (Subaru Global Platform), na ktorej stojí dnešné XV, ako aj mo­del Impreza. Práve nová zá­stavba už od počiatku mys­lela aj na implementáciu hybridných verzií. Prvou lastovičkou v tomto sme­re je práve model Subaru Crosstrek Hybrid. Plug-in hybridný crossover vznikal v úzkej spolupráci so znač­kou Toyota, ktorá je dlhodo­bým lídrom medzi výrobcami hybridných vozidiel. Značke Subaru sa napriek tomu po­darilo zachovať svoju uni­kátnosť, na ktorej si veľmi zakladá. Aj hybridnú novin­ku totiž primárne poháňa priečne uložený zážihový motor typu boxer. Výrazne mu ale pomáha až dvojica elektromotorov s obchod­ným označením StarDrive. Zachovaná podľa očakávania zostala aj typická automa­tická prevodovka typu CVT. Tá sa k hybridnej sústave dokonca ideálne hodí. Suba­ru zatiaľ neprehradilo pres­ný výkon hybridnej sústavy. Pri plnom nabití batérií by však Crosstrek Hybrid mal zvládnuť aspoň 27 kilomet­rov čisto na elektrinu. Spot­reba paliva by sa v prieme­re mala pohybovať len tesne nad hranicou troch litrov na každých 100 kilometrov. Pre mnohých predstavuje ešte dôležitejšiu informáciu ako dojazd na elektrinu fakt, že aj napriek tomuto zásahu sa podarilo v plnej miere zacho­vať symetrický pohon všet­kých kolies, ako aj terénny režim X-Mode.

Po vizuálnej strán­ke je nový plug-in hybrid od Subaru takmer na ne­rozoznanie od modelov s konvenčným pohonom. Okrem špeciálneho modrého farebného odtieňa pribudlo viac modrej farby aj v pred­nej časti. Samozrejmosťou sú i štítky s nápismi plug-in hybrid či špeciálny dizajn kolies z ľahkých zliatin. No­vinka sa prvýkrát oficiálne ukáže zrejme na blížiacom sa autosalóne v Los Angeles. Na začiatok sa počíta len s predajom na americkom trhu. S veľkou pravdepodob­nosťou sa ale tento model neskôr objaví aj v Európe, a teda aj na našom domácom trhu.

Zdroj: - ph -

Foto: Subaru

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod